ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
20 września 2019, 13:30

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

Dotyczy: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu GBA z funkcją ograniczania stref skażeń. Samochód dla OSP w Niechobrzu.

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 27-08-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 589954-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05-09-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie jedna oferta.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania wynosi : 861 000,00 zł brutto

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

Parametr techniczny – pojemność zbiornika wody

1

STOLARCZYK MIROSŁAW
TECHNOLOGIA POŻARNICZA

25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268A

886 584,00 zł brutto

24
miesiące

4.001 – 4.500 litrów

1. z dniem zawarcia umowy

2. do 31.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Komisja w składzie:

  1. Dominik Orzech                         - Zastępca Przewodniczącego Komisji     
  2. Michał Pękala                            - Członek Komisji
  3. Eugeniusz Brudz                       - Członek Komisji

dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji – 20 %

Parametr techniczny – pojemność zbiornika wody – 20 %

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

STOLARCZYK MIROSŁAW
TECHNOLOGIA POŻARNICZA

25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268A

Cena

60%

886 584,00 zł brutto

60 pkt

80 pkt

Długość okresu gwarancji

20 %

24 miesiące

0 pkt

Parametr techniczny – pojemność zbiornika wody

20 %

4.001 – 4.500 litrów

20 pkt

Kwotę, którą zaoferował Wykonawca na realizację zadania, przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy o analizę możliwości zwiększenia środków budżetowych, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP

(art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty).

Po analizie możliwości finansowych Zamawiającego, Skarbnik Gminy wyraził zgodę na zwiększenie środków budżetowych na realizację zadania

W związku z powyższym, na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza z s. w Kielcach,  ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę: Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza z s. w Kielcach,  ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce za najkorzystniejszą.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 24-09-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.)

««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała