ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
28 sierpnia 2019, 13:28

RIZ.271.23.2019                                                                 Boguchwała, dnia  28-08-2019 roku

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

 

Dotyczy: Budowa Otwartych Stref Aktywności w Racławówce i Nosówce w ramach zadań inwestycyjnych: Zadanie 1: „Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce”; Zadanie 2: „Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych- budowa placu zabaw w Nosówce”

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 29-07-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 579758-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13-08-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dwie oferty.

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 273 511,00 zł brutto z następującym podziałem na zadania częściowe:

Zadanie nr 1: 118 035,00 zł brutto

Zadanie nr 2: 155 476,00 zł brutto

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

 

 

 

Zadanie częściowe nr 1:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

APIS Polska Sp z o.o.

ul. 3-go Maja 85,

37-500 Jarosław

144 875,55
zł brutto

5 lat

1. do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. 15.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o

ul. Suszyckich 9,

36-040 Boguchwała

117 577,55
zł brutto

5 lat

1. do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. 15.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Zadanie częściowe nr 2:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

APIS Polska Sp z o.o.

ul. 3-go Maja 85,

37-500 Jarosław

174 640,69
zł brutto

5 lat

1. do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. 15.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o

ul. Suszyckich 9,

36-040 Boguchwała

154 462,35
zł brutto

5 lat

1. do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. 15.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych, Komisja w składzie:

  1. Tadeusz Stecyszyn                    - Przewodniczący Komisji
  2. Bogdan Sierpiński                     - Członek Komisji     
  3. Michał Pękala                            - Członek Komisji
  4. Dariusz Sidur                             - Członek Komisji

dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %.

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Zadanie częściowe nr 1:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

APIS Polska Sp z o.o.

ul. 3-go Maja 85,

37-500 Jarosław

Cena

60%

144 875,55
zł brutto

48,69 pkt

88,69 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

2

GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o

ul. Suszyckich 9,

36-040 Boguchwała

Cena

60%

117 577,55
zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. z s. w Boguchwale,  ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę : GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. z s. w Boguchwale,  ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała za najkorzystniejszą.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 03-09 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

Zadanie częściowe nr 2:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

APIS Polska Sp z o.o.

ul. 3-go Maja 85,

37-500 Jarosław

Cena

60%

174 640,69
zł brutto

53,07 pkt

93,07 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

2

GOKOM INFRASTRUKTURA
Sp. z o.o

ul. Suszyckich 9,

36-040 Boguchwała

Cena

60%

154 462,35
zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. z s. w Boguchwale,  ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę : GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. z s. w Boguchwale,  ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała za najkorzystniejszą.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 03-09-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała