ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
19 sierpnia 2019, 10:26

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

Dotyczy: Przebudowa boiska przyszkolnego w Nosówce

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 16-07-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 573918-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01-08-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pięć ofert.

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 252 882,07 zł brutto

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

FPUH „KRIS-BUD” Krzysztof Śnieżek,

36-220 Jasienica Rosielna 269B, 332A

231 544,36 zł brutto

7 lat

1. z dniem zawarcia umowy.

2. do 50 dni od dnia zawarcia umowy

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

F.H.U. TREES-SPORT Andrzej Szymański

ul. Pl. Jana Kilińskiego 6, 35-005 Rzeszów

207 665,57 zł brutto

7 lat

1. z dniem zawarcia umowy.

2. do 50 dni od dnia zawarcia umowy

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

BELLSPORT Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom

199 887,05 zł brutto

6 lat

1. z dniem zawarcia umowy.

2. do 50 dni od dnia zawarcia umowy

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

Pracownia Projektowa Adam Wilkos

ul. Roderyka Alsa 1, 35-030 Rzeszów

212 305,58 zł brutto

7 lat

1. z dniem zawarcia umowy.

2. do 50 dni od dnia zawarcia umowy

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

5

ASBUD Firma Remontowo-Budowlana Andrzej Stasiowski

Glinik 2a, 39-106 Łączki Kucharskie

267 268,86 zł brutto

7 lat

1. z dniem zawarcia umowy.

2. do 50 dni od dnia zawarcia umowy

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych, Komisja w składzie:

1.Tadeusz Stecyszyn                    - Przewodniczący Komisji

2.Dominik Orzech                         - Zastępca Przewodniczącego Komisji     

3.Michał Pękala                            - Członek Komisji

4.Beata Żuczek                             - Członek Komisji

dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %.

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

FPUH „KRIS-BUD” Krzysztof Śnieżek,

36-220 Jasienica Rosielna 269B, 332A

Cena

60%

231 544,36 zł brutto

51,79 pkt

91,79 pkt

Okres gwarancji

40 %

7 lat

40 pkt

2

F.H.U. TREES-SPORT Andrzej Szymański

ul. Pl. Jana Kilińskiego 6, 35-005 Rzeszów

Cena

60%

207 665,57 zł brutto

57,75 pkt

97,75

 pkt

Okres gwarancji

40 %

7 lat

40 pkt

3

BELLSPORT Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom

Cena

60%

199 887,05 zł brutto

60 pkt

80 pkt

Okres gwarancji

40 %

6 lat

20 pkt

4

Pracownia Projektowa Adam Wilkos

ul. Roderyka Alsa 1, 35-030 Rzeszów

Cena

60%

212 305,58 zł brutto

56,49 pkt

96,49 pkt

Okres gwarancji

40 %

7 lat

40 pkt

5

ASBUD Firma Remontowo-Budowlana Andrzej Stasiowski

Glinik 2a, 39-106 Łączki Kucharskie

Cena

60%

267 268,86 zł brutto

44,87 pkt

84,87

 pkt

Okres gwarancji

40 %

7 lat

40 pkt

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów na realizację zadania otrzymała oferta: F.H.U. TREES-SPORT Andrzej Szymański z s. w Rzeszowie, ul. Pl. Jana Kilińskiego 6, 35-005 Rzeszów.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę: F.H.U. TREES-SPORT Andrzej Szymański z s. w Rzeszowie, ul. Pl. Jana Kilińskiego 6, 35-005 Rzeszów za najkorzystniejszą.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 26-08-2019 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała