ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
21 stycznia 2020, 10:42

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Opróżnianie koszy na terenie Gminy Boguchwała w I półroczu 2020 roku

zamierza przeznaczyć kwotę: 96 761,50 zł brutto

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 21-01-2020 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

1.Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy

2.Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy

3.Warunki płatności

Cena

Dodatkowa odległość od kosza podlegająca sprzątaniu

Emisja
spalin

Aspekt społeczny – zatrudnienie osób niepełnosprawnych  w ramach realizacji zadania

1

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA EKO-MADBUD

Ul. Suszyckich 19/11,
36-040 Boguchwała

76 951,56 zł brutto

W promieniu 10 m lub więcej od kosza

Wykonawca posiada co najmniej 1 samochód spełniający normę spalin EURO 5 lub wyższą

Wykonawca do realizacji zamówienia nie będzie zatrudniał osób niepełnosprawnych w pełnym wymiarze czasu pracy

1. 01.02.2020

2. 30.06.2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Liczba odwiedzin: 852283

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała