ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
14 stycznia 2021, 08:20

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa sprzętu i wyposażenia do  budynku Domu Kultury w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Domu Kultury – Gminy Boguchwała”

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ:

 

Pytanie 1:

Przesyłam zapytanie odnośnie punktu 4 podpunkt 6 w SWIZ: "Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu wyliczenia ceny (załącznik nr 5, 6, 7 do SIWZ) we wskazanych miejscach producenta, model i/lub numer katalogowy i/lub parametry techniczne (w zależności od wymagań wskazanych w załączniku) oferowanego sprzętu. W/w, informacje muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak wskazania tych danych spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy PZP. W załącznikach 5, 6 i 7 nie mam miejsca do wpisania producenta oraz modelu. Czy należy wykonać oddzielny plik z tymi danymi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w oznaczonych miejscach w Załącznikach nr 5 i 7 (tabela Szczegółowy Formularz cenowy kolumna „rodzaj”)  podał producenta, model i/lub numer katalogowy i/lub parametry techniczne oferowanego sprzętu  (w zależności od wymagań wskazanych w załączniku). Miejsca, które należy uzupełnić są wykropkowane. W odniesieniu do Załącznika nr 6 do SIWZ Wykonawca nie jest zobowiązany do wskazania ww. danych. Wykonawca jedynie oświadcza, że wszystkie pozycje wymienione w Załączniku nr 6 do SIWZ są w pełni zgodne z opisem przedmiotu Zamówienia określonym przez Zamawiającego. Zamawiający jednocześnie dokona modyfikacji zapisu pkt 4 ppkt. 6 do SIWZ.

 

Pytanie 2:

„Jeśli chodzi o mikrofony bezprzewodowe pasuje mi tu shure blx / sm58 tylko to ma być 2 mikrofony i 1 odbiornik czy 1 mikrofon i 1 odbiornik?

Czy anteny mają być dokręcane wystające czy moga być wbudowane w odbiornik?

Kwestia kolumny opis pasuje mi idealnie do electro voice elx112 pasywna tylko moc rms się nie zgadza, czy chodzi o tę kolumnę?

 

 • obudowa ze sklejki, kolumna kompaktowa - dwudrożna;
 • przetwornik niskotonowy - 12”, przetwornik wysokotonowy - 1,5’’ tytanowy;
 • zakres częstotliwości : 55Hz – 20 kHz ( -10 dB), czułość 94 dB SPL : maks.132 dB SPL;
 • falowód o kącie pokrycia 90 x 50 stopni;
 • min. moc 300 W RMS mocy ciągłej, moc szczytowa 1000 W, impedancja 8 Ohms;
 • możliwość postawienia na rurze statywowej”.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zestaw musi zawierać – 2 mikrofony bezprzewodowe i  jeden odbiornik. Anteny mogą być zarówno dokręcane jak i wbudowane.

 

W parametrach kolumny dopuszcza się minimalną moc w przedziale 250 – 300 W RMS.

Pytanie 3:

Pytanie odnośnie pakietu nr 3, pozycja 5 stół wyładowczy przystosowany do zmywarki. Jaki jest wymiar stołu? Generalnie chodzi o jego długość.

Odpowiedź:

Długość stołu powinna być dostosowana do wymiarów zmywarki określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ poz. 15, umożliwiając sprawną  i bezpieczną obsługę zmywarki.

 

Pytanie 4:

1. Czy Zamawiający dopuszcza, w ramach zadania częściowego nr 1, dostawę urządzeń audio i wideo oraz akcesoriów za pośrednictwem kuriera?

2. Co Zamawiający rozumie w ramach pojęcia "montaż technologiczny"?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń audio i wideo oraz akcesoriów za pośrednictwem kuriera, który będzie upoważniony do podpisania protokołu odbioru. Pod pojęciem "montaż technologiczny" należy rozumieć  podłączenie i uruchomienie urządzenia.

 

Pytanie 5:

Proszę o wyjaśnienie czy w ramach dostawy sprzętu i wyposażenia (pakiet nr 1) należy wykonać również jego montaż.

Jeżeli tak, to proszę o informację o zakresie wymaganych prac instalacyjnych.

 

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia, konfiguracji i instalacji sprzętu w miejscu  wskazanym przez Zamawiającego (dotyczy Pakietu I).

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia, montażu  i ustawienia wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (dotyczy Pakietu II).

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia, montażu  i ustawienia wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (dotyczy Pakietu III).

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ:

 

 1. Zamawiający dokonuje modyfikacji w Rozdziale III SIWZ pkt 4 Przedmiot zamówienia ppkt 4.7. w następujący sposób:Zamiast: Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Powinno być : Dostawa przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji w Rozdziale III SIWZ pkt 4 Przedmiot zamówienia poprzez dodanie ppkt :

4.12. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia, konfiguracji i instalacji sprzętu w miejscu  wskazanym przez Zamawiającego (dotyczy Pakietu I).

4.13. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia, montażu  i ustawienia wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (dotyczy Pakietu II).

4.14. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia, montażu  i ustawienia wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (dotyczy Pakietu III).

3, Zamawiający modyfikuje w Rozdziale III SIWZ pkt 4 ppkt 6 w następujący sposób:

Zamiast: Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu wyliczenia ceny (załącznik nr 5, 6, 7 do SIWZ) we wskazanych miejscach producenta, model i/lub numer katalogowy i/lub parametry techniczne (w zależności od wymagań wskazanych w załączniku) oferowanego sprzętu. W/w, informacje muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak wskazania tych danych spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy PZP.

Powinno być: Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu wyliczenia ceny (załącznik nr 5 i 7 do SIWZ) we wskazanych miejscach producenta, model i/lub numer katalogowy i/lub parametry techniczne (w zależności od wymagań wskazanych w załączniku) oferowanego sprzętu. W/w, informacje muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak wskazania tych danych spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy PZP.

4.Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1 pkt 9 Zestaw nagłośnienia 1 szt. – kolumny głośnikowe (4 sztuki) w następujący sposób:Zamiast:  min. moc 300 W RMS mocy ciągłej, moc szczytowa 1000 W, impedancja 8 Ohms

Powinno być: min. moc 250 W RMS mocy ciągłej, moc szczytowa 1000 W, impedancja 8 Ohms

5. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1 pkt 10 Zestaw oświetlenia (1 szt.) poprzez dodanie zapisu:

 • Statywy do świateł regulowana wysokość do min. 4 m, obciążenie min. 50 kg (2 szt.)
 • Rampa poprzeczna montowana na statywach i podporach umożliwiająca zamontowanie min. 8 szt. reflektorów.
 1. Zamawiający modyfikuje Rozdział XII punkt 8 SIWZ w następującym zakresie: Zamiast: Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 19 stycznia 2021 roku do godz. 09:30, Powinno być: Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 25 stycznia 2021 roku do godz. 09:30.
 2. Zamawiający modyfikuje Rozdział XIV punkt 14 SIWZ w następującym zakresie: Zamiast: Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jednym, zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób: Dostawa sprzętu i wyposażenia do  budynku Domu Kultury w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Domu Kultury – Gminy Boguchwała” Pakiet: _____* Nie otwierać przed dniem 19 stycznia roku do godz.: 10:00
 3. Zamawiający modyfikuje Rozdział XIV punkt 14 SIWZ w następującym zakresie Powinno być: Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jednym, zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób: Dostawa sprzętu i wyposażenia do  budynku Domu Kultury w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Domu Kultury – Gminy Boguchwała” Pakiet: _____* Nie otwierać przed dniem 25 stycznia roku do godz.: 10:00
 4. Zamawiający modyfikuje Rozdział XV punkt 1 SIWZ w następującym zakresie: Zamiast: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Miejski w Boguchwale; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 19 stycznia 2021 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter), Powinno być: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Miejski w Boguchwale; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 25 stycznia 2021 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 5. Zamawiający modyfikuje Rozdział XV punkt 3 SIWZ w następującym zakresie: Zamiast: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 stycznia 2021 roku o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Boguchwale; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała. Powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2021 roku o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Boguchwale; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

 

W pozostałym zakresie SIWZ z załącznikami pozostają bez zmian.

 

Załączniki:
4211_wyjasnienia_i_modyfikacja_siwz.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 923154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała