ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
25 lipca 2019, 11:31

RIZ.271.16.2019                                                                                                     Boguchwała, 25-07-2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na lata 2020 – 2021, polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów gminy Boguchwała

zamierza przeznaczyć kwotę 2 927 847,66 zł brutto

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 25-07-2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

1

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

4 089 051,25 zł brutto

1. 01.01.2020.

2. 31.12.2021

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

 

 

 

Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała