ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
28 sierpnia 2019, 08:21

SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

z dnia 23 sierpnia 2019

 

Sprostowanie zawiadomienia dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy na zadania częściowe nr 7 w ramach przetargu pn.: Wyposażenie szkolnych pracowni (21 części)” na potrzeby realizacji projektu pn.:„Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała

Zamawiający w zawiadomieniu dla zadania częściowego nr 7 wskazał jako najkorzystniejsza ofertę firmy MOJA SZKOŁA Kornelia Klaman z s. w Kiełpinie,  ul. Starowiejska 4, 83‑307 Kiełpino.

Zamawiający informuje, iż w wyniku blednie przepisanej kwoty z oferty firmy MOJA SZKOŁA Kornelia Klaman z s. w Kiełpinie,  ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpino dla zadania częściowego nr 7, błędnie dokonał wyliczenia punktów w tym zadaniu. W związku z tym faktem po dokonaniu sprostowania wyliczenia punktacji, zmianie ulega Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

Na podstawie ponownie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: NOWA SZKOŁA, 90-248 Łódź, ul. POW 25

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 03-09-2019 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

Streszczenie oceny ofert po dokonaniu sprostowania:

Zadanie częściowe nr 7:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

„MOJA SZKOŁA” Kornelia Klamann,

83-307 Kiełpino, ul. Starowiejska 4

Cena

60%

78 966,00 zł brutto

49,20 pkt

89,20 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

2

TESORA Marzena Paczyńska,

43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasztanowa 5

Cena

60%

85 165,20 zł brutto

45,61pkt

85,61 pkt

Okres gwarancji

40 %

4 lata

40 pkt

3

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

80-209 Chwaszczyno, ul. Bogusława 17

Cena

60%

82 300,00 zł brutto

47,20 pkt

87,20 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

4

MOJE BAMBINO Sp z o.o. Sp. k.

Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

Cena

60%

97 287,00 zł brutto

39,93 pkt

79,93 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

5

PUH MERITUM Adam Kruk

20-709 Lublin, Ul. Struga 29

Cena

60%

75 030,00 zł brutto

51,77 pkt

91,77 pkt

Okres gwarancji

40 %

4 lata

40 pkt

6

APLY Anna Borawska

Ul. Zagórzańska 28c, 04-965 Warszawa

Cena

60%

81 696,60 zł brutto

47,55 pkt

87,55 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

7

NOWA SZKOŁA

90-248 Łódź, ul. POW 25

Cena

60%

64 750,00 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała