ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
26 listopada 2019, 13:31

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

Dotyczy: Zadanie 1: Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale; Zadanie 2: Budowa i modernizacja  oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Budowa oświetlenia ul. Kopernika  w Boguchwale – etap I

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 31-10-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 611750-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15-11-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Zamawiający na ww. zadanie zamierza przeznaczyć kwotę: 626 091,73 zł brutto z następującym podziałem na zadania częściowe:

Zadanie nr 1:              450 167,61 zł brutto

Zadanie nr 2:              175 924,12 zł brutto

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie siedem ofert. Poniższa tabela przedstawia informacje odczytane podczas otwarcia ofert:

 

Zadanie nr 1: „Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale”

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD

Marek Chromik

Nosówka 181,

36-046 Zgłobień

429 423,71 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 30 czerwca 2020 roku

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

MAT-BUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40,

36-040 Boguchwała

564 941,56 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 30 czerwca 2020 roku

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp z o.o.

Rudna Mała 47B,

36-060 Głogów Małopolski

468 523,72 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 30 czerwca 2020 roku

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1,

39-200 Dębica

477 428,10 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 30 czerwca 2020 roku

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

5

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy JAR s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa

Kielnarowa 20,

36-020 Tyczyn

482 256,73 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 30 czerwca 2020 roku

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

 

 

Zadanie nr 2:Budowa i modernizacja  oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Budowa oświetlenia ul. Kopernika  w Boguchwale – etap I”

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

ELRES Sp. z o.o.

ul. Boya – Żeleńskiego 4

35-105 Rzeszów

170 601,00 zł brutto

5 lat

1. 7 dni od daty zawarcia umowy

2. 30 czerwca 2020 roku

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

MAT-BUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40,

36-040 Boguchwała

413 457,97 zł brutto

5 lat

1. 7 dni od daty zawarcia umowy

2. 30 czerwca 2020 roku

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

ANTARES – Adam Antonik Sp. j.

ul. Langiewicza 22,

35-085 Rzeszów

157 416,09 zł brutto

5 lat

1. 7 dni od daty zawarcia umowy

2. 30 czerwca 2020 roku

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Komisja dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %.

Kryteria oceny ofert były tożsame dla obu zadań częściowych!

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Zadanie nr 1: „Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale”:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD

Marek Chromik

Nosówka 181,

36-046 Zgłobień

Cena

60%

429 423,71 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

2

MAT-BUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40,

36-040 Boguchwała

Cena

60%

564 941,56 zł brutto

45,61 pkt

85,61 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

3

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp z o.o.

Rudna Mała 47B,

36-060 Głogów Małopolski

Cena

60%

468 523,72 zł brutto

54,99 pkt

94,99 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

4

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1,

39-200 Dębica

Cena

60%

477 428,10 zł brutto

53,97 pkt

93,97 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

5

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy JAR s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa

Kielnarowa 20,

36-020 Tyczyn

Cena

60%

482 256,73 zł brutto

53,43 pkt

93,43 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

W związku z powyższym, na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik, Nosówka 181, 36-046 Zgłobień.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę: Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik, Nosówka 181, 36-046 Zgłobień za najkorzystniejszą.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-12-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

Zadanie nr 2:Budowa i modernizacja  oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Budowa oświetlenia ul. Kopernika  w Boguchwale – etap I”

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

ELRES Sp. z o.o.

ul. Boya – Żeleńskiego 4

35-105 Rzeszów

Cena

60%

170 601,00 zł brutto

55,36 pkt

95,36 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

2

MAT-BUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40,

36-040 Boguchwała

Cena

60%

413 457,97 zł brutto

22,84 pkt

62,84 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

3

ANTARES – Adam Antonik Sp. j.

ul. Langiewicza 22,

35-085 Rzeszów

Cena

60%

157 416,09 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

W związku z powyższym, na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: ANTARES – Adam Antonik Sp. J., ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę: ANTARES – Adam Antonik Sp. J., ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów za najkorzystniejszą.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-12-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

W postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 852283

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała