ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
29 stycznia 2021, 11:41
Ogłoszenie nr 510410205-N-2021 z dnia 29.01.2021 r.
Gmina Boguchwała: Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Spichlerza na Rynku w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitaliza-cja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Spichlerza"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – ZIT.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 68833-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Spichlerza na Rynku w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitaliza-cja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Spichlerza"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIZ.271.29.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia planowany jest zakup: Pakiet 1 Sprzęt komputerowy i multimedialny: 1) Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 12 szt.. 2) Drukarka laserowa, sieciowa – 3 szt. 3) Telewizor ledowy – 1 szt. 4) Serwer rackowy z oprogramowaniem – 1 szt. Pakiet 2 Meble: 1) Stół konferencyjny (zestaw składający się 4 el.) – 1 szt. 2) Krzesło do stołu konferencyjnego kubełkowe – 10 szt. 3) Wieszak metalowy na ubrania wolnostojący – 11 szt. 4) Biurko pracownicze – 12 szt. 5) Kontener do biurka, mobilny – 12 szt. 6) Szafa aktowa, biurowa z płyty laminowanej – 9 szt. 7) Obrotowy fotel pracowniczy – 12 szt. 8) Krzesło kubełkowe tapicerowane – 16 szt. 9) Krzesło na konstrukcji ramowej, tapicerowane – 60 szt. 10) Stół prezydialny – 1 szt. 11) Wieszak szatniowy, stalowy, jezdny – 3 szt. 12) Krzesło gięte drewniane – 40 szt. 13) Stolik – 10 szt. 14) Stół na stelażu metalowym – 1 szt. 15) Krzesło tapicerowane z osłoną oparcia z tworzywa – 5 szt. 16) Szafa metalowa na ubrania – 1 szt. 17) Wieszak ścienny – 2 szt. 18) Szafa aktowo – ubraniowa – 6 szt. 19) Stolik kawowy – 1 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 32000000-3
 
Dodatkowe kody CPV: 30213300-8, 48820000-2, 39100000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet 1 Sprzęt komputerowy i multimedialny:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 102615
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Infast Sp. z o. o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Legionów 31
Kod pocztowy: 35-111
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 138325.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 138325.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 251522.70
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet 2: Meble
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 91156.34
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: PB Tenders Jakub Pawulski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kotomierska 1
Kod pocztowy: 85-568
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 87152.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 87152.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 156978.75
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 923154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała