ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
16 października 2020, 10:53

Boguchwała, dnia 16 października 2020 roku

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego (tj. 40 szt. komputerów przenośnych) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Znak Sprawy:           RIZ.271.20.2020

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie ww. zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 98 400 zł brutto.  

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 16 października 2020 roku do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

 

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin wykonania zamówienia.
  2. Warunki płatności.

Cena

[60%]

Długość okresu gwarancji jakości

[30%]

Oferowana wielkość pamięci RAM [10%]

1

 

Infast Sp. z o.o.

ul. Legionów 31

35-111 Rzeszów

 

 92 397,60 zł brutto

36 miesięcy

8 GB DDR4 min. 2666MHz

  1. Do 17 listopada 2020 r.
  2. Zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ)

2

POMAREX Andrzej Pomarański

Ul. Nadbystrzycka 11

20-618 Lublin

 

88 707,60 zł brutto

36 miesięcy

8 GB DDR4 min. 2666MHz

  1. Do 17 listopada 2020 r.
  2. Zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ)

 

FHU Horyzont Krzysztof Lech

Ul. 11 Listopada 21

38-300 Gorlice

 

93 480,00 zł brutto

36 miesięcy

8 GB DDR4 min. 2666MHz

  1. Do 17 listopada 2020 r.
  2. Zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ)

 

Liczba odwiedzin: 929716

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała