ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ
08 lipca 2019, 08:06

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa Otwartych Stref Aktywności w Racławówce i Nosówce w ramach zadań inwestycyjnych: Zadanie 1: „Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce; Zadanie 2: „Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych- budowa placu zabaw w Nosówce”:

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ:

 

Pytanie nr 1:

Czy na etapie składania oferty Zamawiający wymaga przedstawienia kart katalogowych wraz z certyfikatami oferowanych urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga na etapie składania ofert przedstawienia kart katalogowych wraz z certyfikatami oferowanych urządzeń. Natomiast wezwie do ich dostarczenia zgodnie z Rozdziałem VII pkt 6 i 7.

 

Pytanie nr 2:

Proszę o załączenie poglądowych wizualizacji urządzeń zabawowych, fitness.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępni wizualizacji. Urządzenia muszą być zgodne z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

 

MODYFIKACJA SIWZ

 

W SIWZ jest:

3.1.1. Siłownia plenerowa

Urządzenia powinny być wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójnie proszkowo. Montowane pojedynczo na pylonach o wysokości od podłoża min. 200 cm, zakotwionych w prefabrykowanych fundamentach betonowych.

 

W SIWZ powinno być:

3.1.1. Siłownia plenerowa

Urządzenia powinny być wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójnie proszkowo. Montowane pojedynczo jako osobne urządzenia, zakotwione w prefabrykowanych fundamentach betonowych. 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała