ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
17 października 2019, 10:17

Ogłoszenie nr 510221449-N-2019 z dnia 17-10-2019 r.

Gmina Boguchwała: Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Dworca PKP w Boguchwale oraz do budynku Dworca PKS w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Infrastruktura Komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 597263-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540198019-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Dworca PKP w Boguchwale oraz do budynku Dworca PKS w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIZ.271.31.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Dworca PKP w Boguchwale oraz do budynku Dworca PKS w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia planowany jest zakup sprzętu mul-timedialnego:: Centrala telefoniczna – 1 szt: Centrala telefoniczna z VoIP do zabudowy w szafie wraz z montażem, konfiguracją i instalacją wewnętrznych linii analogowych z prezentacją numeru CLIP min. 15. Linii miejskich VoIP min. 4. Aparatów telefonicznych min. 15 szt. oraz telewizor LED-owy – 2 szt: Telewizor ledowy, wyposażenie standardowe z oprogramowaniem umożliwiającym prezentację zdjęć, filmów, obrazów, prezentacji wielu różnych produktów z możliwością zdalnej obsługi. Wymagania niezbędne: a) przekątna ekranu min. 65”, b) funkcja smart tv, c) technologia obrazu 4K, z funkcją odtwarzania plików multimedialnych, d) uchwyt ścienny z możliwością swobodnego montażu na ścianie wraz z zamontowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, posiadać certyfikat CE dopuszczenie do pracy w Polsce i niezbędne dokumenty techniczne wymagane przez odpowiednie przepisy umożliwiające bezpieczną pracę i obsługę. Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018, instrukcja obsługi w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w za-kresie obsługi dostarczonego sprzętu. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do montażu, konfiguracji i instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostępność do części zamiennych. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia zgodny z fabrycznym jednak nie krótszy niż 12 miesięcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 32000000-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17400
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Marian Witek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Boguchwała, ul. Partyzantów 72
Kod pocztowy: 36-040
Miejscowość: Boguchwała
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10975.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10975.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15940.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała