ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
06 grudnia 2019, 11:21

Boguchwała, dnia  6 grudnia 2019 roku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

Dotyczy:                      Zadanie 1: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Niechobrz – dz. 2094/1;

Zadanie 2: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Lutoryż , dz.1659, – etap od słupa nr 1 do nr 3

Zadanie 3: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej  w Kielanówce działka 389

Znak Sprawy:             RIZ.271.40.2019

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 12-11-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 621251-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27-11-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

zamierza przeznaczyć kwotę: 201 579,08 zł brutto z następującym podziałem na zadania częściowe:

Zadanie nr 1:              133 490,98 zł brutto

Zadanie nr 2:              38 013,63 zł brutto

Zadanie nr 3:              30 074,47 zł brutto

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie cztery oferty. Poniższa tabela przedstawia informacje odczytane podczas otwarcia ofert:

Zadanie nr 1: „Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Niechobrz – dz. 2094/1

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

ELRES Sp. z o.o.

ul. Boya – Żeleńskiego 4
35-105 Rzeszów

119 433,00 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 30.03.2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

Firma Usługowa
„EL-MAG”
Magdalena Mysona

Ul. Wojska Polskiego
18, 39-215 Czarna

Adres do korespondencji:
Ul. Do Huty 17,
33-100 Tarnów

116 850,00 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 30.03.2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

ANTARES – Adam Antonik Sp. j.

Ul. Langiewicza 22
35-085 Rzeszów

72 557,70 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 30.03.2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Ul. Wetlińska 3A
35-082 Rzeszów

83 632,47 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 30.03.2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Zadanie 2: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Lutoryż, dz.1659 – etap od słupa nr 1 do nr 3

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

Firma Usługowa
„EL-MAG”
Magdalena Mysona

Ul. Wojska Polskiego
18, 39-215 Czarna

Adres do korespondencji:
Ul. Do Huty 17,
33-100 Tarnów

48 659,45 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 23.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

ANTARES – Adam Antonik Sp. j.

Ul. Langiewicza 22
35-085 Rzeszów

29 889,00 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 23.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Ul. Wetlińska 3A
35-082 Rzeszów

49 182,05 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 23.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Zadanie 3: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej  w Kielanówce działka 389

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

Firma Usługowa
„EL-MAG”
Magdalena Mysona

Ul. Wojska Polskiego
18, 39-215 Czarna

Adres do korespondencji:
Ul. Do Huty 17,
33-100 Tarnów

52 848,57 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 23.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

ANTARES – Adam Antonik Sp. j.

Ul. Langiewicza 22
35-085 Rzeszów

54 120,00 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 23.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Ul. Wetlińska 3A
35-082 Rzeszów

42 993,40 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 23.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Komisja dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %.

Kryteria oceny ofert były tożsame dla obu zadań częściowych!

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Zadanie nr 1: „Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Niechobrz – dz. 2094/1”

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

ELRES Sp. z o.o.

ul. Boya – Żeleńskiego 4
35-105 Rzeszów

Cena

60%

119 433,00 zł brutto

36,45 pkt

76,45 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

2

Firma Usługowa
„EL-MAG”
Magdalena Mysona

Ul. Wojska Polskiego 18,
39-215 Czarna

Adres do korespondencji:
Ul. Do Huty 17,
33-100 Tarnów

Cena

60%

116 850,00 zł brutto

37,26 pkt

77,26 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

3

ANTARES – Adam Antonik Sp. j.

Ul. Langiewicza 22
35-085 Rzeszów

Cena

60%

72 557,70 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

4

F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Ul. Wetlińska 3A
35-082 Rzeszów

Cena

60%

83 632,47 zł brutto

52,05 pkt

92,05 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

Zamawiający na podstawie art. na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wezwał Wykonawców: ANTARES – Adam Antonik Sp. J., ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów oraz  F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne,  Ul. Wetlińska 3A, 35-082 Rzeszów do wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny.

Obaj Wykonawcy złożyli wyjaśnienia w terminie.

Wyjaśnienia ww. Wykonawców nie budzą wątpliwości i zostały zaakceptowane. Wykonawcy należycie i z dochowaniem wszelkiej staranności wyjaśnili wysokość zaoferowanej ceny, w szczególności sposób jej wyliczenia i oferowane materiały, które miały wpływ na wysokość zaoferowanej ceny

W związku z powyższym, na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: ANTARES – Adam Antonik Sp. J., ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę: ANTARES – Adam Antonik Sp. J., ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów za najkorzystniejszą.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 12-12-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

 

 

Zadanie 2: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Lutoryż , dz.1659, – etap od słupa nr 1 do nr 3

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Firma Usługowa
„EL-MAG”
Magdalena Mysona

Ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna

Adres do korespondencji:

Ul. Do Huty 17,
33-100 Tarnów

Cena

60%

48 659,45 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

2

ANTARES – Adam Antonik Sp. j.

Ul. Langiewicza 22
35-085 Rzeszów

Cena

60%

29 889,00 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

0 pkt

3

F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Ul. Wetlińska 3A
35-082 Rzeszów

Cena

60%

49 182,05 zł brutto

59,41 pkt

99,41 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

Wykonawca ANTARES – Adam Antonik Sp. J., ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), gdyż nie wykazał spełnienia warunków w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, w związku z powyższym jego oferta została odrzucona.

Kwotę, którą zaoferował Wykonawca - Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona, Ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna [Adres do korespondencji: Ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów] na realizację zadania częściowego nr 2, przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania częściowego nr 2.

Po analizie możliwości finansowych Zamawiający wyraził zgodę na zwiększenie środków budżetowych na realizację zadania częściowego nr 2.

(art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty)

W związku z powyższym, na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona, Ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna [Adres do korespondencji: Ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów].

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę: Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona, Ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna [Adres do korespondencji: Ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów]za najkorzystniejszą.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 12-12-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

 

 

Zadanie 3: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej  w Kielanówce działka 389

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Firma Usługowa
„EL-MAG”
Magdalena Mysona

Ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna

Adres do korespondencji:

Ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Cena

60%

52 848,57 zł brutto

48,81 pkt

88,81 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

2

ANTARES – Adam Antonik Sp. j.

Ul. Langiewicza 22
35-085 Rzeszów

Cena

60%

54 120,00 zł brutto

47,66 pkt

87,66 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

3

F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Ul. Wetlińska 3A
35-082 Rzeszów

Cena

60%

42 993,40 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

Kwotę, którą zaoferował Wykonawca - F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne,  Ul. Wetlińska 3A, 35-082 Rzeszów na realizację zadania częściowego nr 3, przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania częściowego nr 3.

Po analizie możliwości finansowych Zamawiający wyraził zgodę na zwiększenie środków budżetowych na realizację zadania częściowego nr 3.

(art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty)

W związku z powyższym, na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne,  Ul. Wetlińska 3A, 35-082 Rzeszów.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę: F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne,  Ul. Wetlińska 3A, 35-082 Rzeszów za najkorzystniejszą.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 12-12-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała