ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
26 września 2019, 11:37

RIZ.271.27.2019                                                                                               Boguchwała, 25-09-2019

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY NA ZADANIA CZĘŚCIOWE NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 8.

 

Dotyczy: Wyposażenie szkolnych pracowni (9 części)” na potrzeby realizacji projektu pn.:„Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 03-09-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 591665-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12-09-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie osiemnaście ofert.

Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 471 717,74 zł brutto z następującym podziałem na zadania częściowe

 

zadanie 1:       141 135,30 zł brutto

zadanie 2:       14 135,30 zł brutto

zadanie 3:       120 135,30 zł brutto

zadanie 4:       47 135,30 zł brutto

zadanie 5:       64 135,30 zł brutto

zadanie 6:       22 335,30 zł brutto

zadanie 7:       14 435,30 zł brutto

zadanie 8:       13 135,30 zł brutto

zadanie 9:       35 135,34 zł brutto

 

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych

Informacje odczytane podczas otwarcia ofert zawiera załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych, Komisja w składzie:

  1. Dominik Orzech                         - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  2. Bogdan Sierpiński                     - Członek Komisji    
  3. Michał Pękala                            - Członek Komisji
  4. Aneta Stańko                             - Członek Komisji

dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %.

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Zadanie częściowe nr 1:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Fabryka Pomocy Naukowych Spółka z o.o.

ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa

Cena

60%

124 414,50 zł brutto

57,45 pkt

97,45 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

2

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53, 25-619 Kielce

Cena

60%

154 525,20 zł brutto

46,26 pkt

86,26 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

3

MadiTech Sp. z o.o.

ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce

Cena

60%

14 018,00 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

4

MERAZET Spółka Akcyjna

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

Cena

60%

151 794,30 zł brutto

47,09 pkt

87,09 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

5

TESORA Grażyna Tomaszek

ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała

Cena

60%

129 249,60 zł brutto

55,30 pkt

95,30 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

6

NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.

ul. POW 25, 90-248 Łódź

Cena

60%

157 683,00 zł brutto

45,33 pkt

85,33 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

7

ALCHEM Grupa Sp. z o.o.

ul. Polna 21, 87-100 Toruń

o. Rzeszów – ul. Boya Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów

Cena

60%

182 900,00 zł brutto

39,09 pkt

79,09 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

8

F.H. ER-TEL S.C.

ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław

Cena

60%

119 130,00 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: F.H. ER-TEL S.C. z s. w Jarosławiu,  ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-10-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

W niniejszym zadaniu odrzucono ofertę nr 3 jako niezgodną z treścią SIWZ.

Uzasadnienie:

Oferta nr 3 - Oferta niezgodna z treścią SIWZ. Wykonawca wycenił w ofercie 1 zestaw oferowanych produktów. Zamawiający wymagał wyceny 10 zestawów oferowanych produktów.

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

Zadanie częściowe nr 2:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53, 25-619 Kielce

Cena

60%

14 388,35 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

Kwotę, którą zaoferował Wykonawca na realizację zadania częściowego nr 2, przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania częściowego nr 2.

Po analizie możliwości finansowych Zamawiający wyraził zgodę na zwiększenie środków budżetowych na realizację zadania częściowego nr 2.

(art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty).

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: KNS Przemysław Wielgo z s. w Kielcach,  ul. Młoda 53, 25-619 Kielce.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-10-2019 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

 

Zadanie częściowe nr 3:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki

ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Cena

60%

70 946,40 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

36 miesięcy

0 pkt

2

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53, 25-619 Kielce

Cena

60%

79 570,00 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

36 miesięcy

0 pkt

3

AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki Spółka Jawna

ul. Wysogotowska 9, 62-081 Przeźmierowo

Cena

60%

92 080,00 zł brutto

56,50 pkt

96,50 pkt

Okres gwarancji

40 %

36 miesięcy

40 pkt

4

P.P.H.U. „MatDel” Mateusz Delong

ul. Wileńska 46 lok. 15, 94-011 Łodź

Cena

60%

113 775,00 zł brutto

45,72 pkt

85,72 pkt

Okres gwarancji

40 %

3 lata

40 pkt

5

PART-AD Artur Dyrda

Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański

Cena

60%

86 702,70 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

3 lata

40 pkt

6

NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.

ul. POW 25, 90-248 Łódź

Cena

60%

110 000,00 zł brutto

47,29 pkt

87,29 pkt

Okres gwarancji

40 %

36 miesięcy

40 pkt

7

F.H. ER-TEL S.C.

ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław

Cena

60%

99 600,00 zł brutto

52,23 pkt

92,23 pkt

Okres gwarancji

40 %

3 lata

40 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: PART-AD Artur Dyrda Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-10-2019 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

W niniejszym postępowaniu odrzucono oferty nr 1 oraz 2.

UZASADNIENIE:

Zamawiający na podstawie art. na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wezwał Wykonawców: KNS Przemysław Wielgo z s. w Kielcach,  ul. Młoda 53, 25-619 Kielce oraz PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn do złożenia wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny.

Wykonawca PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn oświadczył, iż błędnie oszacował cenę, w związku z powyższym jego cena jest rażąco niska. W związku z tym Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odrzucił ofertę ww. Wykonawcy.

Wykonawca KNS Przemysław Wielgo z s. w Kielcach,  ul. Młoda 53, 25-619 Kielce nie złożył w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wyjaśnień. W związku z tym Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odrzucił ofertę ww. Wykonawcy

 

Zadanie częściowe nr 4:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

GET3D Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łodź

Cena

60%

34 545,00 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

2

PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki

ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Cena

60%

45 810,00 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

3

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53, 25-619 Kielce

Cena

60%

57 500,00 zł brutto

36,05 pkt

76,05 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

4

P.P.H.U. „MatDel” Mateusz Delong

ul. Wileńska 46 lok. 15, 94-011 Łodź

Cena

60%

65 000,00 zł brutto

31,89 pkt

71,89 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

5

F.H. ER-TEL S.C.

ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław

Cena

60%

42 235,00 zł brutto

49,08 pkt

89,08 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: GET3D Sp. z o.o z s. w Łodzi,  ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łodź.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-10-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

W niniejszym zadaniu odrzucono ofertę nr 2 jako niezgodną z treścią SIWZ.

Uzasadnienie:

Oferta nr 2 - Oferta niezgodna z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał w SIWZ dołączenia do oferty: „szczegółowy formularz cenowy dotyczący każdej części zamówienia, zawierający nazwę nadaną przez producenta oferowanego produktu, cenę jednostkową brutto każdej pozycji danej części zamówienia oraz wartość końcową brutto każdej pozycji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia”

Wykonawca nie załączył do oferty szczegółowego formularza cenowego.

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

Zadanie częściowe nr 5:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki

ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Cena

60%

70 200,00 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

36 miesięcy

0 pkt

2

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53, 25-619 Kielce

Cena

60%

99 510,00 zł brutto

34,25

74,25 pkt

Okres gwarancji

40 %

36 miesięcy

40 pkt

3

INFAST Sp. z o.o.

ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów

Cena

60%

56 800,00 zł brutto

60 pkt

80 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

20 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: INFAST Sp. z o.o. z s. w Rzeszowie, ul. Legionów 21, 35-111 Rzeszów.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-10-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

W niniejszym zadaniu odrzucono ofertę nr 1 jako niezgodną z treścią SIWZ.

Uzasadnienie:

Oferta nr 1 - Oferta niezgodna z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał w SIWZ dołączenia do oferty: „szczegółowy formularz cenowy dotyczący każdej części zamówienia, zawierający nazwę nadaną przez producenta oferowanego produktu, cenę jednostkową brutto każdej pozycji danej części zamówienia oraz wartość końcową brutto każdej pozycji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia”

Wykonawca nie załączył do oferty szczegółowego formularza cenowego.

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

Zadanie częściowe nr 6:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

ELEMENT Urszula Bryja

ul. Chmaja 4, 35-021 Rzeszów

Cena

60%

17 458,62 zł brutto

53,08 pkt

93,08 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

2

MadiTech Sp. z o.o.

ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce

Cena

60%

15 577,45 zł brutto

59,49 pkt

99,49 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

3

TESORA Grażyna Tomaszek

ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała

Cena

60%

16 416,01 zł brutto

56,45 pkt

96,45 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

4

F.H. ER-TEL S.C.

ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław

Cena

60%

15 444,30 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

Zamawiający na podstawie art. na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wezwał Wykonawców: F.H. ER-TEL S.C. z s. w Jarosławiu,  ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław oraz MadiTech Sp. z o.o. ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce do złożenia wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny.

Wyjaśnienia WW. Wykonawców nie budzą wątpliwości i zostały zaakceptowane. Obaj Wykonawcy należycie i z dochowaniem wszelkiej staranności wyjaśnili wysokość zaoferowanej ceny, w szczególności sposób jej wyliczenia i oferowane materiały, które miały wpływ na wysokość zaoferowanej ceny

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: F.H. ER-TEL S.C. z s. w Jarosławiu,  ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-10-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

 

Zadanie częściowe nr 7:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53, 25-619 Kielce

Cena

60%

11 483,90 zł brutto

52,23 pkt

92,23 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

2

PART-AD Artur Dyrda

Grzechyna 635, 34-220 Maków Podhalański

Cena

60%

9 997,10 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

3

TESORA Grażyna Tomaszek

ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała

Cena

60%

13 061,02 zł brutto

45,92 pkt

85,92 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

4

NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.

ul. POW 25, 90-248 Łódź

Cena

60%

10 054,00 zł brutto

59,66 pkt

99,66 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

5

F.H. ER-TEL S.C.

ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław

Cena

60%

11 253,00 zł brutto

53,30 pkt

93,30 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

Zamawiający na podstawie art. na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wezwał Wykonawców: PART-AD Artur Dyrda Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański oraz NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź do złożenia wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny.

Wyjaśnienia WW. Wykonawców nie budzą wątpliwości i zostały zaakceptowane. Obaj Wykonawcy należycie i z dochowaniem wszelkiej staranności wyjaśnili wysokość zaoferowanej ceny, w szczególności sposób jej wyliczenia i oferowane materiały, które miały wpływ na wysokość zaoferowanej ceny

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: PART-AD Artur Dyrda Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-10-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

 (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

Zadanie częściowe nr 8:

Zadanie częściowe nr 8 unieważnione w trybie art. 93 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuczeniu.

Uzasadnienie:

Na ww. postępowanie w części 8 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postepowanie w części 8 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

(art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3).

Zadanie częściowe nr 9:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki

ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Cena

60%

35 416,00 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

2

INFAST Sp. z o.o.

ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów

Cena

60%

27 030,00 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: INFAST Sp. z o.o. z s. w Rzeszowie, ul. Legionów 21, 35-111 Rzeszów.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-10-2019 r. w siedzibie Zamawiającego  (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

W niniejszym zadaniu odrzucono ofertę nr 1 jako niezgodną z treścią SIWZ.

Uzasadnienie:

Oferta nr 1 - Oferta niezgodna z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał w SIWZ dołączenia do oferty: „szczegółowy formularz cenowy dotyczący każdej części zamówienia, zawierający nazwę nadaną przez producenta oferowanego produktu, cenę jednostkową brutto każdej pozycji danej części zamówienia oraz wartość końcową brutto każdej pozycji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia”

Wykonawca nie załączył do oferty szczegółowego formularza cenowego.

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP.

 

Załączniki:5686_protokol_z_otwarcia_ofert_wyposazenie.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała