ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
18 grudnia 2019, 09:00

Ogłoszenie nr 510276316-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.

 

Gmina Boguchwała: Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Boguchwale

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 628620-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Boguchwale

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIZ.271.42.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Dostarczone urządzenia, tonery i tusze muszą być fabrycznie nowe, tj. nieużywane, nieregenerowane, nierefabrykowane, wy-produkowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia. Dostarczone urządzenie musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta urządzeń zapewniając realizację zapisów gwarancyjnych. Tonery i tusze muszą być oryginalnymi wyrobami producenta drukarki, zapewniającymi realizację zapisów gwarancyjnych. 1. Drukarka laserowa kolorowa A4 wydajna z dodatkowym zestawem tonerów - 1 sztuka. 2. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowa A4 z dodatkowym zestawem tuszy - 1 sztuka. 3. Tablet – 23 sztuki. 4. DYSK SSD 480 GB – 3 sztuki.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 30213200-7

 

Dodatkowe kody CPV: 30232110-8, 30213300-8, 30234500-3, 30232130-4

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 28357.72
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: INFAST Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Legionów 31
Kod pocztowy: 35-111
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 26290.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20696.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30893.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 852283

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała