ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
29 października 2019, 09:00

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Kielanówce, działka 389

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 03-10-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 605175-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18-10-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie cztery oferty.

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 30 074,47 zł brutto

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona

ul Wojska Polskiego 18

39-215 Czarna

Adres do korespondencji:

Ul. Do Huty 17,
33-100 Tarnów

47.965,41 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 22.11.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

F.H.U. INSIDE

ELEKTRYCZNE SYSTEMY INSTALACYJNE

UL. Wetlińska 3A,

35-082 Rzeszów

51.920,35 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 22.11.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Komisja proponuje unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

UZASADNIENIE

W dniu 18-10-2019 r. o godz. 10:00 dokonano otwarcia ofert w ww. postepowaniu. Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj: 30 074,47 zł brutto.

Ceny złożonych ofert przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.  Zgodnie z opinią Skarbnika Gminy, Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację ww. zadania.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ponadto działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu: 

  • żaden wykonawca nie został wykluczony
  • żadna oferta nie została odrzucona
  • nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała