ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
26 sierpnia 2019, 08:55

ZAWIADOMIENIE

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy na zadania częściowe nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 19, 20

oraz o unieważnieniu postępowania na zadania częściowe nr 5, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 21

 

Dotyczy: Wyposażenie szkolnych pracowni (21 części)” na potrzeby realizacji projektu pn.:„Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 19-07-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 575360-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02-08-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie osiemnaście ofert.

Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1 070 977,84  zł brutto z następującym podziałem na zadania częściowe

 

zadanie 1:       39 294,18 zł brutto

zadanie 2:       6 549,03 zł brutto

zadanie 3:       59 518,00 zł brutto

zadanie 4:       113 240,00 zł brutto

zadanie 5:       116 081,70 zł brutto

zadanie 6:       67 524,50 zł brutto

zadanie 7:       78 090,00 zł brutto

zadanie 8:       8 487,00 zł brutto

zadanie 9:       110 000,00 zł brutto

zadanie 10:     40 000,00 zł brutto

zadanie 11:     245 000,00 zł brutto

zadanie 12:     60 000,00 zł brutto

zadanie 13:     6 000,00 zł brutto

zadanie 14:     16 000,00 ł brutto

zadanie 15:     14 735,07 zł brutto

zadanie 16:     7 579,93 zł brutto

zadanie 17:     7 517,93 zł brutto

zadanie 18:     4 360,50 zł brutto

zadanie 19:     36 000,00zł brutto

zadanie 20:     5 000,00 zł brutto

zadanie 21:     30 000,00 zł brutto

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych

Informacje odczytane podczas otwarcia ofert zawiera załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych, Komisja w składzie:

  1. Tadeusz Stecyszyn                    - Przewodniczący Komisji
  2. Bogdan Sierpiński                     - Członek Komisji    
  3. Michał Pękala                            - Członek Komisji
  4. Aneta Stańko                             - Członek Komisji

dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %.

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Zadanie częściowe nr 1:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

80-209 Chwaszczyno, ul. Bogusława 17

Cena

60%

39 348,00 zł brutto

57,83 pkt

97,83 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

2

MADI-TECH Sp. z o.o.

25-363 Kielce, ul. Wesoła 51

Cena

60%

10 015,00 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

3

NOWA SZKOŁA

90-248 Łódź, ul. POW 25

Cena

60%

37 926,00 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: NOWA SZKOŁA. z s. w Łodzi,  ul. POW 25, 90-248 Łódź.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-09-2019 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

W niniejszym zadaniu odrzucono ofertę nr 2 jako niezgodną z treścią SIWZ.

Uzasadnienie:

Oferta nr 2 - Oferta niezgodna z treścią SIWZ. Wykonawca wycenił w ofercie 1 zestaw oferowanych produktów. Zamawiający wymagał wyceny 6 zestawu oferowanych produktów

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

Zadanie częściowe nr 2:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

PWD APEX

Strzałków, ul Kopernika 12; 97-500 Radomsko

Cena

60%

3 089,61 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

2

„MOJA SZKOŁA” Kornelia Klamann,

83-307 Kiełpino, ul. Starowiejska 4

Cena

60%

5 671,20 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

3

MOJE BAMBINO Sp z o.o. Sp. k.

Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

Cena

60%

6 163,86 zł brutto

55,20 pkt

95,20 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

4

NOWA SZKOŁA

90-248 Łódź, ul. POW 25

Cena

60%

6 100,00 zł brutto

55,78 pkt

95,78 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: MOJA SZKOŁA Kornelia Klaman z s. w Kiełpinie,  ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpino.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-09-2019 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

W niniejszym zadaniu odrzucono ofertę nr 1 jako niezgodą z treścią SIWZ

Uzasadnienie

Oferta nr 1 - Oferta niezgodna z treścią SIWZ. Wykonawca wycenił w ofercie 1 zestaw oferowanych produktów. Zamawiający wymagał wyceny 2 zestawów oferowanych produktów

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

Zadanie częściowe nr 3:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

„MOJA SZKOŁA” Kornelia Klamann,

83-307 Kiełpino, ul. Starowiejska 4

Cena

60%

54 757,20 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

2

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

80-209 Chwaszczyno, ul. Bogusława 17

Cena

60%

79 550,00 zł brutto

41,30 pkt

81,30 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

3

MOJE BAMBINO Sp z o.o. Sp. k.

Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

Cena

60%

57 610,40 zł brutto

57,02 pkt

97,02 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

4

PUH MERITUM Adam Kruk

20-709 Lublin, Ul. Struga 29

Cena

60%

67 096,50 zł brutto

48,96 pkt

88,96 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

5

APLY Anna Borawska

Ul. Zagórzańska 28c, 04-965 Warszawa

Cena

60%

80 589,60 zł brutto

40,76 pkt

80,76 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

6

NOWA SZKOŁA

90-248 Łódź, ul. POW 25

Cena

60%

61 540,00 zł brutto

53,39 pkt

93,39 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: MOJA SZKOŁA Kornelia Klaman z s. w Kiełpinie,  ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpino.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-09-2019 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

Zadanie częściowe nr 4:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

TESORA Marzena Paczyńska,

43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasztanowa 5

Cena

60%

142 887,60 zł brutto

40,04 pkt

80,04 pkt

Okres gwarancji

40 %

4 lata

40 pkt

2

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

80-209 Chwaszczyno, ul. Bogusława 17

Cena

60%

112 890,00 zł brutto

50,69 pkt

90,69 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

3

Fabryka Pomocy Naukowych Spółka z o.o.

48-300 Nysa, ul Słowiańska 7

Cena

60%

137 981,40 zł brutto

41,47 pkt

81,47 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

4

MADI-TECH sp. z o.o.

25-363 Kielce, ul. Wesoła 51

Cena

60%

15 286,00 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

5

NOWA SZKOŁA

90-248 Łódź, ul. POW 25

Cena

60%

95 370,00 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: NOWA SZKOŁA. z s. w Łodzi,  ul. POW 25, 90-248 Łódź.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-09-2019 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

W niniejszym zadaniu odrzucono ofertę nr 4 jako niezgodną z treścią SIWZ.

Uzasadnienie:

Oferta nr 4 - Oferta niezgodna z treścią SIWZ. Wykonawca wycenił w ofercie 1 zestaw oferowanych produktów. Zamawiający wymagał wyceny 5 zestawu oferowanych produktów

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

Zadanie częściowe nr 5:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

TESORA Marzena Paczyńska,

43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasztanowa 5

Cena

60%

180 588,60 zł brutto

45,40 pkt

85,40 pkt

Okres gwarancji

40 %

4 lata

40 pkt

2

Fabryka Pomocy Naukowych Spółka z o.o.

48-300 Nysa, ul Słowiańska 7

Cena

60%

136 665,30 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

3

APLY Anna Borawska

Ul. Zagórzańska 28c, 04-965 Warszawa

Cena

60%

167 526,00 zł brutto

48,95 pkt

88,95 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

4

MADI-TECH sp. z o.o.

25-363 Kielce, ul. Wesoła 51

Cena

60%

13 815,00 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

5

NOWA SZKOŁA

90-248 Łódź, ul. POW 25

Cena

60%

158 625,00 zł brutto

51,69 pkt

91,69 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

Oferta nr 4 - Oferta niezgodna z treścią SIWZ. Wykonawca wycenił w ofercie 1 zestaw oferowanych produktów. Zamawiający wymagał wyceny 10 zestawów oferowanych produktów

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

Zadanie częściowe nr 5 unieważnione w trybie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwota oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego.

Uzasadnienie:

Kwotę, którą zaoferował Wykonawca na realizację zadania, przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy o analizę możliwości zwiększenia środków budżetowych, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP

(art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty).

Po analizie możliwości finansowych Zmawiającego, Skarbnik Gminy nie wyraził zgody na zwiększenie środków budżetowych na realizację Zadania

Zadanie częściowe nr 6:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

TESORA Marzena Paczyńska,

43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasztanowa 5

Cena

60%

59 440,00 zł brutto

52,25 pkt

92,25 pkt

Okres gwarancji

40 %

4 lata

40 pkt

2

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

80-209 Chwaszczyno, ul. Bogusława 17

Cena

60%

62 390,00 zł brutto

49,79 pkt

89,78 pkt

Okres gwarancji

40 %

5 lat

40 pkt

3

MOJE BAMBINO Sp z o.o. Sp. k.

Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

Cena

60%

81 135,00 zł brutto

38,28 pkt

78,28 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

4

Fabryka Pomocy Naukowych Spółka z o.o.

48-300 Nysa, ul Słowiańska 7

Cena

60%

59 982,30 zł brutto

51,78 pkt

91,78 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

5

PUH MERITUM Adam Kruk

20-709 Lublin, Ul. Struga 29

Cena

60%

66 174,00 zł brutto

46,93 pkt

86,93 pkt

Okres gwarancji

40 %

4 lata

40 pkt

6

APLY Anna Borawska

Ul. Zagórzańska 28c, 04-965 Warszawa

Cena

60%

63 721,80 zł brutto

48,74 pkt

88,74 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

7

MADI-TECH Sp. z o.o.

25-363 Kielce, ul. Wesoła 51

Cena

60%

8 307,00 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

8

NOWA SZKOŁA

90-248 Łódź, ul. POW 25

Cena

60%

51 770,00 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: NOWA SZKOŁA. z s. w Łodzi,  ul. POW 25, 90-248 Łódź.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-09-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

W niniejszym zadaniu odrzucono ofertę nr 7 jako niezgodną z treścią SIWZ.

Uzasadnienie:

Oferta nr 7 - Oferta niezgodna z treścią SIWZ. Wykonawca wycenił w ofercie 1 zestaw oferowanych produktów. Zamawiający wymagał wyceny 10 zestawu oferowanych produktów

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

Zadanie częściowe nr 7:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

„MOJA SZKOŁA” Kornelia Klamann,

83-307 Kiełpino, ul. Starowiejska 4

Cena

60%

59 440,00 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

2

TESORA Marzena Paczyńska,

43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasztanowa 5

Cena

60%

85 165,20 zł brutto

41,88 pkt

81,87 pkt

Okres gwarancji

40 %

4 lata

40 pkt

3

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

80-209 Chwaszczyno, ul. Bogusława 17

Cena

60%

82 300,00 zł brutto

43,33 pkt

83,33 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

4

MOJE BAMBINO Sp z o.o. Sp. k.

Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

Cena

60%

59 982,30 zł brutto

59,46 pkt

99,46 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

5

PUH MERITUM Adam Kruk

20-709 Lublin, Ul. Struga 29

Cena

60%

75 030,00 zł brutto

47,53 pkt

87,53 pkt

Okres gwarancji

40 %

4 lata

40 pkt

6

APLY Anna Borawska

Ul. Zagórzańska 28c, 04-965 Warszawa

Cena

60%

81 696,60 zł brutto

43,65 pkt

83,65 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

7

NOWA SZKOŁA

90-248 Łódź, ul. POW 25

Cena

60%

64 750,00 zł brutto

55,07 pkt

95,08 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: MOJA SZKOŁA Kornelia Klaman z s. w Kiełpinie,  ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpino.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-09-2019 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

Zadanie częściowe nr 8:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

METEOLAB Sp. z o.o.,

43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 86

Cena

60%

9 963,00 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

2

Sklep Komputerowy Ameryka

Al. Piłsudskiego 40/3, 35-001 Rzeszów

Mariusz Warzybok

Siedliska 422, 36-042 Lubenia

Cena

60%

15 130,23 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

Zadanie częściowe nr 8 unieważnione w trybie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwota oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego.

Uzasadnienie:

Kwotę, którą zaoferował Wykonawca na realizację zadania, przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy o analizę możliwości zwiększenia środków budżetowych, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP

(art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty).

Po analizie możliwości finansowych Zmawiającego, Skarbnik Gminy nie wyraził zgody na zwiększenie środków budżetowych na realizację zadania.

Zadanie częściowe nr 9:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Biuro Inżynierskie MARTEX Marcin Puźniak

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

Cena

60%

25 682,40 zł Brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

2

„MOJA SZKOŁA” Kornelia Klamann,

83-307 Kiełpino, ul. Starowiejska 4

Cena

60%

87 084,00 zł brutto

55,12 pkt

75,12 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

20 pkt

3

PART-AD Artur Dyrda

Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański

Cena

60%

22 464,50 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

4

PUH MERITUM Adam Kruk

20-709 Lublin, Ul. Struga 29

Cena

60%

97 908,00 zł brutto

49,02 pkt

49,02 pkt

Okres gwarancji

40 %

-

0 pkt

5

APLY Anna Borawska

Ul. Zagórzańska 28c, 04-965 Warszawa

Cena

60%

79 999,20 zł brutto

60 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

3 lata

40 pkt

6

NOWA SZKOŁA

90-248 Łódź, ul. POW 25

Cena

60%

116 000,00 zł brutto

41,38 pkt

81,37 pkt

Okres gwarancji

40 %

3 lata

40 pkt

7

INFAST Sp. z o.o.

35-111 Rzeszów, ul. Legionów 31

Cena

60%

91 020,00 zł brutto

52,73 pkt

72,73 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

20 pkt

Zadanie częściowe nr 9 unieważnione w trybie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwota oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego.

Uzasadnienie:

Kwotę, którą zaoferował Wykonawca na realizację zadania, przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy o analizę możliwości zwiększenia środków budżetowych, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP

(art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty).

Po analizie możliwości finansowych Zmawiającego, Skarbnik Gminy nie wyraził zgody na zwiększenie środków budżetowych na realizację Zadania

W niniejszym zadaniu odrzucono ofertę nr 1, 3 oraz 5 jako niezgodne z treścią SIWZ.

Uzasadnienie:

Oferta nr 1 - Wykonawca wycenił w ofercie 10 robotów edukacyjnych/zestawów klocków. Zamawiający wymagał wyceny sumarycznie 40 robotów edukacyjnych/zestawów klocków.

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP
Oferta nr 3 - Wykonawca wycenił w ofercie 10 robotów edukacyjnych/zestawów klocków. Zamawiający wymagał wyceny sumarycznie 40 robotów edukacyjnych/zestawów klocków.

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

Oferta nr 5 – Wykonawca – firma APLY Anna Borawska z s. w Warszawie, ul. Zagórzańska 28c, 04-965 Warszawa – został wezwany do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny w trybie art. 90 ust. 1a pkt. 1) ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca nie złożył w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny.

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 90 ust.3 ustawy PZP

Zadanie częściowe nr 10:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Biuro Inżynierskie MARTEX Marcin Puźniak

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

Cena

60%

11 999,88 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

12 miesięcy

0 pkt

2

GLOBAL 3D s.c.

Ul. Kościuszki 10, 48-300 Nysa

Cena

60%

46 487,85 zł brutto

58,08 pkt

98,08 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

3

GET 3D,

Ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź

Cena

60%

44 995,50 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

4

APLY Anna Borawska

Ul. Zagórzańska 28c, 04-995 Warszawa

Cena

60%

43 900,00 zł brutto

60 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

5

QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara,

35-064 Rzeszów, ul. Matejki 2

Cena

60%

39 500,00 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

6

INFAST Sp. z o.o.

35-111 Rzeszów, ul. Legionów 31

Cena

60%

46 000,00 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

Zadanie częściowe nr 10 unieważnione w trybie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwota oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego.

Uzasadnienie:

Kwotę, którą zaoferował Wykonawca na realizację zadania, przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy o analizę możliwości zwiększenia środków budżetowych, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP

(art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty).

Po analizie możliwości finansowych Zmawiającego, Skarbnik Gminy nie wyraził zgody na zwiększenie środków budżetowych na realizację Zadania.

W niniejszym zadaniu odrzucono oferty nr 1, 5 oraz 6 jako niezgodne z treścią SIWZ.

Uzasadnienie:

Oferta nr 1 - Oferta niezgodna z treścią SIWZ. Wykonawca wycenił w ofercie 1 drukarkę. Zamawiający wymagał wyceny 5 drukarek.

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

Oferta nr 5 - Wykonawca wycenił w ofercie drukarki 3D ze stawką 0% podatku VAT. Zamawiający nie wymagał w SIWZ, aby zastosować w ofercie 0% stawką podatku VAT. W związku z tym faktem wykonawca powinien wycenić drukarki 3D z obowiązującą dla tych urządzeń 23% stawką podatku VAT.

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP. Posiada błędy w obliczeniu ceny

Oferta nr 6 - Wykonawca wycenił w ofercie drukarki 3D ze stawką 0% podatku VAT. Zamawiający nie wymagał w SIWZ, aby zastosować w ofercie 0% stawką podatku VAT. W związku z tym faktem wykonawca powinien wycenić drukarki 3D z obowiązującą dla tych urządzeń 23% stawką podatku VAT.

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP. Posiada błędy w obliczeniu ceny

Zadanie częściowe nr 11:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

INFAST Sp. z o.o.

35-111 Rzeszów, ul. Legionów 31

Cena

60%

185 295,00 zł brutto*

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

*Wykonawca w formularzu cenowym za komputery przenośne podał kwotę netto ale zaznaczył, iż zgodnie z przepisami na komputery przenośne obowiązuje odwrotne obciążenie co oznacza, iż VAT za komputery przenośne w wysokości: 37 950,00 zł. zamawiający odprowadzi we własnym zakresie do US. W związku z powyższym

Końcowa wartość wynosi 223 245,00 zł brutto

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: INFAST Sp. z o.o. z s. w Rzeszowie, ul. Legionów 21, 35-111 Rzeszów.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-09-2019 r. w siedzibie Zamawiającego  (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

Zadanie częściowe nr 12:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara,

35-064 Rzeszów, ul. Matejki 2

Cena

60%

56 300,00 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

2

INFAST Sp. z o.o.

35-111 Rzeszów, ul. Legionów 31

Cena

60%

54 000,00 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

Zadanie częściowe nr 12 unieważnione w trybie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie:

Oferta nr 1 - Wykonawca wycenił w ofercie monitory ze stawką 0% podatku VAT. Zamawiający nie wymagał w SIWZ, aby zastosować w ofercie 0% stawką podatku VAT. W związku z tym faktem wykonawca powinien wycenić monitory  z obowiązującą dla tych urządzeń 23% stawką podatku VAT.

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP. Posiada błędy w obliczeniu ceny

Oferta nr 2 Wykonawca wycenił w ofercie monitory ze stawką 0% podatku VAT. Zamawiający nie wymagał w SIWZ, aby zastosować w ofercie 0% stawką podatku VAT. W związku z tym faktem wykonawca powinien wycenić monitory  z obowiązującą dla tych urządzeń 23% stawką podatku VAT.

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP. Posiada błędy w obliczeniu ceny

Zadanie częściowe nr 13:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Biuro Inżynierskie MARTEX Marcin Puźniak

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

Cena

60%

6 233,64 zł brutto

52 pkt

72 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

20 pkt

2

PART-AD Artur Dyrda

Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański

Cena

60%

1 507,37 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

3

APLY Anna Borawska

Ul. Zagórzańska 28c, 04-995 Warszawa

Cena

60%

5 402,16 zł brutto

60 pkt

80 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

20 pkt

4

NOWA SZKOŁA

90-248 Łódź, ul. POW 25

Cena

60%

5 836,00 zł brutto

55,64 pkt

95,64 pkt

Okres gwarancji

40 %

3 lata

40 pkt

5

INFAST Sp. z o.o.

35-111 Rzeszów, ul. Legionów 31

Cena

60%

5 412,00 zł brutto

60 pkt

80 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

20 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: NOWA SZKOŁA. z s. w Łodzi,  ul. POW 25, 90-248 Łódź.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-09-2019 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

W niniejszym zadaniu odrzucono ofertę nr 2 jako niezgodną z treścią SIWZ.

Uzasadnienie:

Oferta nr 2 - Wykonawca wycenił w ofercie 1 zestaw. Zamawiający wymagał wyceny 4 zestawów.

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

Zadanie częściowe nr 14:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Biuro Inżynierskie MARTEX Marcin Puźniak

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

Cena

60%

4 313,61 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

2

PART-AD Artur Dyrda

Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański

Cena

60%

4 837,59 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

3

APLY Anna Borawska

Ul. Zagórzańska 28c, 04-995 Warszawa

Cena

60%

13 948,20 zł brutto

48,09 pkt

68,09 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

20 pkt

4

QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara,

35-064 Rzeszów, ul. Matejki 2

Cena

60%

11 180,70

zł brutto

60 pkt

80 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

20 pkt

5

INFAST Sp. z o.o.

35-111 Rzeszów, ul. Legionów 31

Cena

60%

13 948,20 zł brutto

48,09 pkt

68,09 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

20 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara. z s. w Rzeszowie,  ul. Matejki 2, 35-001 Rzeszów

Wykonawca został wezwany w trybie art. 90 ust 1a pkt 1) ustawy – Prawo Zamówień Publicznych do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jego wyjaśnienia nie budzą wątpliwości.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-09-2019 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

W niniejszym zadaniu odrzucono oferty nr 1 oraz 2 jako niezgodne z treścią SIWZ.

Uzasadnienie:

Oferta nr 1 - Wykonawca wycenił w ofercie 3 roboty oraz 3 tablety. Zamawiający wymagał wyceny 9 robotów oraz 9 tabletów.

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

Oferta nr 2 - Wykonawca wycenił w ofercie 3 roboty oraz 3 tablety. Zamawiający wymagał wyceny 9 robotów oraz 9 tabletów.

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

Zadanie częściowe nr 15:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

TESORA Marzena Paczyńska,

43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasztanowa 5

Cena

60%

18 160,89 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

4 lata

40 pkt

2

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

80-209 Chwaszczyno, ul. Bogusława 17

Cena

60%

18 475,00 zł brutto

58,98 pkt

98,98 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

3

NOWA SZKOŁA

90-248 Łódź, ul. POW 25

Cena

60%

20 960,00

zł brutto

51.99 pkt

91,99 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

Zadanie częściowe nr 15 unieważnione w trybie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwota oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego.

Uzasadnienie:

Kwotę, którą zaoferował Wykonawca na realizację zadania, przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy o analizę możliwości zwiększenia środków budżetowych, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP

(art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty).

Po analizie możliwości finansowych Zmawiającego, Skarbnik Gminy nie wyraził zgody na zwiększenie środków budżetowych na realizację Zadania.

Zadanie częściowe nr 16:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

NOWA SZKOŁA

90-248 Łódź, ul. POW 25

Cena

60%

7 549,00 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: NOWA SZKOŁA. z s. w Łodzi,  ul. POW 25, 90-248 Łódź.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-09-2019 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.).

Zadanie częściowe nr 17:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

PUH MERITUM Adam Kruk

20-709 Lublin, Ul. Struga 29

Cena

60%

10 227,45 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

4 lata

40 pkt

2

NOWA SZKOŁA

90-248 Łódź, ul. POW 25

Cena

60%

10 379,00 zł brutto

59,12 pkt

99,12 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

3

QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara,

35-064 Rzeszów, ul. Matejki 2

Cena

60%

12 120,42 zł brutto

50,63 pkt

90,63 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

Zadanie częściowe nr 17 unieważnione w trybie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwota oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego.

Uzasadnienie:

Kwotę, którą zaoferował Wykonawca na realizację zadania, przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy o analizę możliwości zwiększenia środków budżetowych, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP

(art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty).

Po analizie możliwości finansowych Zmawiającego, Skarbnik Gminy nie wyraził zgody na zwiększenie środków budżetowych na realizację Zadania.

Zadanie częściowe nr 18:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara,

35-064 Rzeszów, ul. Matejki 2

Cena

60%

8 802,63 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

Zadanie częściowe nr 18 unieważnione w trybie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwota oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego.

Uzasadnienie:

Kwotę, którą zaoferował Wykonawca na realizację zadania, przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy o analizę możliwości zwiększenia środków budżetowych, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP

(art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty).

Po analizie możliwości finansowych Zmawiającego, Skarbnik Gminy nie wyraził zgody na zwiększenie środków budżetowych na realizację Zadania.

Zadanie częściowe nr 19:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

INFAST Sp. z o.o.

35-111 Rzeszów, ul. Legionów 31

Cena

60%

30 382,00 zł brutto*

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

36 miesięcy

40 pkt

Wykonawca w formularzu cenowym za komputery przenośne podał kwotę netto ale zaznaczył, iż zgodnie z przepisami na komputery przenośne obowiązuje odwrotne obciążenie co oznacza, iż VAT za komputery przenośne w wysokości: 6 026,00 zł. zamawiający odprowadzi we własnym zakresie do US. W związku z powyższym

Końcowa wartość wynosi 36 408,00 zł brutto

Kwotę, którą zaoferował Wykonawca na realizację zadania, przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy o analizę możliwości zwiększenia środków budżetowych, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP

(art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty).

Po analizie możliwości finansowych Zmawiającego, Skarbnik Gminy wyraził zgodę na zwiększenie środków budżetowych na realizację Zadania.

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: INFAST Sp. z o.o. z s. w Rzeszowie, ul. Legionów 21, 35-111 Rzeszów.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-09-2019 r. w siedzibie Zamawiającego  (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

Zadanie częściowe nr 20:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Sklep Komputerowy Ameryka

Al. Piłsudskiego 40/3, 35-001 Rzeszów

Mariusz Warzybok

Siedliska 422, 36-042 Lubenia

Cena

60%

4 795,77 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

40 miesięcy

0 pkt

2

QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara,

35-064 Rzeszów, ul. Matejki 2

Cena

60%

4 797,00 zł brutto

60,00 pkt

80 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

20 pkt

3

INFAST Sp. z o.o.

35-111 Rzeszów, ul. Legionów 31

Cena

60%

4 418,90 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara. z s. w Rzeszowie,  ul. Matejki 2, 35-001 Rzeszów.

Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena – 60%, okres gwarancji 40%.
Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 02-09-2019 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Pozostałe oferty odrzucono w trybie art. 89 ustawy PZP.

Uzasadnienie:

Oferta nr 1 - Oferta niezgodna z treścią SIWZ. Wykonawca – Sklep Komputerowy AMERYKA – został wezwany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych do uzupełnienia szczegółowego formularza cenowego. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił wymaganych dokumentów, w związku z czym jego ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 jako niezgodną z treścią SIWZ.

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP.

Oferta nr 3 - Wykonawca wycenił w ofercie Firewall ze stawką 0% podatku VAT. Zamawiający nie wymagał w SIWZ, aby zastosować w ofercie 0% stawką podatku VAT dla Firewall. W związku z tym faktem wykonawca powinien wycenić Firewall  z obowiązującą 23% stawką podatku VAT.

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP. Posiada błędy w obliczeniu ceny.

Zadanie częściowe nr 21:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

INFAST Sp. z o.o.

35-111 Rzeszów, ul. Legionów 31

Cena

60%

30 976,80 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

Zadanie częściowe nr 21 unieważnione w trybie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie:

Oferta nr 1 - Wykonawca wycenił w ofercie drukarki 3D ze stawką 0% podatku VAT. Zamawiający nie wymagał w SIWZ, aby zastosować w ofercie 0% stawką podatku VAT. W związku z tym faktem wykonawca powinien wycenić drukarki 3D z obowiązującą dla tych urządzeń 23% stawką podatku VAT.

Oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP. Posiada błędy w obliczeniu ceny.

Załączniki:5650_protokol_z_otwarcia_ofert_wyposazenie.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała