ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
13 grudnia 2019, 08:59

Ogłoszenie nr 510272847-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.

Gmina Boguchwała: Zadanie 1: Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale; Zadanie 2: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na te-renie Gminy Boguchwała - Budowa oświetlenia ul. Kopernika w Boguchwale

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 611816-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540239020-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zadanie 1: Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale; Zadanie 2: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na te-renie Gminy Boguchwała - Budowa oświetlenia ul. Kopernika w Boguchwale

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIZ.271.37.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie nr 1: Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale Przebudową zostanie objęty 387 m odcinek ul Kopernika w Boguchwale w km 0+508,00 do km 0+895,00. Zakres robót jest mniejszy niż określony na projekcie zagospodarowania stanowiącym załącznik do zgłoszenia AB.6743.5.66.2019 z 11.04.2019. Pomija się roboty drogowe na poprzeczce 1 i poprzeczce 2. W zakres robót wejdą określone szczegółowo w przedmiarze: roboty przygotowawcze, chodnik i pobocze utwardzone z kostki brukowej, przebudowa nawierzchni bitumicznej, roboty wykończeniowe. Parametry techniczne przebudowywanej jezdni, chodnika i poboczy charakteryzuje przekrój normalny wg. załącznik do zgłoszenia. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowią załączone do SIWZ: przedmiar robót dla zadania nr 1 (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz dokumentacja projektowa dla zadania nr 1 (załącznik nr 7 do SIWZ). Zadanie nr 2: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Budowa oświetlenia ul. Kopernika w Boguchwale: Zakres rzeczowy niżej wymienionych zadań obejmuje: wykonanie linii zasilania kablem ziemnym nN; montaż słupów stalowych na fundamencie betonowym z oprawami na wysięgniku i osprzętem. Wykonanie instalacji uziemienia, pomiar geodezyjny powykonawczy oraz przygotowanie kompletu dokumentów, niezbędnych do odbioru budowy. Układ pracy sieci niskiego napięcia–TN-C. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowią załączone do SIWZ: przedmiar robót dla zadania nr 2 (załącznik nr 11 do SIWZ) oraz dokumentacja projektowa (załącznik nr 12 do SIWZ)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233222-1

 

Dodatkowe kody CPV: 45316100-6, 45316110-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zadanie 1: Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 548984.90
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 349124.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 349124.97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 459302.08
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Budowa oświetlenia ul. Kopernika w Boguchwale

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 214541.61
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: ANTARES - Adam Antonik Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Langiewicza 22
Kod pocztowy: 35-085
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 127980.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 127980.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 336144.69
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała