ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
26 września 2019, 12:16

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Kielanówce, działka 389

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 09-09-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 594526-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24-09-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie cztery oferty.

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 30 074,47 zł brutto

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona

ul Wojska Polskiego 18

39-215 Czarna

Adres do korespondencji:

Ul. Do Huty 17,
33-100 Tarnów

49 705,47

zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 31.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz

Ul. Szczepana 11, 38-457 Świerzowa Polska

59 800,00

zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 31.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

ELEKTRO-FER
Monika Ferenc

Ul. Borowa 39, 35-232 Rzeszów

56 260,46

zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 31.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

ANTARES – Adam Antonik
Sp. J.

Ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów

65 251,50

zł brutto

3 lata

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 31.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

UZASADNIENIE

W dniu 24-09-2019 r. o godz. 10:00 dokonano otwarcia ofert w ww. postepowaniu. Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj: 30 074,47 zł brutto.

Ceny złożonych ofert przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.  Zgodnie z opinią Skarbnika Gminy, Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację ww. zadania.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ponadto działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu: 

  • żaden wykonawca nie został wykluczony
  • żadna oferta nie została odrzucona
  • nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała