ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
30 grudnia 2019, 09:57

Ogłoszenie nr 510282221-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.

 

Gmina Boguchwała: Budowa budynku OSP w Zarzeczu – poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 619840-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540252075-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa budynku OSP w Zarzeczu – poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIZ.271.38.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Budowa budynku siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu ze słupem na syrenę alarmową, wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym wewnętrzna linia zasilająca od zestawu pomiarowego w granicy działki do budynku i oświetlenie terenu, odgromowa, gazowa, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania), wraz z przebudową sieci wodociągowej, wraz z budo-wą przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 400/1 w miejscowości Zarzecze. Obiekt zlokalizowany jest przy drodze powiatowej 1405. Budynek składa się z dwóch części: części wyższej dwukondygnacyjnej krytej dachem dwuspadowym, oraz części niższej jednokondygnacyjnej przykrytej dachem płaskim o kącie nachylenia 3o. Budynek o wymiarach: 20,81m x 14,51m. Powierzchnia zabudowy: 265,65 m2. Powierzchnia użytkowa: 291,44 m2. Powierzchnia całkowita: 362,37 m2. Kubatura: 1621,24 m3. Budynek posadowiony na ławach żelbetowych, ściany fundamentowe gr. 25cm Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły silikatowej, nadprożami systemowymi, wieńce żelbetowe. Stropodach żelbetowy, belki żelbetowe. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem, wykończone tynkiem zewnętrznym, krzemianowym, silikatowym o kolorystyce biało – grafitowej. Dach nad wyższą częścią dwuspadowy kryty blachą na rąbek stojąca, konstrukcja dachu drewniana. Stropodach docieplony płytą ze sztywnej pianki poliuretanowej, wykończony papą podkładową. Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa, stolarka okienna z PCV, bramy przemysłowe z elementów stalowych ocynkowanych wypełnionych pianką poliuretanową. Przewidziano roboty wykończeniowe: tynkowanie ścian, malowanie, wykonanie posadzek, wy-konanie wewnętrznych instalacji, montaż stolarki okiennej, drzwiowej oraz ślusarki. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę sieci wodociągowej, wraz z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonych do SIWZ: Projektach wykonawczych, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przed-miarach robót

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1560536.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlano - Handlowa RAK Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dębicka 107
Kod pocztowy: 35-213
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1050698.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1050698.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1714459.54
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami

««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała