ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
06 sierpnia 2020, 11:06

 

 

Dotyczy:                         Budowa drogi w Boguchwale w km od 0+769,05 do 0+881,63; budowa ulicy Partyzantów, w km od 0+881,63 do 0+950, budowa drogi gminnej w km 0+000 do 0+331,95 wraz z odwodnieniem”

Znak Sprawy:                RIZ.271.17.2020

Podstawa prawna:        art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późniejszymi zmianami)

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późniejszymi zmianami) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ:

Pytanie nr 1 (w zakresie budowy kanalizacji deszczowej):

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarami robót a zapisami w STWiORB :

W przedmiarze robót przewidziano do zabudowy rury PVC-U, natomiast w STWiORB zawarto zapis : „Do budowy zastosowano rury rury strukturalne, wykonane z jednorodnego materiału PEHD. Rury muszą być dwuścienne, o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Rury posiadające atest do stosowania w kanalizacji. Rury muszą posiadać sztywność obwodową potwierdzoną badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969. Na powierzchni zewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy z powtarzalnością co 1 metr zawierające: między innymi klasę sztywności obwodowej wraz z numerem normy (np. SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969). Rury muszą być wykonane z polietylenu PEHD z zewnętrznym płaszczem w kolorze czarnym gwarantującym pełną odporność na promienie UV. Ścianka wewnętrzna rury w kolorze jasnym ułatwiającym inspekcję”.

Jaki rodzaj materiału należy zastosować ?

Odpowiedź:

W wycenie należy ująć:

Rury o średnicy 200 – 500 mm – PVC-U ze ścianka litą, sztywność obwodowa SN8, spełniające wymagania normy PE-EN 1401-1.

Rury o średnicy 600 – 800 mm – PP o dwuściennej konstrukcji, sztywność obwodowa SN8, spełniające wymagania normy PE-EN 13476–3.

 

Pytanie nr 2 (w zakresie budowy kanalizacji deszczowej):

W przedmiarach robót oraz w dokumentacji projektowej nie doszukaliśmy się występowania separatorów oraz osadników. Natomiast w STWiORB takie zapisy występują. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące elementy.

Odpowiedź:

Nie należy wyceniać separatorów i osadników wg STWiORB. Należy wycenić ujęte w przedmiarach studzienki ściekowe uliczne Fi 500 z osadnikiem.

 

Pytanie nr 3 (w zakresie budowy kanalizacji deszczowej):

W STWiORB przewidziano wykonanie studni zapuszczanych DN2000 (o nr. Sd1.7) i DN3200 (o nr. Sd1.6 i Sd1.8) oraz przecisku z rur przeciskowych żelbetowych DN500, które zgodnie z zapisami STWiORB powinny stanowić system jednego producenta. Przedmiotowy zakres prac nie jest objęty przedmiarem robót. Prosimy o udzielenie wyjaśnień.

Odpowiedź:

Nie należy wyceniać studni DN 2000 i DN 3200 oraz przecisku z rur przeciskowych żelbetowych DN500. Studnie Sd 1.6, Sd. 1.7 należy wykonać zgodnie z profilem rys. 3.5. Przewiert pod drogą 1408 ujęto w pozycji 10.2.1 przedmiaru. Należy uwzględnić rurę ochronną. Studnia Sd. 1.8 jest studnią istniejącą.

 

Pytanie nr 4 (w zakresie budowy kanalizacji deszczowej):

Zgodnie z przedmiarami robót należy zastosować „Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe z wpustem płaskim, Fi500mm”, natomiast zgodnie z rys. nr 4.4 PW na studzienkach ulicznych Fi500mm należy zastosować żeliwne wpusty uliczne krawężnikowo-jezdniowe. Prosimy o odpowiedź jakie wpusty należy zastosować?

Odpowiedź:

Studzienki uliczne należy wycenić zgodnie z rysunkiem 4.4 PW.

 

Pytanie nr 5 (w zakresie zabezpieczenia sieci wodociągowej):

Zgodnie z przedmiarem robot należy uwzględnić „Zabezpieczenie sieci wodociągowej zgodnie z warunkami wydanymi przez GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. znak : 518/2018 z dnia 08.10.2018 r.”. Zgodnie z warunkami technicznymi GOKOM :

Prosimy o określenie średnicy, rodzaju materiału oraz parametrów technicznych wymaganych rur ochronnych, ponieważ ww. warunki techniczne tego nie precyzują

Odpowiedź:

Na wszystkich przejściach poprzecznych przejścia wodociągu przez drogę należy przewidzieć montaż dwudzielnych rur osłonowych typu AROT: dla średnic 32-63 mm AROT dn 100, dla średnic 90 – 160 mm AROT dn 200. W przypadku stwierdzenia wypłycenia wody poniżej głębokości posadowienia 1,20 m przewidzieć wymianę odcinka.

 

Pytanie nr 6:

W nawiązaniu do treści SIWZ odnośnie wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna czy Zamawiający uzna wadium w postaci gwarancji bankowej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Gdyż z uwagi na zaistniałą sytuację z szerzącą się epidemią występują trudności w uzyskaniu i podpisaniu przez bank gwarancji w formie papierowej. Jeżeli tak, to prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących sposobu dostarczenia elektronicznego dokumentu (np. poprzez e-mail).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza także złożenie wadium w formie elektronicznej gwarancji wadialnej. Gwarancję we wskazanej wyżej formie należy złożyć na adres mailowy: m.pekala@um.boguchwala.pl najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Gwarancja musi być złożona w oryginale w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Pytanie nr 7

Zgodnie z przedmiarem na odcinku dla km od 0+769,05 do 0+950 długość przykanalików z rur dn200mm wynosi 39,6m, natomiast na PZT 59,7m. Prosimy o podanie ilości jakie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 39,6 m przykanalików dn 200 mm.

 

Pytanie nr 8

Zgodnie z przedmiarem kanalizacji deszczowej dla km od 0+000 do km 0+661,12 długość kanału dn600 412,91m, dn800 211,47m. Na profilu i PZT dn600 437,76m, dn800 220,47m. Prosimy o informację jaką ilość należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć rury dn 600 - 437,76 m oraz dn 800 - 220,47 m.

 

Pytanie nr 9

Brak w przedmiarze kanalizacji deszczowej dla km od 0+000 do km 0+661,12 studni  Sd1.8 o średnicy 1200mm oraz kanału dn200. Prosimy o uzupełnienie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Studnia Sd1.8 oraz kanał dn 200 mm zostały wykonane we wcześniejszym etapie robót.

 

Pytanie nr 10

Zgodnie z przedmiarem na odcinku dla km od 0+000 do km 0+313,95 długość przykanalików z rur dn200mm wynosi 57,7m, natomiast na PZT 117,2m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 78,75 m przykanalików dn 200 mm.

 

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur kielichowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kielichowych.

 

Pytanie nr 12

Ze względu na rozbieżności dotyczące materiału, z którego będzie wykonana kanalizacja deszczowa, prosimy o jednoznaczną odpowiedź jaki materiał należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak dla pytania nr 1.

 

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur zgodnych z normą PN-EN 13476-3.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak dla pytania nr 1.

 

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający potwierdza, że dopuści zastosowanie studni betonowych zgodnie z rys. 4.4 oraz pkt. 2.4  str. 58 STWiORB.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni betonowych zgodnie z rys. 4.4 oraz pkt. 2.4  str. 58 STWiORB.

 

Pytanie nr 15

Zgodnie ze STWiORB część kanalizacji należy wykonać metodą mikrotunelingu z rur żebetowych DN500 wraz ze studniami DN2000 i DN3200. Przedmiar nie przewiduje tego typu robót. prosimy o określenie na jakim odcinku kanalizacji należy wykonać mikrotuneling oraz o ewentualne uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak dla pytania nr 3.

 

Pytanie nr 16

w projekcie wykonawczym przykanaliki PCV o średnicy 200 mm, natomiast w przedmiarze i STWiORB HDPE fi 200 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak dla pytania nr 1.

 

Pytanie nr 17

Zgodnie ze STWiORB należy wykonać separatory lamelowe oraz osadniki przy separatorach. Na profilach, w projekcie wykonawczym oraz w przedmiarze nie ma informacji na ten temat. prosimy o wskazanie miejsca, w którym będą wbudowane separatory oraz o ewentualne uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak dla pytania nr 2.

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI  SIWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Zamawiający w Rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pt.: „Wymagania dotyczące wadiumdodaje punkt 14, który otrzymuje brzmienie:

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości może być złożone w formie elektronicznej na adres e-mail: m.pekala@um.boguchwala.pl. Gwarancja w formie elektronicznej musi być złożona w oryginale w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

 

Zamawiający w Rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pt.: „Wymagania dotyczące wadiumdokonuje następującej modyfikacji:

W SIWZ jest:

Rozdział XII, pkt 7:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 10 sierpnia 2020 roku, do godz. 0930.

W SIWZ powinno być:

Rozdział XII, pkt 7:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 12 sierpnia 2020 roku, do godz. 0930.

 

Zamawiający w Rozdziale XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pt.: „Opis sposobu przygotowania ofertdokonuje następującej modyfikacji:

W SIWZ jest:

Rozdział XIV, pkt 14:

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jednym, zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób

Budowa drogi w Boguchwale w km od 0+769,05 do 0+881,63; budowa ulicy Partyzantów, w km od 0+881,63 do 0+950, budowa drogi gminnej w km 0+000 do 0+331,95 wraz z odwodnieniem

Nie otwierać przed dniem 10 sierpnia 2020 roku do godz.: 10:00

W SIWZ powinno być:

Rozdział XIV, pkt 14:

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jednym, zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób

Budowa drogi w Boguchwale w km od 0+769,05 do 0+881,63; budowa ulicy Partyzantów, w km od 0+881,63 do 0+950, budowa drogi gminnej w km 0+000 do 0+331,95 wraz z odwodnieniem

Nie otwierać przed dniem 12 sierpnia 2020 roku do godz.: 10:00

 

Zamawiający w Rozdziale XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pt.: „Miejsce i termin składania ofertdokonuje następującej modyfikacji:

W SIWZ jest:

Rozdział XV:

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Miejski w Boguchwale; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 10 sierpnia 2020 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2020 roku o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Boguchwale; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz innych kryteriów oceny ofert (jeśli były ustanowione) i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

W SIWZ powinno być:

Rozdział XV:

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Miejski w Boguchwale; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 12 sierpnia 2020 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2020 roku o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Boguchwale; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz innych kryteriów oceny ofert (jeśli były ustanowione) i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 891010

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała