ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
16 września 2019, 10:02

Ogłoszenie nr 510194297-N-2019 z dnia 16-09-2019 r.

Gmina Boguchwała: Przebudowa boiska przyszkolnego w Nosówce

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 573918-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa boiska przyszkolnego w Nosówce

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIZ.271.20.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska przyszkolnego w Nosówce. Przedmiotowa inwestycja projektowana jest na terenie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce 186 na działce ewidencyjnej 931. Działka znajduje się przy drodze powiatowej 1388R. Działka zabudowa-na jest budynkiem szkoły wraz z salą gimnastyczną. W ramach prac przewidziana budowa nowego, wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 17 x 30 m, powierzchni 510,00m2 i nawierzchni z trawy syntetycznej z wyznaczonymi boiskami do gry w piłkę ręczną (niepełnowymiarowe), siatkówkę, koszykówkę. Projektowane boisko odsunięte jest o 2 m od istniejącej sieci gazowej (g100, g40), projektowane piłkochwyty są usytuowane wokół boiska w odległości 1m, a tym samym odsunięte 1m od sieci gazowej. Zaprojektowano nieznaczne zmiany w obecnym ukształtowaniu teren, tylko w obrębie projektowanego boiska. Nawierzchnia projektowanego boiska znajdować się będzie powyżej poziomu istniejącego terenu. Do zniwelowania różnic wysokości zostanie wykorzystany grunt pochodzący z wykonanego wykopu pod podbudowę boiska. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spad-kami podłużnym i poprzecznymi. Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych. Zaprojektowano nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej zasypywanej piaskiem kwarcowym, o wysokim poziomie amortyzacji wstrząsów na podbudowie dynamicznej z kruszywa o parametrach wskazanych w projekcie. Boisko należy wyposażyć w bramki do piłki nożnej, stojaki do piłki koszykowej, słupki oraz siatkę do siatkówki, piłkochwyty wraz z bramą wjazdową i furtką Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonych do SIWZ dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót oraz wzorach umów. Wymaga się, aby wszystkie konieczne roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, a dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczają-ce dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155) oraz posiadały wymagane certyfikaty,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

 

Dodatkowe kody CPV: 45262311-4, 45236200-2, 45212140-9, 45111291-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 168833.80
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: F.H.U. TREES-SPORT Andrzej Szymański
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rzeszów, ul. pl. J. Kilińskiego 6
Kod pocztowy: 35-005
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 168833.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 168833.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 217291.76
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała