ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
19 grudnia 2019, 11:16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

Dotyczy:                      Budowa budynku OSP w Zarzeczu – poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała

Znak Sprawy:             RIZ.271.38.2019

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 08-11-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 619840-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28-11-2019 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pięć ofert.

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 279 39,52 zł brutto

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia robót budowlanych
  3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  4. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

Firma Handlowa ROSE
Tomasz Leszczak

Ul. Bieszczadzka 16a,
38-100 Strzyżów

1 399 999,99 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 28 maja 2021 roku

3. 30 czerwca 2021 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

Firma Budowlano-Handlowa
RAK Spółka jawna

Ul. Dębicka 107
35-213 Rzeszów

1 292 358,71 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 28 maja 2021 roku

3. 30 czerwca 2021 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

WOLF
Technoprojekt
Sp. z o.o. Sp. K.

Trzebownisko 22
36-001 Trzebownisko

1 730 186,83 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 28 maja 2021 roku

3. 30 czerwca 2021 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

AKAR Sp. z o.o.

Ul. Zawiszy Czarnego 26a
35-082 Rzeszów

1 339 887,40 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 28 maja 2021 roku

3. 30 czerwca 2021 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

5

PESAM” Spółka Jawna Jan Mytnik, Daniel Mytnik

Ul. Tuwima 2
39-200 Dębica

2 108 785,23 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 28 maja 2021 roku

3. 30 czerwca 2021 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Komisja dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %.

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

 

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Firma Handlowa ROSE
Tomasz Leszczak

Ul. Bieszczadzka 16a,
38-100 Strzyżów

Cena

60%

1 399 999,99 zł brutto

55,39 pkt

95,39 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

2

Firma Budowlano-Handlowa
RAK Spółka jawna

Ul. Dębicka 107
35-213 Rzeszów

Cena

60%

1 292 358,71 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

3

WOLF Technoprojekt
Sp. z o.o. Sp. K.

Trzebownisko 22
36-001 Trzebownisko

Cena

60%

1 730 186,83 zł brutto

44,82 pkt

84,82 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

4

AKAR Sp. z o.o.

Ul. Zawiszy Czarnego 26a
35-082 Rzeszów

Cena

60%

1 339 887,40 zł brutto

57,87 pkt

97,87 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

5

PESAM” Spółka Jawna Jan Mytnik, Daniel Mytnik

Ul. Tuwima 2
39-200 Dębica

Cena

60%

2 108 785,23 zł brutto

36,77

76,77 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

Kwota, którą zaoferował Wykonawca – Firma Budowlano – Handlowa RAK Spółka Jawna, ul. Dębicka 107, 35-213 Rzeszów – na realizację zadania przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Po analizie możliwości finansowych Zamawiający wyraził zgodę na zwiększenie środków budżetowych na realizację zadania.

(art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty)

W związku z powyższym, na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: Firma Budowlano – Handlowa RAK Spółka Jawna, ul. Dębicka 107, 35-213 Rzeszów.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę: Firma Budowlano – Handlowa RAK Spółka Jawna, ul. Dębicka 107, 35-213 Rzeszów za najkorzystniejszą.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 27-12-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała