ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
26 czerwca 2020, 12:08

Ogłoszenie nr 510113351-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.

 

Gmina Boguchwała: Zadanie 1: Przebudowa drogi 108185R w Niechobrzu – chodnik kontynuacja oraz przebudowa drogi 108158R w Nosówce – chodnik kontynuacja. Zadanie 2: Budowa i modernizacja dróg gminnych

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 537842-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zadanie 1: Przebudowa drogi 108185R w Niechobrzu – chodnik kontynuacja oraz przebudowa drogi 108158R w Nosówce – chodnik kontynuacja. Zadanie 2: Budowa i modernizacja dróg gminnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIZ.271.10.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie 1: Przebudowa drogi 108185R w Niechobrzu – chodnik kontynuacja oraz przebudowa drogi 108158R w Nosówce – chodnik kontynuacja: a) Przebudową zostanie objęty 420-metrowy odcinek drogi 108185R w Niechobrzu , dokończenie wykonania chodnika w technologii: - korytowanie; - podbudowa z kruszyw łamanych; - podbudowa betonowa; - nawierzchnia z kostki brukowej na 4 cm podsypce, szer. nawierzchni 1,3 m; - obrzeża na ławie betonowej; - regulacja włazów studni rewizyjnych; - wpust terenowy wód opadowych; - plantowanie terenu za obrzeżem. b) Przebudową zostanie objęty 192-metrowy odcinek drogi 108158R w No-sówce, dokończenie wykonania chodnika w technologii: - korytowanie; - roboty rozbiórkowe; - podbudowa z kruszyw łamanych; - podbudowa betonowa; - nawierzchnia z kostki brukowej 6,0 cm na 4 cm podsypce, szer. na-wierzchni 1,5 m; - obrzeża na ławie betonowej; - krawężnik na ławie betonowej z oporem; - kanalizacja deszczowa; - plantowanie terenu za obrzeżem; - poszerzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni o 0,5 m. Zadanie 2: Budowa i modernizacja dróg gminnych: a) Przebudowa 340 m odcinka ul. Przytulnej w Boguchwale w technologii: - korytowanie 0,35 m średnio 0,75 m; - wywóz ziemi do 5,0 km; - warstwa odsączająca 10 cm; - warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 20 cm; - warstwa podbudowy górnej z kruszyw łamanych 5 cm - profilowanie pobocza gruntowego 0,5 m. b) Remont 125 m odcinka ul. Wojska Polskiego o szer. jezdni 6,5 m w technologii: - rozbiórka nawierzchni z kostki 5,4 m2 – próg; - rozbiórka nawierzchni asfaltowej 40m2; - czyszczenie nawierzchni 822,5 m2; - skropienie nawierzchni; - 3 cm warstwa profilowa wiążąca 822,5 m2; - 4 cm warstwa ścieralna 822,5 m2; - regulacja włazów studni 14 szt. ; - regulacja wpustów 6 szt.; - zakup u ułożenie progu zwalniającego z tworzyw sztucznych. c) Przebudowa 165 m drogi 108168R w Racławówce (dwa odcinki) w technologii: ODCINEK 1 – 55 m: - korytowanie 55 m na 3,5 m 35 cm z odzyskiem kruszywa na poboczu; - wywóz 50 % urobku do 5 km; - wywóz 50% urobku (kruszywa) na terenie budowy do adaptacji na pobocza; - 55 x 3,5 x 0,10 podbudowa z krusz. naturalnego; - 55 x 3,5 x 0,15 podbudowa z kruszywa łamanego; - 55 x 3,5 x 0,05 podbudowa z kruszywa łamanego; - profilowanie skarpy 100m2; - wywóz 30 m3; - pobocza 55 m x 2 x 0,25 m = 27,5 m2; ODCINEK 2 – 110 m + mijanka 25 m2: - profilowanie 110 x 3,5 +25 = 410 m2; - podbudowa z kruszywa naturalnego 10 cm 410 m2; - podbudowa dolna z kruszywa łamanego 410 m2; - podbudowa górna z kruszywa łamanego 410 m2; - pobocza 110 x 0,25 x 2 = 55 m2; - profilowanie gruntu przyległego pod pobocza; - pobocza z kruszyw łamanych 110 x0,25 x 2 = 55 m2; CAŁOŚĆ 165 m (ODCINEK 1 + ODCINEK 2) – NAWIERZCHNIA: - nawierzchnia 165 x 3 wiążąca 495m2; - nawierzchnia 165 x 4 ścieralna 495m2 d) Przebudowa drogi na dz. 527/2,526/13 i 526/11 w Racławówce: - korytowanie 0,25 m na szer. 3,0 m; - wywóz ziemi do 5 km; - podbudowa kruszywo naturalne 10 cm; - podbudowa kruszywo łamane warstwa dolna 15 cm; - podbudowa kruszywo łamane warstwa górna 5 cm; - profilowanie poboczy gruntowych; e) Przebudowa 110 m odcinka drogi na dz.1327 w Woli Zgłobieńskiej w tech-nologii: - korytowanie 10 cm; - wywóz ziemi; - podbudowa 10 cm z kruszywa łamanego w korycie; - podbudowa warstwa górna 12 cm; - 5,00 cm warstwa wiążąca szer. 2,5 m; - profilowanie poboczy ziemnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233262-3

 

Dodatkowe kody CPV: 45233123-7, 45233222-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

 

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zadanie 1: Przebudowa drogi 108185R w Niechobrzu – chodnik kontynuacja oraz przebudowa drogi 108158R w Nosówce – chodnik kontynuacja

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 274146.30
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Nosówka 181
Kod pocztowy: 36-046
Miejscowość: Zgłobień
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 134707.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 134707.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 221608.82
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zadanie 2: Budowa i modernizacja dróg gminnych

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 221797.02
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Nosówka 181
Kod pocztowy: 36-046
Miejscowość: Zgłobień
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 173377.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 173377.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 178761.95
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 929716

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała