ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
11 grudnia 2019, 14:03

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

Dotyczy:                      Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Boguchwale

Znak Sprawy:             RIZ.271.42.2019

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 27-11-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 628620-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05-12-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Zamawiający na ww. zadanie zamierza przeznaczyć kwotę: 34 880,00 zł brutto

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie cztery oferty. Poniższa tabela przedstawia informacje odczytane podczas otwarcia ofert:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji na drukarkę laserową kolorową

Rozmiar pamięci wbudowanej tabletu

1

SUNTAR Sp. z o.o.

Ul. Boya Żeleńskiego 5b

33-100 Tarnów

37 998,39 zł brutto

36
miesięcy

32 GB

1. z dniem zawarcia umowy

2. do 30.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

GRUPA E Sp. z o.o.

Ul. Piwna 32,

43-100 Tychy

25 456,08 zł brutto

36
miesięcy

32 GB

1. z dniem zawarcia umowy

2. do 30.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

MPC Paweł Oleksiewicz

Ul. Podrzeczna 38

99-300 Kutno

28 290,00 zł brutto

36
miesięcy

32 GB

1. z dniem zawarcia umowy

2. do 30.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

INFAST Sp. z o.o.

Ul. Legionów 31

35-111 Rzeszów

32 336,70 zł brutto

36
miesięcy

32 GB

1. z dniem zawarcia umowy

2. do 30.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Komisja dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości na drukarkę laserową kolorową  – 30 %

Rozmiar pamięci wbudowanej tabletu – 10 %

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

 

 

 

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

SUNTAR Sp. z o.o.

Ul. Boya Żeleńskiego 5b

33-100 Tarnów

Cena

60%

37 998,39 zł brutto

51,06 pkt

91,06 pkt

Okres gwarancji na drukarkę laserową kolorową

30 %

36
miesięcy

30 pkt

Rozmiar pamięci wbudowanej tabletu

10%

32 GB

10 pkt

2

GRUPA E Sp. z o.o.

Ul. Piwna 32,

43-100 Tychy

Cena

60%

25 456,08 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji na drukarkę laserową kolorową

30 %

36
miesięcy

0 pkt

Rozmiar pamięci wbudowanej tabletu

10%

32 GB

0 pkt

3

MPC
Paweł Oleksiewicz

Ul. Podrzeczna 38

99-300 Kutno

Cena

60%

28 290,00 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji na drukarkę laserową kolorową

30 %

36
miesięcy

0 pkt

Rozmiar pamięci wbudowanej tabletu

10%

32 GB

0 pkt

4

INFAST Sp. z o.o.

Ul. Legionów 31

35-111 Rzeszów

Cena

60%

32 336,70 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji na drukarkę laserową kolorową

30 %

36
miesięcy

30 pkt

Rozmiar pamięci wbudowanej tabletu

10%

32 GB

10 pkt

Zamawiający na podstawie art. na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wezwał Wykonawców: GRUPA E Sp. z o.o., Ul. Piwna 32,  43-100 Tychy oraz  MPC Paweł Oleksiewicz, Ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno do wyjaśnień dotyczących treści oferty.

Obaj Wykonawcy nie złożyli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wyjaśnień. Mając powyższe na uwadze, ich oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jako niezgodne z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym, na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: INFAST Sp. z o.o., ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę: INFAST Sp. z o.o., ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów za najkorzystniejszą.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 17-12-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

««« powrót
Liczba odwiedzin: 852283

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała