ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
26 czerwca 2020, 12:24

Ogłoszenie nr 510113392-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.

 

Gmina Boguchwała: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała. Oświetlenie drogi gminnej w Zarzeczu

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 539447-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała. Oświetlenie drogi gminnej w Zarzeczu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIZ.271.11.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres rzeczowy niżej wymienionego zadania obejmuje: wykonanie zasilania linii napowietrznej nN; montaż słupów z żerdzi Żn oraz wirowanych wraz z oprawami i osprzętem wraz z przyłączem, szafką oświetleniową, pomiarem. Wykonanie instalacji uziemienia, pomiar geodezyjny powykonawczy oraz przygotowanie kompletu dokumentów, niezbędnych do zakończenia budowy. Układ pracy sieci niskiego napięcia–TT. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest projektem wykonawczym. Dopuszcza się ujęcie w ofercie, zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone poniżej (proponuje się wykorzystanie materiałów produkcji polskiej): Zakres robót: - montaż przewodu AsXSn 2x25mm 2 na sieci napowietrznej - 161 m, - montaż przewodu AsXSn 4x35mm 2 na sieci napowietrznej - 192 m; - układanie kabla YAKY 4x35mm 2 - 24 m; - słup krańcowy K-ŻNb/10 bliźniaczy - szt. 1; - słup przelotowy P-ŻN/10 bliźniaczy - szt. 2; - słup przelotowy N-ŻN/10 bliźniaczy - szt. 1; - słup wirowany N3-10,5/6 – szt.2; - słup wirowany P1-10,5/4,3 – szt.2; - słup wirowany K2-10,5/6 – szt.1; - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typu LED, korpus AL, klosz – szkło – 9 kpl; - montaż szafy oświetleniowej - 1 kpl; - złącze napowietrzne ZKS -1; - montaż uziemienia - bednarka ocynkowana , pręty uziemiające

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231400-9

 

Dodatkowe kody CPV: 45316110-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 104748.21
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: ANTARES Adam Antonik Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Langiewicza 22
Kod pocztowy: 35-085
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 27479.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27479.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43647.52
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 864229

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała