ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
17 października 2019, 10:36

Ogłoszenie nr 510221484-N-2019 z dnia 17-10-2019 r.

Gmina Boguchwała: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Kielanówce, działka 389

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 594526-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Kielanówce, działka 389

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIZ.271.29.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV w ramach zadania: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Kielanówce działka 389”. Zakres rzeczowy niżej wymienionych zadań obejmuje: wykonanie linii zasilania kablem ziemnym nN; montaż słupów stalowych na fundamencie betonowym z oprawami na wysięgniku i osprzętem. Wykonanie instalacji uziemienia, pomiar geodezyjny po-wykonawczy oraz przygotowanie kompletu dokumentów, niezbędnych do odbioru budowy. Układ pracy sieci niskiego napięcia–TT. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest projektem wykonawczym. Dopuszcza się ujęcie w ofercie, zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Zakres robót: - montaż kabla ziemnego YAKY 4x35mm 2 9 m, - montaż kabla ziemnego YAKY 4x25mm 2 180 m; - montaż słupów stalowych, parkowych na fundamencie betonowym - 4 szt; - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu led na wysięgniku - 4 szt; - montaż szafki oświetleniowej SO – 1 kpl. - montaż uziemienia - bednarka ocynkowana, Fe/Zn 25x4 – 183 mb Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż Zamawiający zamierza zrealizować w ramach niniejszego zadania. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy kierować się przedmiarem robót. Wątpliwości co do robót koniecznych do wykonania, a nie ujętych w przedmiarze winny zostać zgłoszone Zamawiającemu w trybie zapytań do SIWZ przed sporządzeniem oferty lub zostać uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231400-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała