ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
22 października 2019, 11:31

RIZ.271.33.2019                                                                               Boguchwała, 21-10-2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY NA ZADANIA CZĘŚCIOWE NR 1 ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2.

 

Dotyczy: „Wyposażenie szkolnych pracowni (2 części)” na potrzeby realizacji projektu pn.:„Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 03-10-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 604988-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11-10-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie osiemnaście ofert.

Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 80 808,70 zł brutto z następującym podziałem na zadania częściowe

 

zadanie 1:       67 673,40 zł brutto

zadanie 2:       13 135,30 zł brutto

 

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych

 

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 11-10-2019 r. do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:

Na zadanie częściowe nr 1:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

1.Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy

2.Termin zakończenia

3.Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

Ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa

69 003,00 zł brutto

24 miesiące

1.Z dniem zawarcia umowy

2.15.11.2019

3.Zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

EDUCARIUM Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz

64 070,00 zł brutto

24 miesiące

1.Z dniem zawarcia umowy

2.15.11.2019

3.Zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

VICTOR Paweł Dulny

Ul. Wybickiego 10e\6, 87-100 Toruń

88 365,00 zł brutto

24 miesiące

1.Z dniem zawarcia umowy

2.15.11.2019

3.Zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

MadiTech Sp. z o.o.

Ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce

65 319,80 zł brutto

24 miesiące

1.Z dniem zawarcia umowy

2.15.11.2019

3.Zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

5

NOWA SZKOŁA Sp z  o.o.

Ul. POW 25, 90-248 Łodź

53 410,00 zł brutto

24 miesiące

1.Z dniem zawarcia umowy

2.15.11.2019

3.Zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Na zadanie częściowe nr 2 – NA ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Komisja dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %.

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Zadanie częściowe nr 1:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

Ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa

Cena

60%

69 003,00 zł brutto

55,71 pkt

95,71 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

2

EDUCARIUM Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz

Cena

60%

64 070,00 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

3

VICTOR Paweł Dulny

Ul. Wybickiego 10e\6, 87-100 Toruń

Cena

60%

88 365,00 zł brutto

43,50 pkt

83,50 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

4

MadiTech Sp. z o.o.

Ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce

Cena

60%

65 319,80 zł brutto

58,85

98,85 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

5

NOWA SZKOŁA Sp z  o.o.

Ul. POW 25, 90-248 Łodź

Cena

60%

53 410,00 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: EDUCARIUM Sp. z o.o. z s. w Bydgoszczy,  ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 28-10-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

W niniejszym zadaniu odrzucono ofertę nr 5.

Uzasadnienie:

Zamawiający na podstawie art. na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wezwał Wykonawcę: NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź do złożenia wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny.

Ww. Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w związku z czym jego ofertę odrzucono na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

 

 

Zadanie częściowe nr 2:

Zadanie częściowe nr 2 unieważnione w trybie art. 93 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie:

Na ww. postępowanie w części 2 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postepowanie w części 2 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

(art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3).

 

Ponadto działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu: 

  • żaden wykonawca nie został wykluczony
  • żadna oferta nie została odrzucona
  • nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała