ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
03 września 2019, 07:52

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

Dotyczy: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Mogielnica, dz. 1804

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 08-08-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 583578-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23-08-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie jedna oferta.

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 46 205,63 zł brutto

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona

ul Wojska Polskiego 18

39-215 Czarna

Adres do korespondencji:

Ul. Do Huty 17,
33-100 Tarnów

51 872,02 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. 30.09.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Komisja w składzie:

  1. Tadeusz Stecyszyn                    - Przewodniczący Komisji
  2. Bogdan Sierpiński                     - Członek Komisji     
  3. Michał Pękala                            - Członek Komisji
  4. Bogusław Litwin                       - Członek Komisji

dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %.

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona

ul Wojska Polskiego 18

39-215 Czarna

Adres do korespondencji:

Ul. Do Huty 17,
33-100 Tarnów

Cena

60%

51 872,02
 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

Kwotę, którą zaoferował Wykonawca na realizację zadania, przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy o analizę możliwości zwiększenia środków budżetowych, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP

(art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty).

Po analizie możliwości finansowych Zmawiającego, Skarbnik Gminy wyraził zgodę na zwiększenie środków budżetowych na realizację zadania

W związku z powyższym, na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona z s. w Czarnej,  ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarma; adres do korespondencji: ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę: Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona z s. w Czarnej,  ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarma; adres do korespondencji: ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów za najkorzystniejszą.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 09-09-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała