ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
14 stycznia 2020, 13:38

Ogłoszenie nr 540007365-N-2020 z dnia 14-01-2020 r.

Boguchwała:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 502235-N-2020
Data: 13/01/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności tj. 1) Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała, prowadzonego przez Burmistrza Boguchwały na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz. U.2018.1454 ze zm.]. 2) Aktualny wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach , o którym mowa w art. 49 usta-wy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamó-wienia [Dz. U.2019.701 ze zm.] prowadzonego przez Marszałka Województwa.
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności tj. 1) Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała, prowadzonego przez Burmistrza Boguchwały na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz. U.2018.1454 ze zm.].

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 852283

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała