ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
25 września 2019, 13:12

RIZ.271.28.2019                                                                 Boguchwała, dnia  25-09-2019 roku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

Dotyczy: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Nosówka, dz. o nr ewid. 101/1, 122/1, 121/1, 120/1, 119/4, 118/1, 117/1, 116/1, 136/2, 136/1, 135/1, 134/1; Nosówka, dz. o nr ewid. 1392

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 02-09-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 591699-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17-09-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dwie oferty.

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 133 477,58 zł brutto

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
 2. Termin zakończenia robót
 3. Termin wykonania przedmiotu umowy
 4. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała

190 856,07 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. 17.10.2019

3. 31.10.2019

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik

Nosówka 181, 36-046 Zgłobień

124 886,34 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. 17.10.2019

3. 31.10.2019

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Komisja w składzie:

 1. Dominik Orzech                         - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 2. Bogdan Sierpiński                     - Członek Komisji     
 3. Michał Pękala                            - Członek Komisji
 4. Bogdan Stopyra                         - Członek Komisji

dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %.

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała

Cena

60%

190 856,07 zł brutto

39,26 pkt

70,26 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

2

Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik

Nosówka 181, 36-046 Zgłobień

Cena

60%

124 886,34 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik, Nosówka 181, 36-046 Zgłobień.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę: Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik, Nosówka 181, 36-046 Zgłobień za najkorzystniejszą.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 01-10-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

Ponadto działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu: 

 • żaden wykonawca nie został wykluczony
 • żadna oferta nie została odrzucona
 • nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów
««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała