ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
03 grudnia 2019, 14:44

Boguchwała, dnia  3 grudnia 2019 roku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

Dotyczy:                     Zadanie 1: Remont drogi nr 108182R w Woli Zgłobieńskiej

         Zadanie 2: Remont drogi nr 108183R w Woli Zgłobieńskiej

Znak Sprawy:             RIZ.271.41.2019

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 14-11-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 622376-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29-11-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Zamawiający na ww. zadanie zamierza przeznaczyć kwotę: 663 064,39 zł brutto z następującym podziałem na zadania częściowe:

Zadanie nr 1:                289 879,73 zł brutto

Zadanie nr 2:                373 184,66 zł brutto

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie sześć ofert.

Poniższa tabela przedstawia informacje odczytane podczas otwarcia ofert:

 

Zadanie nr 1: „Zadanie 1: Remont drogi nr 108182R w Woli Zgłobieńskiej”

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonywania robót budowlanych
  3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  4. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Adres do korespondencji:

Ul. Hanasiewicza 19,
35-103 Rzeszów

312 848,94 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp z o.o.

Rudna Mała 47B,
36-060 Głogów Małopolski

292 442,52 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

Miejskie Przedsiębiorstwo
Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Rejtana 6,
35-310 Rzeszów

266 415,91 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

KONSORCJUM:

LIDER:
PBI Infrastruktura S.A.

Ul. Kolejowa 10E,
23-200 Kraśnik

PARTNER:
PBI WMB Sp. z o.o.

Ul. Błonie 8,
27-600 Sandomierz

266 739,66 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

5

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1,
39-200 Dębica

260 378,06 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

6

MATBUD
Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40,
36-040 Boguchwała

435 269,04 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Zadanie nr 2:Zadanie 1: Remont drogi nr 108183R w Woli Zgłobieńskiej”:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonywania robót budowlanych
  3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  4. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Adres do korespondencji:

Ul. Hanasiewicza 19,
35-103 Rzeszów

358 208,48 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp z o.o.

Rudna Mała 47B,
36-060 Głogów Małopolski

349 149,79 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

Miejskie Przedsiębiorstwo
Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Rejtana 6,
35-310 Rzeszów

306 414,46 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

KONSORCJUM:

LIDER:
PBI Infrastruktura S.A.

Ul. Kolejowa 10E,
23-200 Kraśnik

PARTNER:
PBI WMB Sp. z o.o.

Ul. Błonie 8,
27-600 Sandomierz

323 239,66 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

5

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1,
39-200 Dębica

311 021,96 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

6

MATBUD
Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40,
36-040 Boguchwała

498 187,39 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Komisja dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %.

Kryteria oceny ofert były tożsame dla obu zadań częściowych!

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Zadanie nr 1: „Zadanie 1: Remont drogi nr 108182R w Woli Zgłobieńskiej”:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Adres do korespondencji:

Ul. Hanasiewicza 19,
35-103 Rzeszów

Cena

60%

312 848,94 zł brutto

49,94 pkt

89,94 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

2

Przedsiębiorstwo
„MOLTER” Sp z o.o.

Rudna Mała 47B,
36-060 Głogów Małopolski

Cena

60%

292 442,52 zł brutto

53,42 pkt

93,42 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

3

Miejskie Przedsiębiorstwo
Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Rejtana 6,
35-310 Rzeszów

Cena

60%

266 415,91 zł brutto

58,64 pkt

98,64 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

4

KONSORCJUM:

LIDER:
PBI Infrastruktura S.A.

Ul. Kolejowa 10E,
23-200 Kraśnik

PARTNER:
PBI WMB Sp. z o.o.

Ul. Błonie 8,
27-600 Sandomierz

Cena

60%

266 739,66 zł brutto

58,57 pkt

98,57 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

5

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1,
39-200 Dębica

Cena

60%

260 378,06 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

6

MATBUD
Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40,
36-040 Boguchwała

Cena

60%

435 269,04 zł brutto

35,89 pkt

75,89 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

W związku z powyższym, na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica za najkorzystniejszą.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 09-12-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

Zadanie nr 2:Zadanie 1: Remont drogi nr 108183R w Woli Zgłobieńskiej”

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Adres do korespondencji:

Ul. Hanasiewicza 19,
35-103 Rzeszów

Cena

60%

358 208,48 zł brutto

51,32 pkt

91,32 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

2

Przedsiębiorstwo
„MOLTER” Sp z o.o.

Rudna Mała 47B,
36-060 Głogów Małopolski

Cena

60%

349 149,79 zł brutto

52,66 pkt

92,66 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

3

Miejskie Przedsiębiorstwo
Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Rejtana 6,
35-310 Rzeszów

Cena

60%

306 414,46 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

4

KONSORCJUM:

LIDER:
PBI Infrastruktura S.A.

Ul. Kolejowa 10E,
23-200 Kraśnik

PARTNER:
PBI WMB Sp. z o.o.

Ul. Błonie 8,
27-600 Sandomierz

Cena

60%

323 239,66 zł brutto

56,88 pkt

96,88 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

5

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1,
39-200 Dębica

Cena

60%

311 021,96 zł brutto

59,11 pkt

99,11 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

6

MATBUD
Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40,
36-040 Boguchwała

Cena

60%

498 187,39 zł brutto

36,90 pkt

76,90 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

W związku z powyższym, na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów za najkorzystniejszą.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 09-12-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

W postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 852283

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała