ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
30 września 2019, 16:58

Ogłoszenie nr 510206806-N-2019 z dnia 30-09-2019 r.

Gmina Boguchwała: Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego, w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Powyższe zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – ZIT

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 581518-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego, w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIZ.271.22.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Domu Kultury w Boguchwale – poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Kolejowej 15a w Boguchwale, na dz. nr ewid. 760/23, usytuowany wzdłuż zachodniej granicy terenu. Obiekt pełnił w przeszłości funkcje kulturalne i biurowe jako tzw. Dom Ludowy. Obecnie użytkowana jest jedynie część związana z działalnością OSP – pomieszczenia remizy. Jest to obiekt o prostej bryle, dwukondygnacyjny, z nieużytkowym poddaszem i z częściowym podpiwniczeniem od strony południowej, pokryty dachem dwuspadowym, a nad częścią budynku występuje stropodach pełny. Budynek wzniesiony metodą tradycyjną i częściowo uprzemysłowioną (stropy kanałowe, dźwigary stalowe nad częścią północną). Wymiary budynku to: 19,93 m x 54,85 m, wysokość 8,30 m. Powierzchnia zabudowy wynosi 845,98 m2, projektowana powierzchnia użytkowa wynosi 1343,53 m2, projetowana kubatura 7591,00 m3. W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano przebudowę istniejącego budynku Domu Kultury wraz z instalacjami wewnętrznymi i częściową przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego. Roboty związane z przebudową polegać będą między innymi na: robotach demontażowych (m.in. demontaż ścian wewnętrznych nośnych i działowych oraz stropów w nie-zbędnym zakresie, demontaż okien i drzwi, powiększenie niektórych otworów okiennych i drzwiowych), przebudowie ścian wewnętrznych, zamurowaniu niektórych otworów okiennych i drzwiowych, wykonaniu schodów wyrównawczych i pochylni na piętrze, wykonaniu termoizolacji ścian i stropodachu płaskiego, robotach demontażowych instalacji oraz wykonaniu nowych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, monitoringu wizyjnego. Przewiduje się wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych w lekkiej obudowie. Zaplanowano wymianę pokrycia dachowego (blacha trapezowa, papa termozgrzewalna), wymianę ślusarki drzwiowej i okiennej oraz nowe wyprawy elewacyjne. W ramach robót zaplanowano także wykonanie obudowy oraz dostawę i montaż platformy podnośnikowej wewnętrznej, a także schodołaz dla osób poruszających się na wózkach. Przewidziano roboty wykończeniowe: tynkowanie ścian, gładź gipsowa, malowanie, wykonanie posadzek, sufitów podwieszanych w sali wielofunkcyjnej i węzłach sanitarnych, montaż ścianek laminowanych, wykonanie nowych balustrad. W ramach robót zewnętrznych instalacyjnych przewiduje się: przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi, likwidację podziemnego osadnika betonowego, przebudowę separatora tłuszczów. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się: budowę tarasu, schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, likwidację chodnika wzdłuż sali wielofunkcyjnej, przebudowę placu parkingowego i wykonanie nowych nawierzchni z kostki na placach utwardzonych UWAGA: Z uwagi na prowadzenie robót w obiekcie, gdzie funkcjonuje remiza OSP, należy uwzględnić konieczność zapewnienia dojścia do obiektu od strony południowo-wschodniej oraz swobodny dostęp do garażu wozów strażackich, a także prowadzenie robót pozwalające na pracę jednostki OSP i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku. Prace remontowe w po-mieszczeniach, w których funkcjonuje remiza należy wykonać w ciągu dwóch miesięcy w ter-minie wcześniej uzgodnionym z Komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale Biorąc pod uwagę fakt, że prace modernizacyjne w obrębie konstrukcji dachu mogłyby zagrażać gatunkom chronionym siedlisk ptaków i nietoperzy, których konieczność ochrony wynika z ustawy o ochronie przyrody dlatego prace związane z realizacją projektu będą prowadzone po uprzednim wykluczeniu występowania w/w form objętych ochrona gatunkową. W związku z powyższym bezpośrednio przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca dokona oględzin modernizowanego obiektu, a w przypadku stwierdzenia występowania w/w gatunków i/lub ich siedlisk realizacja inwestycji zostanie wstrzymana do czasu uzyskania stosownych zezwoleń w trybie ustawy o ochronie przyrody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonych do SIWZ: Projektach wykonawczych, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

 

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45200000-9, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6355864.97
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlano-Handlowa RAK Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rzeszów, ul. Dębicka 107
Kod pocztowy: 35-213
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3834666.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3834666.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4794046.06
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała