ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
30 września 2019, 15:45

Ogłoszenie nr 510206783-N-2019 z dnia 30-09-2019 r.

Gmina Boguchwała: Wyposażenie szkolnych pracowni (21 części) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 575360-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540155571-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wyposażenie szkolnych pracowni (21 części) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIZ.271.21.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, zgodnego z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce, wyposażenie szkolnych pracowni na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Część 1: Zakup i dostawa doposażenia pracowni matematycznych - 6 zestawów Część 2: Zakup i dostawa doposażenia pracowni logopedycznej - 2 zestawy Część 3: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni biologicznych - 10 zestawów Część 4: zakup i dostawa wyposażenia pracowni fizycznych – 10 zestawów Część 5: zakup i dostawa wyposażenia pracowni chemicznych – 10 zestawów Część 6: zakup i dostawa wyposażenia pracowni geograficznych – 10 zestawów Część 7: zakup i dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych – 10 zestawów Część 8: zakup i dostawa stacji meteo – 1 zestaw Część 9 zamówienia: zakup i dostawa robotów edukacyjnych/zestaw klocków – pełny pakiet wraz z oprogramowaniem – 10 zestawów Część 10: Zakup i dostawa drukarki wraz z oprogramowaniem – 5 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości): Drukarka 3D – 1 szt. Część 11: zakup i dostawa wyposażenia mobilnej pracowni – 10 zestawów Notebook (laptop) z ekranem 15,6" – 10 szt., Wózek na laptopy - 1 szt. Część 12: zakup i dostawa wyposażenia mobilnej pracowni – 10 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości): Monitor interaktywny - 1 szt. Część 13: zakup i dostawa robotów do klas młodszych – 4 zestawy Część 14: zakup i dostawa robotów edukacyjnych – 3 zestawy (nazwy wyposażenia, ilości): Robot edukacyjny oraz oprogramowanie z tabletami do programowana robotów – 3 szt. Część 15: zakup i dostawa wyposażenia pracowni do zajęć biologicznych dla LO Część 16: zakup i dostawa wyposażenia pracowni do zajęć chemicznych dla LO Część 17: zakup i dostawa wyposażenia pracowni do zajęć fizycznych dla LO Część 18: zakup i dostawa wyposażenia pracowni do zajęć geograficznych dla LO Część 19: zakup i dostawa wyposażenia pracowni mobilnej dla LO Część 20: zakup i dostawa wyposażenia systemu zarządzania siecią komputerową dla LO (nazwy wyposażenia, ilości): Firewall - 1 szt., Zasilacz UPS - 1 szt., Klimatyzator - 1 szt. Część 21: zakup i dostawa wyposażenia pracowni dla LO (nazwy wyposażenia, ilości): Drukarka 3D - 1 szt., System zarządzania siecią - 1 szt., Ruter - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 1 do 21 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

 

Dodatkowe kody CPV: 38000000-5, 38416000-4, 38931000-0, 38931000-0, 33793000-5, 38510000-3, 38410000-2, 38651000-3, 39180000-7, 42923110-6, 33141623-3, 38631000-7, 38635000-5, 38111100-7, 31521100-5, 22114300-5, 22114200-4, 22121000-4, 30232100-5, 32322000-6, 30213100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zakup i dostawa doposażenia pracowni matematycznych - 6 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości)

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 30864.25
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Łódź, ul. POW 25
Kod pocztowy: 90-248
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 30864.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8142.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32023.56
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zakup i dostawa doposażenia pracowni logopedycznej - 2 zestawy (nazwy wyposażenia, ilości)

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5140.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: MOJA SZKOŁA Kornelia Klamann
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kiełpino, ul. Starowiejska 4
Kod pocztowy: 83-307
Miejscowość: Kiełpino
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5140.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5140.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5617.74
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: zakup i dostawa wyposażenia pracowni fizycznych – 10 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości)

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 77626.92
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Łódź, ul. POW 25
Kod pocztowy: 90-248
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 77626.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12427.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 116370.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5   

NAZWA: zakup i dostawa wyposażenia pracowni chemicznych – 10 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości)

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w trybie ar. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 

CZĘŚĆ NR: 6   

NAZWA: zakup i dostawa wyposażenia pracowni geograficznych – 10 zestawów (nazwa wyposażenia, ilości)

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 42089.43
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Łódź, ul. POW 25
Kod pocztowy: 90-248
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 42089.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6753.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69270.69
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 7   

NAZWA: zakup i dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych – 10 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości)

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 52642.28
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Łódź, ul. POW 25
Kod pocztowy: 90-248
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 52642.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 52642.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 79095.12
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 8   

NAZWA: zakup i dostawa stacji meteo – 1 zestaw (nazwy wyposażenia, ilości)

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w trybie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 

CZĘŚĆ NR: 9   

NAZWA: zakup i dostawa robotów edukacyjnych/zestaw klocków – pełny pakiet wraz z oprogramowaniem – 10 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości)

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono w trybie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

CZĘŚĆ NR: 10   

NAZWA: Zakup i dostawa drukarki wraz z oprogramowaniem – 5 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości)

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono w trybie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

CZĘŚĆ NR: 11   

NAZWA: zakup i dostawa wyposażenia mobilnej pracowni – 10 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości)

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 181500.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: INFAST Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rzeszów, ul. Legionów 31
Kod pocztowy: 35-111
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 181500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 181500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 12   

NAZWA: zakup i dostawa wyposażenia mobilnej pracowni – 10 zestawów (nazwy wyposażenia, ilości)

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w trybie art 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

 

 

CZĘŚĆ NR: 13   

NAZWA: zakup i dostawa robotów do klas młodszych – 4 zestawy (nazwy wyposażenia, ilości)

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4744.72
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Łódź, ul. POW 25
Kod pocztowy: 90-248
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4744.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1225.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5068.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 14   

NAZWA: zakup i dostawa robotów edukacyjnych – 3 zestawy (nazwy wyposażenia, ilości)

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9090.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rzeszów, ul. Matejki 2
Kod pocztowy: 35-064
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9090.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3507.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11340.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 15   

NAZWA: zakup i dostawa wyposażenia pracowni do zajęć biologicznych dla LO (nazwy wyposażenia, ilości)

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w trybie art 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

 

 

CZĘŚĆ NR: 16   

NAZWA: zakup i dostawa wyposażenia pracowni do zajęć chemicznych dla LO (nazwy, wyposażenia, ilości)

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6155.81
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Łódź, ul. POW 25
Kod pocztowy: 90-248
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6155.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6155.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6155.81
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 17   

NAZWA: zakup i dostawa wyposażenia pracowni do zajęć fizycznych dla LO (nazwy wyposażenia, ilości)

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w trybie art 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

 

 

CZĘŚĆ NR: 18   

NAZWA: zakup i dostawa wyposażenia pracowni do zajęć geograficznych dla LO (nazwy wyposażenia, ilości)

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w trybie art 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

 

 

CZĘŚĆ NR: 19   

NAZWA: zakup i dostawa wyposażenia pracowni mobilnej dla LO (nazwy wyposażenia, ilości)

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 29600.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: INFAST Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rzeszów, ul. Legionów 31
Kod pocztowy: 35-111
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 29600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29600.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 20   

NAZWA: zakup i dostawa wyposażenia systemu zarządzania siecią komputerową dla LO (nazwy wyposażenia, ilości)

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3900.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rzeszów, ul. Matejki 2
Kod pocztowy: 35-064
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3630.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3900.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 21   

NAZWA: zakup i dostawa wyposażenia pracowni dla LO (nazwy wyposażenia, ilości)

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono w trybie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała