ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
06 sierpnia 2019, 12:54

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY NA ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2

 

Dotyczy: Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Dworca PKP w Boguchwale oraz do budynku Dworca PKS w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 09-07-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 571160-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17-07-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie trzy oferty.

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 174 906 zł brutto z następującym podziałem na zadania częściowe:

Zadanie 1: 153 504,00 zł brutto

Zadanie 2: 21 402,00 zł brutto

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych

 

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

Zadanie częściowe nr 1 – meble, sprzęt AGD – wpłynęły 3 oferty

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 1. Termin realizacji zamówienia
 2. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji jakości

1

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

47 784,27 zł brutto

24 miesiące

 1. Zadanie 1 – 40 dni od daty udzielenia zamówienia
 2. Warunki płatności: zgodnie z SIWZ

2

PB Tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25. 85-868 Bydgoszcz

50 600,97 zł brutto

24 miesiące

 1. Zadanie 1 – 40 dni od daty udzielenia zamówienia
 2. Warunki płatności: zgodnie z SIWZ

3

Pracownia Aranżacji i Wyposażenia Wnętrz Marta Skarbiecka

ul. Armii Krajowej 4a, 35-307 Rzeszów

44 217,52 zł brutto

24 miesiące

 1. Zadanie 1 – 40 dni od daty udzielenia zamówienia
 2. Warunki płatności: zgodnie z SIWZ

 

 

Zadanie częściowe nr 2 – sprzęt multimedialny – wpłynęła 1 oferta

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 1. Termin realizacji zamówienia
 2. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji jakości

1

PB Tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25. 85-868 Bydgoszcz

15 453,72 zł brutto

24 miesiące

 1. Zadanie 2 – 40 dni od daty udzielenia zamówienia
 2. Warunki płatności: zgodnie z SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) odrzucił ofertę firmy PB Tenders Jakub Pawulski z s. w Bydgoszczy, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25. 85-868 Bydgoszcz złożoną na dwa zadania częściowe, ponieważ wskazany Wykonawca nie wpłacił wadium na zadanie częściowe nr 1 oraz nr 2 w ramach niniejszego przetargu w terminie. W związku z powyższym jego oferta podlegała odrzuceniu, gdyż Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymóg wniesienia wadium na niniejsze postępowanie.

(Art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium […])

Zamawiający na podstawie art. na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wezwał Wykonawców: TRONUS POLSKA Sp. z o.o z s. w Warszawie, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa oraz Pracownia Aranżacji i Wyposażenia Wnętrz Marta Skarbiecka
z s. w Rzeszowie, ul. Armii Krajowej 4a, 35-307 Rzeszów
do wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny.

Obaj Wykonawcy złożyli w terminie wyjaśnienia.

Wyjaśnienia Wykonawcy Pracownia Aranżacji i Wyposażenia Wnętrz Marta Skarbiecka z s. w Rzeszowie, ul. Armii Krajowej 4a, 35-307 Rzeszów nie budzą wątpliwości i zostały zaakceptowane. Wykonawca należycie i z dochowaniem wszelkiej staranności wyjaśnił wysokość zaoferowanej ceny, w szczególności sposób jej wyliczenia i oferowane materiały, które miały wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Wykonawca TRONUS POLSKA Sp. z o.o z s. w Warszawie, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa oświadczył, iż błędnie oszacował cenę, w związku z powyższym jego cena jest rażąco niska. W związku z tym Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odrzucił ofertę ww. Wykonawcy.

(Art. 90 ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia)

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych, Komisja w składzie:

 1. Tadeusz Stecyszyn                    - Przewodniczący Komisji
 2. Bogdan Sierpiński                     - Członek Komisji     
 3. Michał Pękala                            - Członek Komisji
 4. Wojciech Kalandyk                   - Członek Komisji

dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %.

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Zadanie częściowe nr 1 – meble, sprzęt AGD:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

Cena

60%

47 784,27 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

2

PB Tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25. 85-868 Bydgoszcz

Cena

60%

50 600,97 zł brutto

0 pkt

0

 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

3

Pracownia Aranżacji i Wyposażenia Wnętrz Marta Skarbiecka

ul. Armii Krajowej 4a, 35-307 Rzeszów

Cena

60%

44 217,52 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

40 pkt

 

 

 

Zadanie częściowe nr 2 – sprzęt multimedialny:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

PB Tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25. 85-868 Bydgoszcz

Cena

60%

15 453,72 zł brutto

0 pkt

0 pkt

Okres gwarancji

40 %

24 miesiące

0 pkt

 

W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcy PB Tenders Jakub Pawulski z s. w Bydgoszczy, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25. 85-868 Bydgoszcz z powodu braku wpłaty wadium (o czym mowa powyżej) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) postępowanie na zadanie częściowe nr 2 zostało unieważnione.

(Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu […])

 

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów ma realizację zadania częściowego nr 1 otrzymała oferta: Pracownia Aranżacji i Wyposażenia Wnętrz Marta Skarbiecka z s. w Rzeszowie, ul. Armii Krajowej 4a, 35-307 Rzeszów

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę Pracownia Aranżacji i Wyposażenia Wnętrz Marta Skarbiecka z s. w Rzeszowie, ul. Armii Krajowej 4a, 35-307 Rzeszów za najkorzystniejszą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 12-08-2019 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

««« powrót
Liczba odwiedzin: 805165

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała