ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
13 grudnia 2019, 09:31

Ogłoszenie nr 510272911-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.

Gmina Boguchwała: Zadanie 1: Remont drogi nr 108182R w Woli Zgłobieńskiej; Zadanie 2: Remont drogi nr 108183R w Woli Zgłobieńskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 622376-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zadanie 1: Remont drogi nr 108182R w Woli Zgłobieńskiej; Zadanie 2: Remont drogi nr 108183R w Woli Zgłobieńskiej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIZ.271.41.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie 1: Remont drogi nr 108182R w Woli Zgłobieńskiej: Remontem zostanie objęty 922,53 m odcinek drogi 108182R w km 0+010,8 - 0+933,33 w miejscowości Wola Zgłobieńska w technologii: • rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy 100 m2; • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych w miejscach rozbiórki; • oczyszczenie istniejącej nawierzchni; • skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem; • nawierzchnia bitumiczna warstwa profilowa śr. 2,0 cm i zjazdy; • nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążącą 4 cm; • nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna 3 cm; • pobocza z kruszyw łamanych. Docelowa szer. nawierzchni 4,0 m Zadanie 2: Remont drogi nr 108183R w Woli Zgłobieńskiej: Remontem zostanie objęty 1208 m odcinek drogi 108183R w km 0+528 - 1+736 w miejscowości Wola Zgłobieńska w technologii: • rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy 60 m2; • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych w miejscowości rozbiórki; • oczyszczenie istniejącej nawierzchni; • skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem; • nawierzchnia bitumiczna warstwa wiąząca 4 cm; • nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna 3 cm; • pobocza z kruszyw łamanych. Docelowa szer. nawierzchni 4,0 m

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zadanie 1: Remont drogi nr 108182R w Woli Zgłobieńskiej

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 353511.87
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Drogowców 1
Kod pocztowy: 39-200
Miejscowość: Dębica
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 211689.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 211689.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 353877.27
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zadanie 2: Remont drogi nr 108183R w Woli Zgłobieńskiej

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 455103.24
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rejtana 6
Kod pocztowy: 35-310
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 249117.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 249117.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 405030.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała