ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
22 lipca 2019, 15:45

 

Ogłoszenie nr 510151514-N-2019 z dnia 22-07-2019 r.

Gmina Boguchwała: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała – „Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim Boguchwała” w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-karpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - ZIT

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 548860-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 540111723-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała – „Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim Boguchwała” w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

RIZ.271.14.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego bu-dynku Spichlerza w Boguchwale. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-480, decy-zją z dnia 27.01.2011r., zlokalizowany jest w centrum miejscowości, ul. Plac Rynek 1, przy ul. Akacjowej, dz. ewidencyjna nr 1355/61. Jest to budynek o prostej bryle, pięciokondygnacyjny (w tym jedna podziemna), o wymiarach: szerokość 12,55 m, długość 18,60 m, wysokość kalenicy 13,46 m. Powierzchnia zabudowy wynosi 268,18 m2, powierzchnia użytkowa wynosi 672,02 m2, kubatura budynku 3065,45 m3. W ramach robót budowlanych, związanych z przebudową budynku Spichlerza, zaplanowano roboty instalacyjne oraz roboty wykończeniowe, bez zmian w zakresie elewacji oraz zago-spodarowania terenu, które wykonano we wcześniejszych latach. Zaplanowano roboty: tyn-karskie renowacyjne i cementowo- wapienne, poszerzenia części ścian pod otwory drzwiowe, budowę nowoprojektowanych ścian lekkich oraz systemowych ścian aluminiowych (prze-szklonych), wykonanie warstw posadzkowych wraz z ich wykończeniem, wykonanie sufitów podwieszanych, malowanie ścian, wykonanie ocieplenia dachu i ścian kolankowych poddasza, a także przebudowę kominów ponad dachem pod jednostki zewnętrzne klimatyzacji. W ramach robót instalacyjnych, zaplanowano: wykonanie instalacji: elektrycznej, c.o., wodocią-gowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, teletechnicznej, telewizji dozorowej. Roboty wykończeniowe będą obejmowały również: montaż parapetów drewnianych, montaż stalowych balustrad schodowych, wykonanie drewnianych okładzin elementów konstrukcyjnych oraz odtworzenie fragmentu pierwotnego wiązara dachowego na poddaszu budynku czy montaż rolet sterowanych na oknach połaciowych. W wykonanym w roku 2014 szybie windowym o konstrukcji stalowej, zlokalizowanym przy ścianie zewnętrznej budynku, zaplanowano montaż windy towarowo - osobowej, o wym. podestu 1,1 x 1,4 m oraz wykonanie belki montażowej kabiny windy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45300000-0

 

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2224470.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Janusz Golema 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Siemieńskiego 14 
Kod pocztowy: 35-234 
Miejscowość: Rzeszów 
Kraj/woj.: podkarpackie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2224470.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2224470.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2773989.01 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 805182

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała