ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
29 listopada 2019, 14:26

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy:               Usługi pocztowe dla Gminy Boguchwała – 2020 rok

Znak sprawy:       RIZ.271.39.2019

Zamawiający - Gmina Boguchwała – na podstawie rozdziału VIII pkt. 7 Ogłoszenia o zamówieniu wyjaśnia i modyfikuje treść Ogłoszenia o zamówieniu.

Wszystkie   wyjaśnienia   i  zmiany  lub  uszczegółowienia  wynikające  z  odpowiedzi   Zamawiającego na  zapytania  należy uwzględnić  w  cenie i przy  przygotowaniu oferty,  oraz traktować  jako wyjaśnienie  lub doprecyzowanie  ogłoszenia  o  zamówieniu.

 1. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI  OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Pytanie nr 1:

W treści wzoru umowy w § 2 pkt 14 Zamawiający wskazuje, że ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie.

W związku z wyłączeniem odbiorów przesyłek przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego z zakresu postępowania, bezzasadne staje się utrzymanie w § 2 pkt 14 wzoru umowy , dlatego też Wykonawca ponowie zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu ze wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów w treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia usuwając w całości § 2 pkt.14.

 

Pytanie nr 2:

W odpowiedzi  na Pytanie nr 11, Zamawiający określa : „ (…) 21 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury(…).

Przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.0.2174 tj. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.) w art. 106e wymienia jedynie niezbędne elementy, która musi zawierać faktura.

Czy ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy i ze względu na fakt, iż poniższa propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności za zrealizowane usługi pocztowe wg proponowanego zapisu:

„(…) wynagrodzenie Wykonawcy będzie uiszczane przez Zamawiającego z dołu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……… w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT, pod warunkiem, że doręczenie przesyłki z fakturą do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przesyłki z fakturą.”?

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy pod pojęciem „prawidłowo wystawionej faktury” Zamawiający ma na myśli fakturę, zawierającą wszystkie elementy określone Ustawą o podatku od towaru i usług w artykule 106e?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie proponowanych zmian. Zapis § 7 ust 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

„Termin płatności faktur wynosi 21 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT, pod warunkiem, że doręczenie przesyłki z fakturą do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przesyłki z fakturą. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”

 

 

 

Pytanie nr 3:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zawarł zapis:

„Wykonawca będzie doręczał do Zamawiającego potwierdzenia odbioru przesyłki przez adresata niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później niż 7 dni od daty doręczenia przesyłki(…)”

Na podstawie art. 47 ustawy Prawo pocztowe Minister właściwy do spraw łączności określił warunki wykonywania usług powszechnych, obejmujące m. in. wskaźniki czasu przebiegu przesyłek w obrocie krajowym (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013r, poz. 545). W załączniku nr 1 do wymienionego Rozporządzenia określony został czas przebiegu przesyłek listowych niebędących przesyłkami listowymi najszybszej kategorii (m. in. potwierdzenie odbioru) na poziomie D+5 (97% przesyłek) oraz D+3 (85% przesyłek), gdzie D+X oznacza liczbę dni od dnia nadania przesyłki do dnia jej doręczenia. W załączniku wskazano również udział liczby przesyłek pocztowych doręczonych w określonym terminie do ogólnej liczby nadanych przesyłek pocztowych, wyrażony w procentach.

Ze względu na wskaźniki procentowe, zgodnie, z którymi Wykonawca, będący operatorem wyznaczonym, zobowiązanym do stosowania wymienionego Rozporządzenia, nie jest zobligowany do zachowania terminu 7-dniowego w 100%, Wykonawca wnioskuje, aby Zamawiający zmodyfikował zapis dotyczący terminu doręczania potwierdzeń odbioru oraz uwzględnił przepisy Rozporządzenia.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu na:

„Pokwitowanie odbioru przesyłki Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu niezwłocznie po doręczeniu przesyłki” lub na  dopuszczenie możliwości świadczenia usługi Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO), które jako usługa zastępująca Zwrotne Potwierdzenie Odbioru (ZPO) w znacznym stopniu usprawnia proces przygotowywania korespondencji, a także przyśpieszy i ułatwi proces przekazywania informacji o statusie przesyłki z EPO, ich przechowywanie a także eksplorowanie danych niezbędnych w procesie reklamacji czy postępowań administracyjnych w przypadku przesyłek nadanych z EPO.

Wykonawca zaznacza, że możliwość nadawania przesyłek z wykorzystaniem EPO możliwe jest wyłącznie z wykorzystaniem bezpłatnej internetowej aplikacji elektronicznej

Jeśli Zamawiający wyrazi zainteresowanie usługą EPO,  wówczas niezbędne jest dopuszczenie możliwości świadczenia usług w zakresie ich przyjmowania z wykorzystaniem systemu informatycznego, który automatycznie daje możliwość korzystania z bezpłatnej internetowej aplikacji elektronicznej. Aplikacja dokonuje automatycznego przekazywania i odbierania plików z informacjami o zarejestrowanych usługach, komunikując się bezpośrednio z placówką pocztową wskazaną w umowie.

Dzięki aplikacji Zamawiający będzie miał możliwość wygenerowania nalepek adresowych gotowych do druku czy książki nadawczej, ułatwi ona również dostęp do dokumentacji związanej z obsługą przesyłek oraz umożliwi Zamawiającemu przygotowanie raportu z nadanych przesyłek. Aplikacja umożliwia ponadto elektroniczne potwierdzenie książki nadawczej jak również składanie reklamacji w formie elektronicznej, co usprawnia proces i skraca okres oczekiwania na jej rozpatrzenie. W razie potrzeby, istnieje możliwość importu danych o przesyłkach za pomocą integracji aplikacji z WebAPI lub XML zgodny z wymaganiami Wykonawcy oraz z plików XLS.

 Czy zamawiający jest zainteresowany Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru a co za tym idzie czy Zamawiający jest zainteresowany wykorzystaniem powyższej aplikacji?

 Jeżeli Zamawiający wyrazi zainteresowanie Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę załącznika nr 2 do Ogłoszenia  „ Szczegółowy Formularz Cenowy” w zakresie uwzględnienia EPO.

Odpowiedź:

Zamawiający zezwala na wprowadzenie zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia o treści:

„Pokwitowanie odbioru przesyłki Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu niezwłocznie po doręczeniu przesyłki”. 

 

 

 

 1. MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

 

W Ogłoszeniu o zamówieniu jest:

Rozdział IV, pkt 4:

Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

W Ogłoszeniu o zamówieniu być:

Rozdział IV, pkt 4:

Termin płatności faktur wynosi 21 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT, pod warunkiem, że doręczenie przesyłki z fakturą do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przesyłki z fakturą. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

 

W Ogłoszeniu o zamówieniu jest:

Rozdział XI, pkt 14:

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jednym, zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób:

Usługi pocztowe dla Gminy Boguchwała – 2020 rok

Nie otwierać przed dniem 26 listopada 2019 r. do godz.: 10:00

 

 

 

 

W Ogłoszeniu o zamówieniu być:

Rozdział XI, pkt 14

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jednym, zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób:

Usługi pocztowe dla Gminy Boguchwała – 2020 rok

Nie otwierać przed dniem 4 grudnia 2019 r. do godz.: 10:00

 

 

W Ogłoszeniu o zamówieniu jest:

Rozdział XII:

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Boguchwała; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 26 listopada 2019 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada  2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 8. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 9. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 10. ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

W Ogłoszeniu o zamówieniu powinno być:

Rozdział XII:

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Boguchwała; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 4 grudnia 2019 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 8. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 9. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 10. ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

 

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu – wzór umowy Zamawiający w całości usuwa zapis § 2 pkt.14.

 

 

W załączniku nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu – wzór umowy jest:

            § 7 pkt 4:

Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

 

W załączniku nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu – wzór umowy powinno być:

§ 7 pkt 4:

Termin płatności faktur wynosi 21 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT, pod warunkiem, że doręczenie przesyłki z fakturą do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przesyłki z fakturą. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 852283

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała