ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
12 września 2019, 14:47

RIZ.271.22.2019                                                        Boguchwała, dnia 12 września 2019 roku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

Dotyczy:. Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego, w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 02 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 581518-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dziesięć ofert.

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 5 211 809,27 zł brutto           

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia robót budowlanych
  3. Termin wykonania przedmiotu umowy
  4. Warunki płatności

Cena

Długość
okresu
gwarancji

1

Firma Handlowa ROSE
Tomasz Leszczak

ul. Bieszczadzka 16a,
38-100 Strzyżów

5 000 000,00 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

PRO100 Dominik Niezgoda

ul. W. Witosa 36,
36-100 Kolbuszowa

5 473 500,00 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

Usługi Budowlane
„ROMEX”
Zawitkowski Roman

ul. Dojazdowa 33,
37-500 Jarosław

5 260 527,19 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

AJ Profibud
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

36-016 Chmielnik 277 b

5 896 676,65 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

5

Przebsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „Budomax” Biały, Kuźniar Sp. J.

ul. Jagiellońska 9,
35-025 Rzeszów

5 629 323,10 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

6

Zakład Usługowo Handlowy „ELEKTROBUD”

Golcowa 24a,
36-230 Domaradz

5 352 801,19 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

7

Firma Budowlana
„REMBISZ”
Ryszard Rembisz

Zielona 39A,
36-130 Raniżów

4 880 200,00 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

8

Firma Budowlano-Handlowa RAK
Spółka Jawna

ul. Dębicka 107,
35-213 Rzeszów

4 716 639,23 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

9

AKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zawiszy Czarnego 26a,
35-082 Rzeszów

5 345 490,23 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

10

SOLKAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grunwaldzka 72,
36-020 Tyczyn

4 811 464,68 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych, Komisja w składzie:

  1. Tadeusz Stecyszyn                    - Przewodniczący Komisji
  2. Dominik Orzech                         - Zastępca Przewodniczącego Komisji     
  3. Michał Pękala                            - Członek Komisji

dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %.

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Firma Handlowa ROSE
Tomasz Leszczak

ul. Bieszczadzka 16a,
38-100 Strzyżów

Cena

60%

5 000 000,00

zł brutto

56,60 pkt

96,60 pkt

Okres

gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

2

PRO100 Dominik Niezgoda

ul. W. Witosa 36,
36-100 Kolbuszowa

Cena

60%

5 473 500,00

zł brutto

51,70 pkt

91,70 pkt

Okres

gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

3

Usługi Budowlane
„ROMEX”
Zawitkowski Roman

ul. Dojazdowa 33,
37-500 Jarosław

Cena

60%

5 260 527,19

zł brutto

53,80 pkt

93,80 pkt

Okres

gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

4

AJ Profibud
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

36-016 Chmielnik 277 b

Cena

60%

5 896 676,65

zł brutto

48 pkt

88 pkt

Okres

gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

5

Przebsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „Budomax” Biały, Kuźniar Sp. J.

ul. Jagiellońska 9,
35-025 Rzeszów

Cena

60%

5 629 323,10

 zł brutto

50,27 pkt

90,27 pkt

Okres

gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

6

Zakład Usługowo Handlowy „ELEKTROBUD”

Golcowa 24a,
36-230 Domaradz

Cena

60%

5 352 801,19

zł brutto

52,87 pkt

92,87 pkt

Okres

gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

7

Firma Budowlana
„REMBISZ”
Ryszard Rembisz

Zielona 39A,
36-130 Raniżów

Cena

60%

4 880 200,00

zł brutto

58 pkt

98 pkt

Okres

gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

8

Firma Budowlano-Handlowa RAK
Spółka Jawna

ul. Dębicka 107,
35-213 Rzeszów

Cena

60%

4 716 639,23

zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres

gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

9

AKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zawiszy Czarnego 26a,
35-082 Rzeszów

Cena

60%

5 345 490,23

zł brutto

52,94 pkt

92,94 pkt

Okres

gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

10

SOLKAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grunwaldzka 72,
36-020 Tyczyn

Cena

60%

4 811 464,68

zł brutto

58,82 pkt

98,82 pkt

Okres

gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów otrzymała oferta: Firma Budowlano-Handlowa RAK Spółka Jawna, z s. w Rzeszowie ul. Dębicka 107, 35-213 Rzeszów

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę Wykonawcy: Firma Budowlano-Handlowa RAK Spółka Jawna, z s. w Rzeszowie ul. Dębicka 107, 35-213 Rzeszów za najkorzystniejszą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 18-09-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

Ponadto Komisja informuje, iż w niniejszym postępowaniu żadna z ofert nie została odrzucona jak również żaden z Wykonawców nie został wykluczony z udziału w postępowaniu

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała