ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
19 września 2019, 11:49

WYJAŚNIENIA I MOFYDIKACJA TREŚCI SIWZ

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Dworca PKP w Boguchwale oraz do budynku Dworca PKS w Boguchwale

w ramach realizacji zadania pn.

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ:

 

Pytanie nr 1:

„Centrala    telefoniczna   z   VoIP  do  zabudowy  w  szafie wraz z montażem, konfiguracją i instalacją wewnętrznych linii analogowych z prezentacją numeru CLIP min. 15. Linii miejskich VoIP min. 4. Aparatów telefonicznych min. 15 szt.”. Nie wyspecyfikowano o jakie aparaty telefoniczne Państwu chodzi, czy to ma być 15 szt. aparatów analogowych, czy 15 szt. aparatów VoIP. Również nie podano minimalnych wymagań odnośnie tych aparatów, bo jeśli na liniach analogowych ma być dostępny CLIP to prawdopodobnie chodzi też o aparaty z CLIP, ale z zamówienia to nie wynika i warunki przetargu spełni najprostszy aparat bez wyświetlacza”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż mają być to aparaty analogowe spełniające następujące wymagania:

 • wyświetlacz LCD prezentujący nazwę i numer dzwoniącego ustawienie kontrastu wyświetlacza LCD wybór języka
 • 10 komórek pamięci jednoprzyciskowej
 • 10 komórek pamięci dwuprzyciskowej
 • REDIAL, Flash, Pause, Mute
 • informacja o połączeniu przychodzącym w FSK oraz DTMF ustawienie czasu sygnału Flash regulowany poziom głośności wybór typu/głośności dzwonienia tryb głośnomówiący, który nie wymaga dodatkowego źródła zasilania wskaźnik nowego połączenia powtarzanie ostatnio wybieranego numeru zapamiętywanie do 99 informacji o połączeniach przychodzących, nazwy dzwoniącego numeru, daty czasu zapamiętywanie do 15 numerów wybieranych książka telefoniczna o pojemności 99 nazw oraz numerów funkcja oddzwaniania (Call Back) kasowanie pojedynczego lub wszystkich rekordów z listy zegar czasu rzeczywistego (Ustawianie czasu) funkcja oczekującej wiadomości głosowej ustawianie trybu wybierania podtrzymanie pamięci przy braku połączenia z centralą

 

Pytanie nr 2:

„Telewizor LEDowy”. Z zamówienia wynika, że chodzi jedynie o sam telewizor, ale żeby była możliwość zdalnej obsługi prezentacji niezbędny jest zewnętrzny komputer z oprogramowaniem do Digital Signage. Nie wyspecyfikowano również sposobu połączenia z internetem do zdalnej obsługi (WiFi, LAN, czy GSM) i czy w miejscu instalacji jest zapewniony dostęp do internetu”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż sposób połączenia z Internetem to złącze LAN. Na dzień dzisiejszy w miejscu instalacji nie ma dostępu do Internetu.

 

Pytanie nr 3:

„W jakiej technologii VoIP ma być dostępne połączenie do operatora telekomunikacyjnego? Zapewne chodzi o SIP, ale zapytanie ofertowe tego nie specyfikuje. Proszę również o podanie nazwy operatora telekomunikacyjnego jeśli jest on już znany/wybrany”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż połączenie do operatora telekomunikacyjnego ma być dostępne w technologii SIP. Na dzień dzisiejszy operator telekomunikacyjny nie został wybrany.

 

Pytanie nr 4:

„Czy centrala musi posiadać wewnętrzne linie analogowe czy wystarczą linie VoIP??”

Odpowiedź:

Muszą to być linie analogowe.

 

Pytanie nr 5:

„Czy zamawiający posiada linie miejskie VoIP? Jeżeli nie to czy w  ramach zamówienia wymagana jest dostawa łącza telekomunikacyjnego VoIP”

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada linii miejskiej VoIP, natomiast zapewni taką linię. W ramach zamówienia nie jest wymagana dostawa łącza.

 

Pytanie nr 6:

„Proszę o podanie wartości szacunkowej zamówienia, gdyż w planie zamówień nie ma takiej informacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż szacunkowa wartość zamówienia wynosi 17.400,00 zł netto.

 

Pytanie nr 7:

„Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający zamieszczając opis centrali: [...] Centrala    telefoniczna   z   VoIP  do  zabudowy  w  szafie wraz z montażem, konfiguracją i instalacją wewnętrznych linii analogowych z prezentacją numeru CLIP min. 15. Linii miejskich VoIP min. 4. Aparatów telefonicznych min. 15 szt. […] wymaga dostarczenia centrali która ma możliwość obsługi 15 aparatów telefonicznych, czy też wymaga dostawy centrali i dodatkowo 15 aparatów telefonicznych”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy centrali i dodatkowo 15 aparatów telefonicznych.

 

Pytanie nr 8:

„W SIWZ zamówienie dotyczy telewizora (2 szt.). Proszę więc o określenie charakteru pracy tego urządzenia. Telewizory są urządzeniami konsumenckimi o ograniczonej ilości godzin pracy i w przypadku ich przekroczenia nastąpi utrata gwarancji oraz taki ekran nie wytrzyma pracy ciągłej. Poza tym telewizor wymusza dokonywanie opłat abonamentowych RTV. Zatem, czy ten „telewizor” ma wyświetlać również obraz telewizyjny, czy tylko i wyłącznie treści multimedialne oraz czy ma być przeznaczony do pracy okazjonalnej, czy do pracy 16h/dobę, czy 24h/dobę? Jeśli mają być wyłącznie treści multimedialne oraz praca ciągła (do 16h lub do 24h) to SIWZ powinien być na monitor przeznaczony do Digital Signage, a nie na telewizor”.

Odpowiedź:

Telewizor określony w SIWZ ma być przeznaczony do pracy okazjonalnej, a wyświetlany przez niego obraz ma zawierać w głównej mierze treści multimedialne. Opłata abonamentowa RTV leży po stronie Zamawiającego.

 

Pytanie nr 9:

„Czy okres gwarancji może być rozdzielony pomiędzy pkt. 1 i pkt. 2? Jeśli będzie różny, to jak będzie punktowany?”

Odpowiedź:

Okres gwarancji jest tożsamy dla całości przedmiotu zamówienia i nie może być rozdzielony.

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ:

 

W SIWZ jest:

Rozdział IV:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do dnia 04.10.2019

W SIWZ powinno być:

Rozdział IV:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do dnia 08.10.2019

 

W SIWZ jest:

Rozdział XIV, pkt 14:

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jednym, zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób

„Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Dworca PKP w Boguchwale oraz do budynku Dworca PKS w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”

Nie otwierać przed dniem 23-09-2019 r. do godz.: 10:00”

 

W SIWZ powinno być:

Rozdział XIV, pkt 14:

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jednym, zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób

„Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Dworca PKP w Boguchwale oraz do budynku Dworca PKS w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”

Nie otwierać przed dniem 24-09-2019 r. do godz.: 12:00”

 

W SIWZ jest:

Rozdział XV:

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Boguchwała; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 23 września 2019 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

W SIWZ powinno być:

Rozdział XV:

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Boguchwała; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 24 września 2019 roku do godz. 1130 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2019 r. o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

 

Zamawiający dokonuje zmiany w § 3 wzoru umowy stanowiącym załączniku nr 4 do SIWZ.

W załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy jest:

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie:

 1. termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy,
 2. termin zakończenia: 04.10.2019

W załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy powinno być:

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie:

 1. termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy,
 2. termin zakończenia: 08.10.2019
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała