ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
30 sierpnia 2019, 13:43

RIZ.271.26.2019                                                                         Boguchwała, dnia 30-08-2019

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu GBA z funkcją ograniczania stref skażeń. Samochód dla OSP w Niechobrzu:

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ:

 

Pytanie nr 1:

„Biorąc pod uwagę procedurę odbioru pojazdu specjalnego i związane z nią szczególne czynności (rejestracja pojazdu, która musi być dokonana przez Właściciela (Nabywcę) wnioskujemy o odbiór pojazdu w siedzibie Wykonawcy na następujących warunkach:

 1. Odbiór faktyczny pojazdu w siedzibie Wykonawcy,
 2. Odbiór dokumentów niezbędnych do zarejestrowania przez Zamawiającego,
 3. Pozostawienie pojazdu w depozycie u Wykonawcy,
 4. Szkolenie użytkownika w dniu odbioru z depozytu – odbiór pojazdu przez Zamawiającego z depozytu we własnym zakresie i na własny koszt.”

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje propozycje Wykonawcy. Zapisy umowy w tym zakresie zostaną zmodyfikowane.

 

 

 

Pytanie nr 2:

„Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy zapisu: „faktura zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż w dniu wyjazdu pojazdu z depozytu Wykonawcy”, ponieważ Zamawiający w dniu zaciągania zobowiązania finansowego (podpisania umowy) nie posiada 100% środków – przy czym „posiadanie środków” nie jest równoważne z posiadanymi umowami, przyrzeczeniami, promesami czy innymi zobowiązania stron trzecich, które nie parafowały zawartej między stronami umowy dostawy, nie gwarantując tym samym Wykonawcy zapłaty należności za pojazd”

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi do § 5 ust. 4 umowy zapis: faktura zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż w dniu wyjazdu pojazdu z depozytu Wykonawcy

 

Pytanie nr 3:

„Żądanie wadium wygeneruje dodatkowe koszty związane z zakupem pojazdu. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg wniesienia wadium

 

Pytanie nr 4:

„Żądanie wymogu gwarancji pod 24 miesięczną standardową – wygeneruje dodatkowe, znaczne koszty związane z zakupem pojazdu. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż okres gwarancji powyżej 24 miesięcy jest punktowany w ramach kryterium oceny ofert. W związku z czym wymogiem Zamawiającego jest zaoferowanie minimalnego – 24-miesięcznego – okresu gwarancji, który nie zostanie zapunktowany w ramach kryterium oceny ofert. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji jest dobrowolną decyzją Wykonawcy.

 

Pytanie nr 5:

„Żądanie bezpłatnych serwisów w okresie gwarancji wygeneruje dodatkowe, znaczne koszty związane z zakupem pojazdu. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?”

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu bezpłatnych serwisów przedmiotu zamówienia w okresie zaoferowanej gwarancji.

 

Pytanie nr 6:

„Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym art. 81 ust 4 pojazd specjalny, fabrycznie nowy nie podlega badaniu technicznemu na okręgowej stacji kontroli. Wnioskujemy o wykreślenie tego wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Spełnienie wymagań dla pojazdu specjalnego pożarniczego potwierdzone będą odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem - dokumenty wydane przez OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI  SIWZ:

 

W SIWZ jest:

Rozdział XII, pkt. 6:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 04 września 2019 roku, do godz. 0930

W SIWZ powinno być:

Rozdział XII, pkt. 6:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 05 września 2019 roku, do godz. 0930

W SIWZ jest:

Rozdział XIV, pkt. 14:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu GBA z funkcją ograniczania stref skażeń. Samochód dla OSP w Niechobrzu

Nie otwierać przed dniem 04 września 2019 r. do godz.: 10:00”

 

 

W SIWZ powinno być:

Rozdział XIV, pkt. 14:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu GBA z funkcją ograniczania stref skażeń. Samochód dla OSP w Niechobrzu

Nie otwierać przed dniem 05 września 2019 r. do godz.: 10:00”

 

W SIWZ jest:

            Rozdział XV:

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Boguchwała; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 4 września 2019 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 września 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  1.  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

 

W SIWZ powinno być:

            Rozdział XV:

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Boguchwała; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 5 września 2019 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 września 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  1.  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

 

W SIWZ jest:

Rozdział XVII, pkt. 2, ppkt. 2.3:

Długość okresu gwarancji jakości na silnik i podzespoły

Liczba  przyznanych punktów -  P3

48 miesięcy gwarancji

20 pkt

36 miesięcy gwarancji

10 pkt

24 miesięcy gwarancji

0 pkt

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu gwarancji jakości na silnik i podzespoły zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres gwarancji jakości będzie liczony od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego robót.

Uwaga:

Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 48 miesięcy, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji jakości 48 miesięcy, a w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji jakości zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie.

Zamawiający wymaga zaoferowania przez wykonawców minimum 24 miesiące okresu gwarancji jakości (niepunktowane).

Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 24 miesiące lub nie zaproponuje żadnego, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji jakości 24 miesiące i taki zostanie uwzględniony w umowie z wykonawcą.

W okresie gwarancji Wykonawca ponosił będzie koszty ewentualnych serwisów urządzeń zamontowanych w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny pojazdu przez okres 15 lat

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów

 

W SIWZ jest:

Rozdział XVII, pkt. 2, ppkt. 2.3:

Długość okresu gwarancji jakości na silnik i podzespoły

Liczba  przyznanych punktów -  P3

48 miesięcy gwarancji

20 pkt

36 miesięcy gwarancji

10 pkt

24 miesięcy gwarancji

0 pkt

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu gwarancji jakości na silnik i podzespoły zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres gwarancji jakości będzie liczony od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego robót.

Uwaga:

Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 48 miesięcy, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji jakości 48 miesięcy, a w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji jakości zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie.

Zamawiający wymaga zaoferowania przez wykonawców minimum 24 miesiące okresu gwarancji jakości (niepunktowane).

Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 24 miesiące lub nie zaproponuje żadnego, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji jakości 24 miesiące i taki zostanie uwzględniony w umowie z wykonawcą.

Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny pojazdu przez okres 15 lat

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów

 

Zamawiający usuwa z Załącznika nr 5 do SIWZ – szczegółowy zapis przedmiotu zamówienia następującej treści:

Spełnienie wymagań dla pojazdu specjalnego pożarniczego potwierdzone będą odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem - dokumenty wydane przez OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW”.

 

Zamawiający całkowicie modyfikuje treść wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Zmodyfikowany wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Załączniki:
3865_zalacznik_nr_6_do_siwz_-_wzor_umowy_zmieniony.docx -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała