ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
30 września 2019, 16:57

Ogłoszenie nr 510206809-N-2019 z dnia 30-09-2019 r.

Gmina Boguchwała: Budowa Otwartych Stref Aktywności w Racławówce i Nosówce w ramach zadań inwestycyjnych, z następującym podziałem na zadania częściowe: Zadanie 1: „Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce”; Zadanie 2: „Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych - budowa placu zabaw w Nosówce”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 579758-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa Otwartych Stref Aktywności w Racławówce i Nosówce w ramach zadań inwestycyjnych, z następującym podziałem na zadania częściowe: Zadanie 1: „Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce”; Zadanie 2: „Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych - budowa placu zabaw w Nosówce”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIZ.271.23.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa Otwartych Stref Aktywności w Racławówce i No-sówce w ramach zadań inwestycyjnych, z następującym podziałem na zadania częściowe: Zadanie 1: „Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce”: 1) Siłownia plenerowa: Urządzenia powinny być wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójnie proszkowo. Montowane pojedynczo na pylonach o wysokości od podłoża min. 200 cm, zakotwionych w prefabrykowanych fundamentach betonowych. Siedziska i oparcia metalowe. Wszystkie elementy stalowe powinny być ocynkowane, lakierowane proszkowo i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Pod wszystkimi urządzeniami siłowni projektuje się utwardzenie terenu poprzez wykonanie koryta o głębokości 10 cm na powierzchni minimalnej odpowiadającej strefom bezpieczeństwa wbudowywanych urządzeń, a następnie wypełnienia warstwą kruszywa.Kolorystyka urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Urządzenia zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06 lub równoważną. Urządzenia siłowni plenerowej: a) rower, b) koła tai chi, c) masażer, d) drążek uniwersalny, e) Twister, f) Wahadło. Dopuszcza się zamontowanie urządzeń bez zastosowania pylonu, jako pojedyncze urządzenia, zakotwione bezpośrednio w prefabrykowanych fundamentach betonowych 2) Plac zabaw o charakterze sprawnościowym wraz z ogrodzeniem: Elementy stalowe urządzeń powinny być ocynkowane, lakierowane proszkowo i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Pod wszystkimi urządzeniami placu zabaw projektuje się bezpieczną nawierzchnię amortyzującą upadek w postaci piasku o grubości warstwy min. 30 cm. Urządzenia i wyposażenie placu zabaw: Zestaw sprawnościowy - W składzie zestawu sprawnościowego powinny znajdować się: zjeżdżalnia, huśtawka, ścianka wspinaczkowa, siatka wspinaczkowa, rura strażacka oraz poprzeczka. Zestaw dostosowany do jednoczesnego korzy-stania przez min. 10 osób. Ścianka wspinaczkowa - Ścianka wspinaczkowa wykonana z laminatu o wy-miarach w rzucie min. 1,40 x 4,00 m i wysokości min. 1,75 m. Konstrukcja ścianki wspinaczkowej przypomina głaz do którego zamontowane są kamienie z porowatej, odpornej na ścierania żywicy; Mini park linowy - Modułowy park linowy o dowolnej możliwości ustawiania modułów. Zestaw powinien składać się z min. ośmiu stacji oraz z min. ośmiu różnych modułów umiejscowionych pomiędzy stacjami: pomost ruchomy, pio-nowe słupki drewniane, pionowa przeszkoda linowa, ruchoma kłoda, kładka w postaci słupków zakotwionych w gruncie, kłody ułożone na wzór zygzaka, przeszkoda linowa w kształcie litery „X”; Tablica regulaminowa - Wolno stojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu placu zabaw, numerami alarmowymi oraz miejscem na uzupełnienie danych administratora (zarządcy obiektu). Konstrukcja tablicy: dwa słupy metalowe zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, montowane na kotwach stalowych w pod-łożu, wymiary min.: wys. 1,7 m x przekrój 0,05 m. Minimalny wymiar płyty do montażu regulaminu: szer. 0,4 m x wys. 0,5 m; Ogrodzenie placu zabaw - Ogrodzenie panelowe o profilu bezpiecznym w kolorze zielonym, z siatek zgrzewanych oraz wysokości całkowitej 1,20 m, ocynkowane i malowane proszkowo, zawierające jedną furtkę wykonaną z tego samego materiału. Słupki metalowe trwale kotwione w gruncie w fundamentach żelbetowych. 3) Strefa relaksu: Wszystkie elementy stalowe wyposażenia strefy relaksu powinny być ocynkowane, lakierowane proszkowo i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Elementy strefy relaksu: Stolik do gry w szachy oraz chińczyka - Stolik do gry w szachy oraz chińczyka (dwa osobne zestawy) trwale mocowane w gruncie wraz z czterema siedziskami także trwale zamontowanymi w gruncie lub mocowanymi bezpośrednio do nogi stolika. Dopuszcza się zastosowania stolika o wymiarach blatu min. 70x70 cm oraz konstrukcję stołu betonową (powierzchnia blatu szlifowana i polerowana) lub granitową, siedziska drewniane; Stojak rowerowy - Stojak rowerowy wykonany z rury stalowej ocynkowanej w kształcie odwróconej litery U (komplet minimum 3 stanowiskowy tj. 2 szt. rury) oraz trwale mocowanym w gruncie. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Minimalny przekrój rury stalowej, z której wykonany jest stojak rowerowy: 40 x 2 mm. Minimalne wymiary urządzenia (SxW): 80 cm x 80 cm.; Kosz na śmieci (1 szt) - Kosz na śmieci o konstrukcji metalowej, minimalnej pojemności 40 l, z zewnątrz wykończonej elementami drewnianymi.; Ławka z oparciem (4 szt) - Ławka z oparciem wykonana z elementów metalowych o profilu okrągłym lub w formie odlewu żeliwnego, stylizowana wraz z siedziskiem i oparciem drewnianym. Dopasowana stylem do kosza; Nasadzenia - W ramach nasadzeń należy zasadzić 5 sadzonek tawuły japońskiej Gold Flame (Spiraea japonica Goldflame) oraz 5 sadzonek tawuły brzozo listnej (Spiraea betulifolia). Dostarczone sadzonki krzewów powinny być zgodne z normami PN-R-67023:1987 i PN-R-67022:1987 lub równoważnymi – właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; materiał charakteryzować się musi wysoką jakością, bez oznak niewłaściwego transportu i przechowywania, w celu przetrwania niesprzyjających warunków, wynikających z lokalizacji nasadzenia; bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona; pędy krzewów nie powinny być przycięte; dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom – etykiety (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa). Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata; krzewy liściaste muszą mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami; system korzeniowy sadzonek właściwy dla gatunku – bez uszkodzeń, nieprzesuszony; uprawa w szkółce w pojemnikach (docelowa wielkość pojemników to 3-5 litrów) i 2-3 krotnie przesadzanych; regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pędów); wcześniej formowane i bez uszkodzeń. Zadanie 2: „Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych - budowa placu zabaw w Nosówce”: 1) Siłownia plenerowa: Urządzenia powinny być wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójnie proszkowo. Montowane po dwa urządzenia obustronnie na pylonach z rur stalowych o wysokości od podłoża min. 200 cm, zakotwionych w prefabrykowanych fundamentach betonowych. Pod wszystkimi urządzeniami siłowni projektuje się utwardzenie terenu poprzez wykonanie koryta o głębokości 10 cm na powierzchni odpowiadającej strefom bezpieczeństwa wbudowywanych urządzeń, a następnie wypełnienia warstwą kruszywa. Urządzenia: a) Orbitrek + biegacz b) Twister + rower c) Steper i wahadło 2) Plac zabaw o charakterze sprawnościowym wraz z ogrodzeniem Elementy stalowe powinny być ocynkowane, lakierowane proszkowo i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Pod wszystkimi urządzeniami placu zabaw projektuje się bezpieczną nawierzchnię amortyzującą upadek w postaci piasku o grubości warstwy min. 30 cm. Linarium - Linarium o konstrukcji przestrzennej na planie minimum sześcioboku. Minimalna wysokość urządzenia: 4,7 m, UWAGA: Do wyceny należy przyjąć linarium bez zjeżdżalni i ścianek wspinaczkowych; Huśtawka „bocianie gniazdo” - Huśtawka wahadłowa wyposażona w wygodne i obszerne siedzisko w formie kosza z lin polipropylenowych; Zjazd linowy - Zjazd linowy o długości zjazdu min. 21 m składający się dwóch konstrukcji wsporczych wykonanych z rur stalowych wraz z podestem starto-wym przy jednej z nich; Zestaw sprawnościowy - Zestaw sprawnościowy składający się z trzech wież wraz z elementami sprawnościowymi i zabawowymi. Zestaw sprawnościowy o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo. Słupy nośne z rury stalowej okrągłej o średnicy min. 75mm lub kwadratowej o przekroju min. 80 x 80mm; Tablica regulaminowa - Wolno stojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu placu zabaw, numerami alarmowymi oraz miejscem na uzupełnienie danych administratora (zarządcy obiektu). Konstrukcja tablicy: dwa słupy metalowe zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, montowane na kotwach stalowych w podłożu, wymiary min.: wys. 1,7 m x przekrój 0,05 m. Minimalny wymiar płyty do montażu regulaminu: szer. 0,4 m x wys. 0,5 m; Ogrodzenie placu zabaw - Ogrodzenie panelowe o profilu bezpiecznym w kolorze zielonym, z siatek zgrzewanych oraz wysokości całkowitej 1,20 m, ocyn-kowane i malowane proszkowo, zawierające jedną furtkę wykonaną z tego sa-mego materiału. Słupki metalowe trwale kotwione w gruncie w fundamentach żelbetowych. Roboty wykończeniowe - W ramach robót wykończeniowych przewiduje się konieczność wyrównania terenu po zakończonej inwestycji oraz zasianie trawy. Zamawiający rezygnuje z montażu w tym etapie inwestycji z sześciokąta ćwiczebnego ujętego w Zgłoszeniu o przystąpieniu do wykony-wania robót budowlanych z dnia 28.02.2019r. 3) Strefa relaksu: Stolik do gry w szachy/chińczyka (dwa osobne zestawy) - Stolik do gry w szachy oraz chińczyka (dwa osobne zestawy) trwale mocowane w gruncie wraz z czterema siedziskami także trwale zamontowanymi w gruncie lub mocowanymi bez-pośrednio do nogi stolika Dopuszcza się zastosowania stolika o wymiarach blatu min. 70x70 cm oraz konstrukcję stołu betonową (powierzchnia blatu szlifowana i polerowana) lub granitową, siedziska drewniane; Stojak rowerowy - Stojak rowerowy wykonany z rury stalowej ocynkowanej w kształcie odwróconej litery U (komplet minimum 5 stanowiskowy tj. 3 szt. rury) oraz trwale mocowanym w gruncie. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Minimalny przekrój rury stalowej, z której wykonany jest stojak rowerowy: 40 x 2 mm. Minimalne wymiary urządzenia (SxW): 80 cm x 80 cm; Kosz na śmieci (1 szt) - Kosz na śmieci o minimalnej pojemności 40 l o konstrukcji kosza metalowej z zewnątrz wykończonej elementami drewnianymi.; Ławka z oparciem (4 szt) - Ławka z oparciem wykonana z elementów metalowych o profilu okrągłym lub w formie odlewu żeliwnego, stylizowana wraz z siedziskiem i oparciem drewnianym. Dopasowana stylem do kosza.; Nasadzenia - W ramach nasadzeń należy zasadzić 5 sadzonek tawuły japońskiej Gold Flame (Spiraea japonica Goldflame) oraz 5 sadzonek tawuły brzozo listnej (Spiraea betulifolia). Dostarczone sadzonki krzewów powinny być zgodne z normami PN-R-67023:1987 i PN-R-67022:1987 lub równoważnymi – właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; materiał charakteryzować się musi wysoką jakością, bez oznak niewłaściwego transportu i przechowywania, w celu przetrwania niesprzyjających warunków, wynikających z lokalizacji nasadzenia; bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona; pędy krzewów nie powinny być przycięte; dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom – etykiety (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa). Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata; krzewy liściaste muszą mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami; system korzeniowy sadzonek właściwy dla gatunku – bez uszkodzeń, nieprzesuszony; uprawa w szkółce w pojemnikach (docelowa wielkość pojemników to 3-5 li-trów) i 2-3 krotnie przesadzanych; regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pędów); wcześniej formowane i bez uszkodzeń. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do SIWZ Zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych znak AB.6743.5.33.2019 oraz znak AB.6743.5.34.2019 a także przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. W przypadku różnic występujących w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ a opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zgłoszeniu o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych znak AB.6743.5.33.2019 oraz znak AB.6743.5.34.2019 dla Wykonawcy wiążącym jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ. Wątpliwości co do robót koniecznych do wykonania a nie ujętych w przedmiarach winny zostać zgłoszone Zamawiającemu w trybie zapytań do SIWZ przed sporządzeniem oferty lub zostać uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – tj. Dz. U. z 2019 poz. 155) oraz posiadały wymagane certyfikaty. Wskazane z nazwy materiały i urządzenia podane w dokumentacji przetargowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji przetargowej

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 37410000-5

 

Dodatkowe kody CPV: 37535200-9, 45342000-6, 44113100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 143945.10
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Boguchwała, ul. Suszyckich 9
Kod pocztowy: 36-040
Miejscowość: Boguchwała
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 95591.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 95591.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 117785.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych - budowa placu zabaw w Nosówce

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 189604.87
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Boguchwała, ul. Suszyckich 9
Kod pocztowy: 36-040
Miejscowość: Boguchwała
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 125579.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 125579.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 141984.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała