ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
21 listopada 2019, 14:27

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy:               Zadanie 1: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Niechobrz – dz. 2094/1;

                             Zadanie 2: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Lutoryż , dz. 1659, – etap od słupa nr 1 do nr 3;

                             Zadanie 3: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej  w Kielanówce działka 389.

Znak sprawy:       RIZ.271.40.2019

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację, gdzie w załącznikach znajdę zestawienie materiałów odnośnie zadania nr 1 tj. Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Niechobrz dz. nr 2094/1. Jeśli nie jest udostępniony proszę o przesłanie w celu wyceny zlecenia.

Odpowiedź:

Wycenę należy dokonać w oparciu o zakres zamówienia określony przedmiarem robót, ponieważ dokumentacja projektowa zawiera szerszy zakres niż Zamawiający zamierza zrealizować w ramach niniejszego zadania. Roboty konieczne do wykonania zakresu zamówienia objętego przedmiarem, a nie ujęte w przedmiarze winny zostać uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 852283

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała