ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
10 czerwca 2020, 12:22

 

 

Dotyczy:                    Zadanie 1: Przebudowa drogi 108185R w Niechobrzu – chodnik kontynuacja oraz przebudowa drogi 108158R w Nosówce – chodnik kontynuacja

                                 Zadanie 2: Budowa i modernizacja dróg gminnych

Znak Sprawy:           RIZ.271.10.2020

 

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 7 maja 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze: 537842-N-2020.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22 maja 2020 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie cztery oferty.

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania wynosi 406 673,52 zł brutto z następującym podziałem na zadania częściowe:

Zadanie 1: 224 799,97 zł brutto                                   Zadanie 2: 181 873,55 zł brutto

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert:

Zadanie 1: Przebudowa drogi 108185R w Niechobrzu – chodnik kontynuacja oraz przebudowa drogi 108158R w Nosówce – chodnik kontynuacja

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia robót budowlanych
  3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  4. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji jakości

1

Firma STAR

Ul. Warszawska 87,
33-420 Żabno

272 578,85 zł brutto

5 lat

1. z dniem podpisania umowy

2. 30 września 2020 roku

3. 21 października 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

DROGBUD
GOLCOWA PRO

Golcowa 89,
36-231 Golcowa

236 245,73 zł brutto

5 lat

1. z dniem podpisania umowy

2. 30 września 2020 roku

3. 21 października 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

Usługi Koparką
i Roboty Ziemne
Andrzej Gawlik

Ul. Polna 10,
39-120 Sędziszów Młp.

208 941,27 zł brutto

5 lat

1. z dniem podpisania umowy

2. 30 września 2020 roku

3. 21 października 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

Usługi Budowlane i Brukarskie
MARK-BUD
Marek Chromik

Nosówka 181,
36-046 Zgłobień

165 689,81 zł brutto

5 lat

1. z dniem podpisania umowy

2. 30 września 2020 roku

3. 21 października 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

5

GOSPODARKA
KOMUNALNA
Sp. z o.o
.

Ul. Suszyckich 9,
36-040 Boguchwała

199 990,50 zł brutto

5 lat

1. z dniem podpisania umowy

2. 30 września 2020 roku

3. 21 października 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Zadanie 2: Budowa i modernizacja dróg gminnych

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia robót budowlanych
  3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  4. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji jakości

1

DROGBUD
GOLCOWA PRO

Golcowa 8
9, 36-231 Golcowa

219 877,21 zł brutto

5 lat

1. z dniem podpisania umowy

2. 30 września 2020 roku

3. 21 października 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

Usługi Budowlane i Brukarskie
MARK-BUD
Marek Chromik

Nosówka 181,
36-046 Zgłobień

213 254,22 zł brutto

5 lat

1. z dniem podpisania umowy

2. 30 września 2020 roku

3. 21 października 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, jak również Zarządzeniem nr 120.33.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie powołania członka stałej Komisji ds. zamówień publicznych w Gminie Boguchwała Komisja dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

  1. Cena – 60%
  2. Długość okresu gwarancji – 40%

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Zadanie 1: Przebudowa drogi 108185R w Niechobrzu – chodnik kontynuacja oraz przebudowa drogi 108158R w Nosówce – chodnik kontynuacja

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Firma STAR

Ul. Warszawska 87,
33-420 Żabno

Cena

60 %

272 578,85 zł brutto

36,47 pkt

76,47 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

2

DROGBUD
GOLCOWA PRO

Golcowa 89,
36-231 Golcowa

Cena

60 %

236 245,73 zł brutto

42,08 pkt

82,08 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

3

Usługi Koparką
i Roboty Ziemne
Andrzej Gawlik

Ul. Polna 10,
39-120 Sędziszów Młp.

Cena

60 %

208 941,27 zł brutto

47,58 pkt

87,58 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

4

Usługi Budowlane
i Brukarskie
MARK-BUD
Marek Chromik

Nosówka 181,
36-046 Zgłobień

Cena

60 %

165 689,81 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

5

GOSPODARKA
KOMUNALNA
Sp. z o.o
.

Ul. Suszyckich 9,
36-040 Boguchwała

Cena

60 %

199 990,50 zł brutto

49,71 pkt

89,71 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik, Nosówka 181, 36-046 Zgłobień.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę: Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik, Nosówka 181, 36-046 Zgłobień za najkorzystniejszą.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 17 czerwca 2020 roku.

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

 

Zadanie 2: Budowa i modernizacja dróg gminnych

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

DROGBUD
GOLCOWA PRO

Golcowa 89,
36-231 Golcowa

Cena

60 %

219 877,21 zł brutto

58,19 pkt

98,19 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

2

Usługi Budowlane i Brukarskie
MARK-BUD
Marek Chromik

Nosówka 181,
36-046 Zgłobień

Cena

60 %

213 254,22 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik, Nosówka 181, 36-046 Zgłobień.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę: Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik, Nosówka 181, 36-046 Zgłobień za najkorzystniejszą.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 17 czerwca 2020 roku.

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

 

Zamawiający informuje ponadto, iż z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca jak również nie została odrzucona żadna oferta.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 929716

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała