ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
10 czerwca 2020, 12:06

 

 

Dotyczy:                    Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała. Oświetlenie drogi gminnej w Zarzeczu

Znak Sprawy:           RIZ.271.11.2020

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 13 maja 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze: 539447-N-2020.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie cztery oferty.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania wynosi 85 893,53 zł brutto

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

[60%]

Długość okresu gwarancji jakości

[40%]

1

ANTARES Adam Antonik Sp. J.

Ul. Langiewicza 22,
35-085 Rzeszów

33 800,40 zł brutto

5 lat

1. nie wcześniej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy

2. do 10 września 2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

Usługi Elektromonterskie
„EL-SEK”
Patryk Sekulski

Ul. Grunwaldzka 10,
37-420 Rudnik nad Sanem

36 162,00 zł brutto

5 lat

1. nie wcześniej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy

2. do 10 września 2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

F.H.U. INSIDE
Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa

Ul. Wetlińska 3A,
35-082 RZeszów

42 298,64 zł brutto

5 lat

1. nie wcześniej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy

2. do 10 września 2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

ENERGOSIECI
 PODKARPACIE
Sp. z o.o.

Rogoźnica 97,
36-060 Głogów Młp.

53 686,45 zł brutto

5 lat

1. nie wcześniej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy

2. do 10 września 2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, jak również Zarządzeniem nr 120.34.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie powołania członka stałej Komisji ds. zamówień publicznych w Gminie Boguchwała Komisja dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

  1. Cena – 60%
  2. Długość okresu gwarancji – 40%

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

ANTARES Adam Antonik Sp. J.

Ul. Langiewicza 22,
35-085 Rzeszów

Cena

60 %

33 800,40 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

2

Usługi Elektromonterskie
„EL-SEK”
Patryk Sekulski

Ul. Grunwaldzka 10,
37-420 Rudnik nad Sanem

Cena

60 %

36 162,00 zł brutto

56,08 pkt

96,08 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

3

F.H.U. INSIDE
Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa

Ul. Wetlińska 3A,
35-082 Rzeszów

Cena

60 %

42 298,64 zł brutto

47,95 pkt

87,95 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

4

ENERGOSIECI
 PODKARPACIE
Sp. z o.o.

Rogoźnica 97,
36-060 Głogów Młp.

Cena

60 %

53 686,45 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

0 pkt

Zamawiający na podstawie art. na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych [Dz. U. z 2019 r. poz. 1843] wezwał Wykonawców:

- ANTARES – Adam Antonik Spółka Jawna, ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów;

- F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa; ul. Wetlińska 3A, 35-082 Rzeszów

- Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski, ul. Grunwaldzka 10, 37-420 Rudnik nad Sanem,

- ENERGOSIECI PODKARPACIE Sp. z o.o., Rogoźnica 97, 36-060 Głogów Małopolski.

 do złożenia wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny

 

Wykonawcy:

- ANTARES – Adam Antonik Spółka Jawna, ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów;

- F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa; ul. Wetlińska 3A, 35-082 Rzeszów;

- Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski, ul. Grunwaldzka 10, 37-420 Rudnik nad Sanem,

złożyli wyjaśnienia w terminie. Wyjaśnienia ww. Wykonawców nie budzą wątpliwości i zostały zaakceptowane. Wszyscy Wykonawcy wyjaśnili wysokość zaoferowanej ceny.

 

Wykonawca ENERGOSIECI PODKARPACIE Sp. z o.o., Rogoźnica 97, 36-060 Głogów Małopolski nie złożył wyjaśnień w terminie, w związku z czym jego oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych [Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843].

(art. 90 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia)

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: ANTARES – Adam Antonik Spółka Jawna, ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę: ANTARES – Adam Antonik Spółka Jawna, ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów za najkorzystniejszą.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 16 czerwca 2020 roku.

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

««« powrót
Liczba odwiedzin: 864229

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała