ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
11 grudnia 2019, 13:31

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

Dotyczy:                     Usługi Pocztowe dla Gminy Boguchwała – 2020 rok

Znak Sprawy:             RIZ.271.39.2019

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 15-11-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04-12-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie jedna oferta.

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 272 320,00 zł brutto

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

Nr.

Firma (nazwa) oraz

adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

1

Poczta Polska Spółka Akcyjna

Ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa

272 320,00
zł brutto

  1. 1 stycznia 2020 roku
  2. 31 grudnia 2020 roku
  3. Zgodnie z zapisami Ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Komisja dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 100%

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Poczta Polska Spółka Akcyjna

Ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa

Cena

100%

272 320,00
zł brutto

100 pkt

100 pkt

           

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 16-12-2019 r. w siedzibie Zamawiającego.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała