ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
12 listopada 2019, 11:25

RIZ.271.35.2019                                                                          Boguchwała, dnia 12-11-2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Budowa Pompowni II strefy zasilania w Boguchwale

 

 1. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ:

 

Pytanie nr 1:

„Na rysunku nr.2 Rzut kontenera pompowni  na tłoczeniu poz.2  pokazano zawór antyskarzeniowy typ BA  DN100  cena 9.250,00zł , krajowy odpowiednik 1.850,00ł, pozatym jest niepotrzebny bo na tłocznej stronie pomp zamontowane są zawor zwrotne SOCLA. Proszę o odpowiedż czy należy uwzględnić montaż tego zaworu  I w jakiej cenie”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ofercie nie należy uwzględniać montażu zaworu wskazanego w zapytaniu.

 

 

 

 1. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ:

 

Zamawiający modyfikuje w całości załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Jego poprawna wersja stanowi załącznik do niniejszego pisma

 

W SIWZ jest:

Rozdział XII, pkt 7:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 12 listopada 2019 roku, do godz. 0930

W SIWZ powinno być:

Rozdział XII, pkt 7:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 18 listopada 2019 roku, do godz. 0930

 

 

W SIWZ jest:

Rozdział XIV, pkt 14:

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jednym, zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób

Budowa pompowni wody II strefy zasilania w Boguchwale

Nie otwierać przed dniem 12 listopada 2019 r. do godz.: 10:00

 

W SIWZ powinno być:

Rozdział XIV, pkt 14:

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jednym, zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób

Budowa pompowni wody II strefy zasilania w Boguchwale

Nie otwierać przed dniem 18 listopada 2019 r. do godz.: 10:00

 

 

W SIWZ jest:

Rozdział XV:

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Boguchwała; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 12 listopada 2019 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

W SIWZ powinno być:

Rozdział XV:

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Boguchwała; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 18 listopada 2019 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Załączniki:
3915_zalacznik_nr_1_do_siwz_-_formularz_oferty_-_poprawiony.docx -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała