ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy
15 stycznia 2021, 09:01

Boguchwała, dnia 14-01-2021 roku

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy  

Dotyczy:                      Dostawa sprzętu i wyposażenia do  budynku Spichlerza na Rynku w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Spichlerza”

Znak Sprawy:             RIZ.271.29.2020

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 18 grudnia 2020 roku na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych: www.bzp.uzp.gov.pl o numerze: 768833-N-2020.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dwanaście ofert.

Kwoty, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadań częściowych wynoszą:

Pakiet 1 Sprzęt komputerowy i multimedialny: 126 216,45 zł brutto.

Pakiet 2 Meble: 112 122,30 zł brutto

Poniżej tabele zawierające informacje odczytane podczas otwarcia ofert:

 

 

Pakiet 1 Sprzęt komputerowy i multimedialny:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 1. Termin wykonania zamówienia.
 2. Warunki płatności.

Cena

[60%]

Okres gwarancji na komputery[10%]

Okres gwarancji na serwer

[20%]

Serwer- wielkość pamięci RAM

[10%]

1

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

UL. ORDONA 2A

01-237 WARSZAWA

179 580,00 zł brutto

5 lat

5 lat

128 GB DDR4 min. 2666MHz

 1. Do 30 dni od dnia podpisania umowy
 2. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 6 do SIWZ

2

Infast Sp. z o. o.o.

Ul. Legionów 31

35-111 Rzeszów

138 325,80 zł brutto

5 lat

5 lat

128 GB DDR4 min. 2666MHz

 1. Do 30 dni od dnia podpisania umowy
 2. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 6 do SIWZ

3

Piasecki Andrzej

Ul. Migdałowa 8

62-081 Chyby

251 522,70 zł brutto

5 lat

5 lat

128 GB DDR4 min. 2666MHz

 1. Do 30 dni od dnia podpisania umowy
 2. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 6 do SIWZ

 

 

 

 

Pakiet 2 Meble:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 1. Termin wykonania zamówienia.
 2. Warunki płatności.

Cena

[60%]

Długość okresu gwarancji jakości

[30%]

Termin realizacji zamówienia [10%]

1

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

UL. ORDONA 2A

01-237 WARSZAWA

156 978,75 zł brutto

24 miesiące

do 60 dni od daty zawarcia umowy

 1. Zgodnie z kryterium oceny ofert.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 6 do SIWZ

2

FHU ANEX Wiesław Stanuszek

ul. Braci Żmudów 35 B

33-100 Tarnów

90 983,10 zł brutto

24 miesiące

do 45 dni od daty zawarcia umowy

 1. Zgodnie z kryterium oceny ofert
 2. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 6 do SIWZ

3

TORO Joanna Jasnosz

Breń 64A

33-140 Lisia Góra

134 961,75 zł brutto

24 miesiące

do 45 dni od daty zawarcia umowy

 1. Zgodnie z kryterium oceny ofert.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 6 do SIWZ

4

W&w design Katarzyna Kaczmarczyk

Ul. Pokoju 8A/7

40-859 Katowice

93 307,80 zł brutto

24 miesiące

do 45 dni od daty zawarcia umowy

 1. Zgodnie z kryterium oceny ofert.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 6 do SIWZ

5

Domi Styl

Maciej Banaszek

Minkowice 206

21-007 Mełgiew

113 375,50 zł brutto

24 miesiące

do 45 dni od daty zawarcia umowy

 1. Zgodnie z kryterium oceny ofert.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 6 do SIWZ

6

MATAGO GROUP

Mateusz Gembicki

ul. Trzebnicka 28

50-246 Wrocław

112 140,33 zł brutto

24 miesiące

do 30 dni od daty zawarcia umowy

 1. Zgodnie z kryterium oceny ofert.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 6 do SIWZ

7

Pracownia Aranżacji i Wyposażenia Wnętrz Marta Skarbiecka

ul. Armii Krajowej 4a

35-307 Rzeszów

91 508,93 zł brutto

24 miesiące

do 30 dni od daty zawarcia umowy

 1. Zgodnie z kryterium oceny ofert.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 6 do SIWZ

8

ALNAG Barbara Wróbel

Ul. Miłkowskiego 3/301 30-349 Kraków

134 340,60 zł brutto

24 miesiące

do 30 dni od daty zawarcia umowy

 1. Zgodnie z kryterium oceny ofert.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 6 do SIWZ

9

Piasecki Andrzej

Ul. Migdałowa 8

62-081 Chyby

156 018,12 zł brutto

24 miesiące

do 30 dni od daty zawarcia umowy

 1. Zgodnie z kryterium oceny ofert.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 6 do SIWZ

10

Pb Tenders Jakub Pawulski

Ul. Kotomierska 1

85-568 Bydgoszcz

 

87 152,88 zł brutto

24 miesiące

do 30 dni od daty zawarcia umowy

 1. Zgodnie z kryterium oceny ofert.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 6 do SIWZ

11

Kreo Styl Linda Mazur

Ul. Hanasiewicza 22

35-103 Rzeszów

88 723,88 zł brutto

24 miesiące

do 30 dni od daty zawarcia umowy

 1. Zgodnie z kryterium oceny ofert.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 6 do SIWZ

 

Zamawiający dokonał oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Pakiet 1: Cena – 60%, Okres gwarancji na komputery[10%], Okres gwarancji na serwer

[20%], Serwer- wielkość pamięci RAM [10%]

Pakiet 2: Cena[60%], Długość okresu gwarancji jakości [30%], Termin realizacji zamówienia [10%]

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawiają poniższe tabele:

Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i multimedialny

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

UL. ORDONA 2A

01-237 WARSZAWA

 

 

Cena 60%

179 580,00 zł brutto

0pkt

0 pkt

Okres gwarancji na komputery[10%]

5 lat

0 pkt

Okres gwarancji na serwer [20%]

5 lat

0 pkt

Serwer- wielkość pamięci RAM [10%]

128 GB DDR4 min. 2666MHz

0 pkt

2

Infast Sp. z o. o.o.

Ul. Legionów 31

35-111 Rzeszów

 

 

Cena 60%

138 325,80 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji na komputery[10%]

5 lat

10 pkt

Okres gwarancji na serwer [20%]

5 lat

20 pkt

Serwer- wielkość pamięci RAM [10%]

128 GB DDR4 min. 2666MHz

10 pkt

3

Piasecki Andrzej

Ul. Migdałowa 8

          62-081 Chyby

Cena 60%

251 522,70 zł brutto

33 pkt

73 pkt

Okres gwarancji na komputery[10%]

5 lat

10 pkt

Okres gwarancji na serwer [20%]

5 lat

20 pkt

Serwer- wielkość pamięci RAM [10%]

128 GB DDR4 min. 2666MHz

10 pkt

 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy TRONUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – treść oferty jest niezgodna ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymagał, aby Wykonawcy w Załączniku nr 7 do SIWZ Formularzu wyliczenia kosztów zamówienia dla Pakietu 1 Sprzęt komputerowy i multimedialny wskazali oferowany produkt tzn określili typ, model markę lub podali inną informację pozwalającą na jednoznaczne zidentyfikowanie oferowanego sprzętu. Jednocześnie Zamawiający zaznaczył, że brak podania danych, które pozwolą na zidentyfikowanie produktu spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ. Wykonawca TRONUS POLSKA Sp. z o. o. wskazał dane, które nie pozwoliły Zamawiającemu zidentyfikować oferowany sprzęt, w związku z czym oferta zostaje odrzucona.  

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający ustalił, że największą liczbę punktów na realizację Pakietu 1 otrzymała oferta: Infast Sp. z o.o. z siedzibą ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów.

W związku z faktem, że kwota zaoferowana przez Wykonawcę na realizację zadania przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy o analizę możliwości zwiększenia środków budżetowych na realizację zadania, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp (Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty). Po analizie możliwości finansowych Zmawiającego, Skarbnik Gminy wyraził zgodę na zwiększenie środków budżetowych.

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę po uwzględnieniu wszystkich kryteriów oceny ofert oraz nie wystąpiły w stosunku do niego przesłanki wykluczenia, w związku z powyższym Zamawiający uznaje ofertę: Infast Sp. z o.o. z siedzibą ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów za najkorzystniejszą.

Pakiet 2 Meble:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

 

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

UL. ORDONA 2A

01-237 WARSZAWA

 

Cena[60%]

156 978,75 zł brutto

33,31 pkt

63,31 pkt

Długość okresu gwarancji jakości [30%]

24 miesiące

30 pkt

Termin realizacji zamówienia [10%]

do 60 dni od daty zawarcia umowy

0 pkt

2

FHU ANEX Wiesław Stanuszek

ul. Braci Żmudów 35 B

33-100 Tarnów

Cena[60%]

90 983,10 zł brutto

57,47 pkt

92,47 pkt

Długość okresu gwarancji jakości [30%]

24 miesiące

30 pkt

Termin realizacji zamówienia [10%]

do 45 dni od daty zawarcia umowy

5 pkt

3

 

TORO Joanna Jasnosz

Breń 64A

33-140 Lisia Góra

 

Cena[60%]

134 961,75 zł brutto

38,75 pkt

73,75 pkt

Długość okresu gwarancji jakości [30%]

24 miesiące

30 pkt

Termin realizacji zamówienia [10%]

do 45 dni od daty zawarcia umowy

5 pkt

4

 

W&w design Katarzyna Kaczmarczyk

Ul. Pokoju 8A/7

40-859 Katowice

Cena[60%]

93 307,80 zł brutto

56,04 pkt

91,04 pkt

Długość okresu gwarancji jakości [30%]

24 miesiące

30 pkt

Termin realizacji zamówienia [10%]

do 45 dni od daty zawarcia umowy

5 pkt

5

Domi Styl

Maciej Banaszek

Minkowice 206

21-007 Mełgiew

 

Cena[60%]

113 375,50 zł brutto

46,12 pkt

81,12 pkt

Długość okresu gwarancji jakości [30%]

24 miesiące

30 pkt

Termin realizacji zamówienia [10%]

do 45 dni od daty zawarcia umowy

5 pkt

6

 

MATAGO GROUP

Mateusz Gembicki

ul. Trzebnicka 28

50-246 Wrocław

Cena[60%]

112 140,33 zł brutto

46,63 pkt

86,63 pkt

Długość okresu gwarancji jakości [30%]

24 miesiące

30 pkt

Termin realizacji zamówienia [10%]

do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

7

Pracownia Aranżacji i Wyposażenia Wnętrz Marta Skarbiecka

ul. Armii Krajowej 4a

35-307 Rzeszów

Cena[60%]

91 508,93 zł brutto

57,14 pkt

97,14 pkt

Długość okresu gwarancji jakości [30%]

24 miesiące

30 pkt

Termin realizacji zamówienia [10%]

do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

8

 

ALNAG Barbara Wróbel

Ul. Miłkowskiego 3/301 30-349 Kraków

 

Cena[60%]

134 340,60 zł brutto

38,92 pkt

78,92 pkt

Długość okresu gwarancji jakości [30%]

24 miesiące

30 pkt

Termin realizacji zamówienia [10%]

do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

9

 

Piasecki Andrzej

Ul. Migdałowa 8

62-081 Chyby

Cena[60%]

156 018,12 zł brutto

33,52 pkt

73,52 pkt

Długość okresu gwarancji jakości [30%]

24 miesiące

30 pkt

Termin realizacji zamówienia [10%]

do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

10

 

Pb Tenders Jakub Pawulski

Ul. Kotomierska 1

85-568 Bydgoszcz

 

Cena[60%]

87 152,88 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Długość okresu gwarancji jakości [30%]

24 miesiące

30 pkt

Termin realizacji zamówienia [10%]

do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

11

Kreo Styl Linda Mazur

Ul. Hanasiewicza 22

35-103 Rzeszów

Cena[60%]

88 723,88 zł brutto

58,94 pkt

98,94 pkt

Długość okresu gwarancji jakości [30%]

24 miesiące

30 pkt

Termin realizacji zamówienia [10%]

do 30 dni od daty zawarcia umowy

10 pkt

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający ustalił, że największą liczbę punktów na realizację Pakietu 2 otrzymała oferta: Pb Tenders Jakub Pawulski z siedzibą ul. Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz.  

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę po uwzględnieniu wszystkich kryteriów oceny ofert oraz nie wystąpiły w stosunku do niego przesłanki wykluczenia, w związku z powyższym Zamawiający uznaje ofertę Pb Tenders Jakub Pawulski z siedzibą ul. Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz za najkorzystniejszą.

Podpisanie umowy z wyłonionymi Wykonawcami tj. : Infast Sp. z o.o. z siedzibą ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów na realizację Pakietu 1 oraz Pb Tenders Jakub Pawulski z siedzibą ul. Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz na realizację Pakietu 2 nastąpi  21-01-2021 roku.

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późniejszymi zmianami]: Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 923154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała