ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
12 lipca 2019, 13:37

RIZ.271.18.2019                                                                                                     Boguchwała, 12-07-2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Budowa Otwartych Stref Aktywności w Racławówce i Nosówce w ramach zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1: „Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce”

Zadanie 2: „Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych- budowa placu zabaw w Nosówce”

zamierza przeznaczyć kwotę 273 511,00 zł brutto z następującym podziałem na zadania częściowe:

Zadanie nr 1: 118 035,00 zł brutto

Zadanie nr 2: 155 476,00 zł brutto

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych.

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 12-07-2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

APIS Polska Sp z o.o.

ul. 3-go Maja 85,

37-500 Jarosław

Zadanie 1:

113 226,49 zł brutto

Zadanie 2:

165 147,55 zł brutto

Zadanie 1:

5 lat

Zadanie 2:

5 lat

1. do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. 15.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o

ul. Suszyckich 9,

36-040 Boguchwała

Zadanie 1:

154 417,96 zł brutto

Zadanie 2:

181 095,70 zł brutto

Zadanie 1:

4 lata

Zadanie 2:

4 lata

1. do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. 15.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała