ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
07 listopada 2019, 09:49

RIZ.271.35.2019                                                                         

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Budowa Pompowni II strefy zasilania w Boguchwale

 

 1. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ:

 

Pytanie nr 1:

„Proszę o podanie ciśnienia wody na ssaniu ZH”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ciśnienie w sieci wodociągowej na ssaniu ZH wynosi około 0,20 – 0,25 MPa.

 

Pytanie nr 2:

„Proszę o podanie adresu właściciela/wykonawcy monitoringu”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż właścicielem systemu monitoringu jest GOKOM Sp. z.o.o.  Boguchwale. Wykonawcą była firma Elstar Rzeszów. Monitoring oparty jest o moduł telemetryczny GPRS Inventia. Wizualizacja przesyłanych danych w siedzibie GOKOM wykonana jest w systemie Movicon 11.

Uszczegółowienie wykazu parametrów monitorowanych i przesyłanych do systemu wizualizacji w siedzibie GOKOM prezentowanych w czasie rzeczywistym a określonych SIWZ i projekcie technicznym:

 1. Parametry sieci wodociągowej:
 • ciśnienie ssania,
 • ciśnienie tłoczenia,
 • przepływ chwilowy m3/h z możliwością określenia wartości przepływu alarmowego,
 • totalizer przepływu m3,
 1. Stan pracy każdej pompy:
 • auto, ręczny, postój
 • wystąpienie suchobiegu,
 1. Parametry sieci elektrycznej:
 1. Analizator sieci elektrycznej
 • Napięcie dla każdej fazy [V]
 • Pobierany prąd [A]
 • Moc kW
 • Totalizator energii kWh
 1. Praca falownika
 • stan pracy: praca, postój, awaria, w odniesieniu do każdej pompy
 • częstotliwość w odniesieniu do każdej pompy [Hz]
 1. Agregat prądotwórczy:
 • stan pracy: praca, postój awaria,
 • totalizer czasu pracy,
 • poziom paliwa,
 • aktualne napięcie baterii.
 1. oświetlenie zewnętrzne: załączone, wyłączone
 1. Pozostałe parametry pracy PW:
 • temperatura w PW,
 • alarm p.poż.,
 • alarm włamaniowy.

 

W/w parametry powinny być przedstawione w programie Movicon 11, w formie graficznej (schemat PW i wykresy) w siedzibie GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale.

Wystąpienie wybranych stanów alarmowych (m.in. przekroczenie przepływu alarmowego, suchobieg, brak zasilania/praca agregatu) powinno być przesyłane automatycznie w formie SMS na wskazany nr telefonu Pogotowia wodociągowego.

Wszelkich informacji dotyczących zakresu monitoringu, sterowania oraz instalacji wodociągowej przy zestawie pompowym udzieli Dział Techniczny GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. w Boguchwale.

 

 1. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ:

 

W SIWZ jest:

Rozdział XII, pkt 7:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 12 listopada 2019 roku, do godz. 0930

W SIWZ powinno być:

Rozdział XII, pkt 7:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 14 listopada 2019 roku, do godz. 0930

 

W SIWZ jest:

Rozdział XIV, pkt 14:

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jednym, zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób

Budowa pompowni wody II strefy zasilania w Boguchwale

Nie otwierać przed dniem 12 listopada 2019 r. do godz.: 10:00

W SIWZ powinno być:

Rozdział XIV, pkt 14:

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jednym, zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób

Budowa pompowni wody II strefy zasilania w Boguchwale

Nie otwierać przed dniem 14 listopada 2019 r. do godz.: 10:00

 

W SIWZ jest:

Rozdział XV:

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Boguchwała; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 12 listopada 2019 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

W SIWZ powinno być:

Rozdział XV:

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Boguchwała; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 14 listopada 2019 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała